Paulina Krupińska w kampanii Selfie Jewellery na sezon Jesień/Zima 2018/19

Twa­rzą oraz amba­sa­dor­ką naj­now­szej kolek­cji mar­ki Sel­fie Jewel­le­ry zosta­ła Pau­li­na Kru­piń­ska. Kam­pa­nia z jej udzia­łem to seria kli­ma­tycz­nych i bar­dzo kobie­cych zdjęć. Tłem do sesji były ele­ganc­kie wnę­trza hote­lu Belot­to. Za obiek­ty­wem sta­nął Maciej Nowak.

Pro­po­zy­cje mar­ki Sel­fie Jewel­le­ry na Jesień/Zima to pięć mini kolek­cji, któ­re pre­zen­tu­ją­naj­go­ręt­sze tren­dy sezo­nu.

Kolek­cja Chic

To linia biżu­te­rii wyko­na­nej z kamie­ni natu­ral­nych: hema­ty­tów oraz aga­tów. Dzię­ki połą­cze­niu szla­chet­nych krusz­ców z czer­nią i zło­tem, choć moc­no inspi­ro­wa­na kla­sycz­ną ele­gan­cją, ma rów­nież bar­dzo uni­wer­sal­ny cha­rak­ter i dosko­na­le współ­gra z każ­dą sty­li­za­cją. Linia chic to nie tyl­ko bran­so­let­ki, ale rów­nież ela­stycz­ne pier­ścion­ki, któ­re moż­na­łą­czyć ze sobą w dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji.

Kolek­cja Icon

Dru­gi nurt w kolek­cji to biżu­te­ria z dodat­kiem pereł hodow­la­nych oraz wyko­na­na z masy per­ło­wej: kol­czy­ki, naszyj­ni­ki, bran­so­let­ki i pier­ścion­ki ela­stycz­ne. Kla­sycz­ne per­ły zosta­ły uroz­ma­ico­ne cie­ka­wym desi­gnem, dzię­ki cze­mu zyska­ły nowo­cze­sny wygląd. To kla­sy­ka w zupeł­nie nowym, współ­cze­snym wyda­niu.

Kolek­cja wyra­zi­stych kol­czy­ków

W linii tej zna­la­zły się wyra­zi­ste kol­czy­ki koła połą­czo­ne z drob­ny­mi zaci­ska­ny­mi kol­czy­ka­mi na chrząst­kę. Moż­na z nich two­rzyć całe zesta­wy, dzię­ki cze­mu powsta­nie bar­dzo ory­gi­nal­na i ozdob­na sty­li­za­cja ucha. Kol­czy­ki z ogrom­ny­mi gwiazd­ka­mi to kwin­te­sen­cja sty­lu Glam Rock i ukłon w stro­nę lat 70-tych.

Kolek­cja inspi­ro­wa­na moty­wa­mi chrze­ści­jań­ski­mi

Pro­jek­tant­ki Sel­fie Jewel­le­ry pro­mu­ją w tym sezo­nie rów­nież moty­wy sakral­ne. Po Gali MET w Nowym Yor­ku, któ­rej tema­tem były moty­wy chrze­ści­jań­skie nie ma już wąt­pli­wo­ści, że moty­wy reli­gij­ne są moc­no w tren­dach. Mar­ka pro­po­nu­je naszyj­ni­ki nie z jed­nym, ale dwo­ma krzy­ży­ka­mi oraz meda­li­ki z Mary­ją i Św. Ritą.

Kolek­cja z moty­wem róży

Motyw róży to bar­dzo sil­ny trend w tym sezo­nie, pro­sto ze świa­to­wych wybie­gów. W kolek­cji Sel­fie Jewel­le­ry ozda­bia kol­czy­ki typu hoop oraz naszyj­ni­ki. Kwiat ten to sym­bol pięk­na i deli­kat­no­ści, ale rów­nież ide­al­ny pre­zent dla uko­cha­nej kobie­ty.

 

Cała kolek­cja dostęp­na będzie zarów­no w skle­pie onli­ne www.selfiestore.pl, jak i w skle­pach sta­cjo­nar­nych Sel­fie Jewel­le­ry.

LOOKBOOK:
Model­ka: Pau­li­na Kru­piń­ska
Foto­graf: Maciej Nowak
Sty­li­sta: Bar­tło­miej Indy­ka
Make-up: Ery­ka Sokól­ska
Wło­sy: Piotr Siwek
Pro­duk­cja: Jago­da Komen­da
Loka­cja: Hotel Belot­to

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy