Peter Farago i Ingela Klementz Farago. Women in Chanel.

a5de3de2784ceb32d77971c203059153da3134b6

Po ogrom­nym suk­ce­sie “Nor­thern Women in Cha­nel” arty­ści Peter Fara­go i Inge­la Kle­mentz Fara­go pre­zen­tu­ją pro­jekt “Women in Cha­nel” w Muzeum Rzeź­by w Kró­li­kar­ni.

W ramach wyłącz­nej współ­pra­cy z Cha­nel, wizjo­ner­ski duet foto­gra­ficz­ny wykre­ował wyczer­pu­ją­ce histo­rie mody naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nych top mode­lek z Czech, Węgier, Pol­ski i Rumu­nii. Zaowo­co­wa­ło to albu­mem i mobil­ną wysta­wą foto­gra­fii, pod tytu­łem “Women in Cha­nel”.

Este­ty­ka Fara­go wyra­ża się poprzez wraż­li­wość i dosko­na­łe wyczu­cie cza­su, foto­gra­fie są wymow­ne i inte­li­gent­ne, są bar­dzo oso­bi­stą i spek­ta­ku­lar­ną opo­wie­ścią o modzie.

Zawsze szu­ka­my wyż­sze­go pozio­mu intym­no­ści w naszych obra­zach.”

Andrea Dia­co­nu, Anja Rubik, Anna Jago­dziń­ska, Bar­ba­ra Palvin, Eni­ko Miha­lik, Moni­ka Jaga­ciak, Karo­li­na Kur­ko­va, Kasia Struss, Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak, Mał­go­sia Bela i Vanes­sa Axen­te zosta­ły wybra­ne ze wzglę­du na wyjąt­ko­wą uro­dę oraz ich cele­bra­cję auten­tycz­nej kobie­co­ści i ele­gan­cji.

Uchwy­ce­nie inten­syw­no­ści tych kobiet, któ­re wyrzeź­bił wiatr wie­ją­cy ze szczy­tu Kar­pat poprzez wiel­kie węgier­skie rów­ni­ny, było praw­dzi­wie inspi­ru­ją­cą modo­wą podró­żą.”

Women in Cha­nel” jest insce­ni­za­cją nie­zwy­kle poetyc­kie­go tema­tu. Foto­gra­fie są deli­kat­ne, a zara­zem znie­wa­la­ją­ce i spek­ta­ku­lar­ne, wywie­ra­ją sil­ne i trwa­łe wra­że­nie. Cele­bru­ją fascy­nu­ją­ce kolek­cje Hau­te Coutu­re i Pret-à-Por­ter zapro­jek­to­wa­ne przez Kar­la Lager­fel­da dla Cha­nel oraz pro­wa­dzą do nowych odkryć, poka­zu­jąc jak moda i sztu­ka mogą współ­ist­nieć.

nordic-women-in-chanel

Sztu­ka kom­po­no­wa­nia i peł­ne­go zaufa­nia mię­dzy foto­gra­fi­kiem a model­ką jest nie­zwy­kle istot­na w pra­cy Fara­go.

Decy­du­ją­cym momen­tem jest uzmy­sło­wie­nie sobie, że kru­chość i ulot­ność prze­strze­ni zosta­ła dobrze uchwy­co­na, wte­dy foto­gra­fia sta­je się magicz­na.”

Od wcze­sne­go dzie­ciń­stwa Peter (uro­dzo­ny w Szek­szar­dzie na Węgrzech) i Inge­la (uro­dzo­na w Hal­l­sta­ham­mar w Szwe­cji) podró­żo­wa­li obser­wu­jąc świat przez soczew­ki swo­ich apa­ra­tów, zafa­scy­no­wa­ni świa­tłem, kolo­rem i for­mą.

z19885226IER,Eniko-Mihaylik z19885225IER,Kasia-Struss

Muzeum Rzeź­by w Kró­li­kar­ni, sta­nie się począt­kiem tej inspi­ru­ją­cej modo­wej podró­ży.

Przed­sta­wio­nych zosta­nie 30 dużych zdjęć wyse­lek­cjo­no­wa­nych spo­śród pra­wie 200 obec­nych w albu­mie. Wybór ten uwy­dat­nia wie­le istot­nych tema­tów w sze­ro­kim spek­trum prac Fara­go obej­mu­ją­cym ponad­cza­so­we obra­zy mody.

WSTĘP WOLNY

War­sza­wa — Puław­ska 113a
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
For Vers-24, War­sawKomentarze

komen­ta­rzy