Październikowe nowości filmowe

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Paź­dzier­ni­ko­we pre­mie­ry fil­mo­we:

590748_1.1

Panie Dul­skie
Pre­mie­ra: 2 paź­dzier­ni­ka
Reży­se­ria: Filip Bajon

Naj­now­szy film Fili­pa Bajo­na, twór­cy m.in. “Ślu­bów panień­skich” oraz “Przed­wio­śnia”, jest kon­ty­nu­acją pery­pe­tii rodzi­ny Dul­skich z dra­ma­tu Gabrie­li Zapol­skiej. Głów­ny­mi boha­ter­ka­mi są cór­ka Dul­ska, mat­ka Dul­ska i bab­cia Dul­ska. Pierw­sza z nich chce zre­ali­zo­wać film doku­men­tal­ny o swo­jej rodzi­nie i tym samym odkryć wszyst­kie jej tajem­ni­ce.

THE INTERN

Prak­ty­kant
Pre­mie­ra: 2 paź­dzier­ni­ka
Reży­se­ria: Nan­cy Mey­ers

70-let­ni wdo­wiec odcho­dzi na eme­ry­tu­rę, jed­nak takie życie szyb­ko się mu nudzi. Dla­te­go gdy nada­rza się oka­zja, aby wró­cić do aktyw­ne­go życia, zatrud­nia się jako star­szy sta­ży­sta w redak­cji stro­ny inter­ne­to­wej poświę­co­nej modzie. Mię­dzy nim a sze­fo­wą nawią­zu­je się przy­jaźń.

592857_1.1

Intruz
Pre­mie­ra: 9 paź­dzier­ni­ka
Reży­se­ria: Magnus von Horn

John wycho­dzi z popraw­cza­ka i chce roz­po­cząć życie na nowo. Nie­ste­ty w lokal­nej spo­łecz­no­ści, jego zbrod­nia nie zosta­ła wyba­czo­na. Jego powrót wyzwa­la we wszyst­kich naj­gor­sze emo­cje. John czu­je się opusz­czo­ny nie tyl­ko przez daw­nych przy­ja­ciół ale i tych, któ­rych kocha. Powo­li opa­no­wu­je go ta sama agre­sja, któ­ra kie­dyś wtrą­ci­ła go do wię­zie­nia, dla­te­go chło­pak posta­na­wia zmie­rzyć się ze swo­ją prze­szło­ścią.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy