Uroda

PERFECT SALON Z PERFECT PLANEM – ZADBAJ O WŁOSY I POMÓŻ ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA

Perfect Salon (polski dystrybutor produktów do pielęgnacji włosów marek takich jak Paul Mitchell, Joico oraz SexyHair) wraz z 1. marca organizuje trwającą przez miesiąc akcję charytatywną, której głównym celem jest pomoc potrzebującym zwierzętom. To wspaniała okazja do tego, by zadbać o swoją fryzurę w bardzo okazyjnej cenie – równolegle robiąc coś dobrego. 

Perfect Salon

Kudła­ty Kum­pel i Przy­tu­li­sko w Har­bu­to­wi­cach – wła­śnie te miej­sca moż­na wes­przeć pod­czas wizy­ty w war­szaw­skim salo­nie przy ul. Ruczaj 89 lub w Kra­ko­wie przy ul. Tade­usza Rej­ta­na 4/1a. Koszt jed­no­ra­zo­wej usłu­gi koloryzacji/pielęgnacji to sym­bo­licz­ne 50 zł. Kwo­ta ta zosta­nie prze­ka­za­na Kudła­te­mu Kum­plo­wi i Przy­tu­li­sku w Har­bu­to­wi­cach. Dodat­ko­wo fir­ma Per­fect Salon zobo­wią­za­ła się do prze­ka­za­nia wspo­mnia­nym wyżej miej­scom kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych dla zwie­rząt z serii JP Pet.

Pod­czas wyko­ny­wa­nia usłu­gi fry­zjer będzie uży­wał naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów wyko­rzy­stu­jąc do kolo­ry­za­cji m.in. wegań­skie far­by fir­my Paul Mit­chell oraz zna­ne i cenio­ne na całym świe­cie pro­duk­ty JOICO. Zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne (dosto­so­wa­ne indy­wi­du­al­nie do kon­dy­cji wło­sów dane­go gościa) to np. Maru­la­Oil, Awa­pu­hi KeraTriplex/HydraTriplex czy TeaTree. Po wyko­na­nej usłu­dze przy­by­li goście mogą opu­bli­ko­wać swo­ją meta­mor­fo­zę w sie­ci ozna­cza­jąc zdję­cie hasz­ta­giem: #PSdla­zwie­rza­kow. Ze wzglę­du na duże zain­te­re­so­wa­nie wyda­rze­niem oraz ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i kom­fort gości, obo­wią­zu­ją zapi­sy (LINK: https://www.moment.pl/akademia-perfect-salon ). 

Kudła­ty Kum­pel – ini­cja­to­ra­mi dzia­łań Kudła­te­go Kum­pla jest gru­pa osób o wiel­kim ser­cu, któ­ra posta­no­wi­ła zaan­ga­żo­wać się w pomoc potrze­bu­ją­cym zwie­rzę­tom. Pod ich opie­kę tra­fia­ją psia­ki z róż­nych miejsc – schro­nisk, prze­cho­wal­ni, w któ­rych praw­do­po­dob­nie nie mia­ły­by szan­sy na adop­cję, ale tak­że zna­le­zio­ne (np. w lesie lub po śmier­ci wła­ści­cie­li). Swo­ich pod­opiecz­nych utrzy­mu­ją i leczą tyl­ko dzię­ki wpła­tom dar­czyń­ców. Zaj­mu­ją się zna­le­zie­niem domów tym­cza­so­wych dla porzu­co­nych psów, umiesz­cze­niem ich w hote­li­kach, lecze­niem, socja­li­za­cją, kon­sul­ta­cja­mi beha­wio­ral­ny­mi i final­nie – adop­cją. 

Przy­tu­li­sko dla Zwie­rząt w Har­bu­to­wi­cach powsta­ło jesie­nią 1999 roku. Pię­tro­wy dom poło­żo­ny w miej­sco­wo­ści nie­da­le­ko Myśle­nic i ogród o powierzch­ni 30 arów prze­zna­czo­ny został przez panią Bożen­nę Che­chliń­ską w szcze­gól­no­ści dla zwie­rząt star­szych, kale­kich oraz osie­ro­co­nych ze wzglę­du na śmierć wła­ści­cie­li. W tym momen­cie Przy­tu­li­sko jest cał­ko­wi­cie zapeł­nio­ne – miesz­ka w nim ok. 40 zwie­rząt (mimo że wie­lu uda­ło się już zna­leźć nowe domy). Po śmier­ci pani Bożen­ny w listo­pa­dzie 2008 opie­kę nad tym miej­scem prze­ję­ła jej sio­stra, pani Mał­go­rza­ta Dobrzań­ska, któ­ra obec­nie miesz­ka w domu w Har­bu­to­wi­cach wraz z mężem, panem Jerzym. Wspól­nie opie­ku­ją się osie­ro­co­ny­mi psa­mi – w szcze­gól­no­ści star­szy­mi, któ­re mają nie­wiel­ką szan­sę na adop­cję. 

Pomaganie jest proste.

#PSdlazwierzakow

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Gra­fi­ka: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej