Uroda

Paul Mitchell – najlepsze kosmetyki do stylizacji włosów

Kosmetyki do stylizacji włosów są jednymi z wielu, którymi może pochwalić się Paul Mitchell, czyli jedna z najpopularniejszych marek na światowym rynku fryzjerskim. Kosmetyki do stylizacji włosów marki Paul Mitchell wyróżniają się najwyżej jakości składnikami, które pozyskiwane są w etyczny sposób, a sama marka jako pierwsza w branży postanowiła nie testować swoich produktów na zwierzętach.

Nale­ży pamię­tać, że o sku­tecz­no­ści pro­duk­tu świad­czy przede wszyst­kim jego odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie, dla­te­go wybie­ra­jąc kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów musi­my mieć na uwa­dze, jaki efekt tak napraw­dę chce­my osią­gnąć. W boga­tej ofer­cie Paul Mit­chell zna­leźć moż­na pro­duk­ty dla każ­de­go rodza­ju wło­sów  – dzię­ki cze­mu każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

Paul Mitchell Super Skinny ® Serum – całkowite wygładzenie włosów

Super Skin­ny ® Serum jest abso­lut­nym best­sel­le­rem mar­ki Paul Mit­chell na całym świe­cie, rów­nież w Pol­sce. Serum ide­al­nie wygła­dza powierzch­nię wło­sa, bez efek­tu obcią­że­nia. Już po pierw­szym uży­ciu Super Skin­ny ® Serum widać zauwa­żal­ną róż­ni­cę w struk­tu­rze pasm, a jego regu­lar­ne sto­so­wa­nie zapew­nia koniec z ich pusze­niem się raz na zawsze. Serum zosta­ło wzbo­ga­co­ne o kom­pleks Super Skin­ny ®, któ­ry przy­spie­sza czas susze­nia wło­sów, dzię­ki cze­mu zyskasz kil­ka, tak cen­nych minut w cią­gu dnia. Sty­li­za­cja wło­sów poprzez wygła­dze­nie nigdy nie była prostsza!

Paul Mitchell super skinny serum

Paul Mit­chell Super Skin­ny ® Serum

Paul Mitchell Extra-Body Firm Finishing Spray – postaw na objętość fryzury

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów mogą rów­nież pogru­bić wło­sy i zwięk­szyć obję­tość fry­zu­ry. Ide­al­nym tego przy­kła­dem jest Extra-Body Firm Fini­shing Spray, czy­li spray, któ­ry zapew­nia extra obję­tość wło­sów przez cały dzień oraz spra­wia, że wyglą­da­ją one na wyraź­nie grub­sze, zacho­wu­jąc przy tym swo­ją natu­ral­ność. Dodat­ko­wo spray dzia­ła nie­za­leż­nie od pogo­dy i pora­dzi sobie w każ­dych warun­kach atmos­fe­rycz­nych – jest odpor­ny na wil­goć oraz zabez­pie­cza wło­sy przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych. Z Extra-Body Firm Fini­shing Spray zapo­mnisz o sztyw­nych pasmach, któ­re cięż­ko jest ujarz­mić, a powi­tasz lśnią­cą, peł­ną obję­to­ści fryzurę!

Paul Mitchell Extra-Body Firm Finishing Spray – postaw na objętość fryzury

Paul Mit­chell Extra-Body Firm Fini­shing Spray – postaw na obję­tość fryzury

Paul Mitchell Twirl Around ® – pozytywnie zakręcona stylizacja włosów kręconych

Twirl Aro­und ® jest kre­mem, któ­ry powi­nien zna­leźć się w szaf­ce każ­dej oso­by z fala­mi i loka­mi. Pie­lę­gna­cja oraz sty­li­za­cja wło­sów krę­co­nych wyma­ga dodat­ko­we­go nawil­że­nia w celu pozby­cia się puszą­ce­go efek­tu, któ­ry nie wyglą­da naj­le­piej. Twirl Aro­und ® radzi sobie fan­ta­stycz­nie z wydo­by­ciem loków, nawil­że­nia ich oraz utrwa­le­niem fry­zu­ry na cały dzień.

Twirl Aro­und ® jest to pro­dukt, któ­ry kocha­ją wła­ści­ciel­ki wło­sów krę­co­nych. Baw się nim i sto­suj go zarów­no na wil­got­ne, jak i suche wło­sy. Kie­dy two­je 2–3 dnio­we loki potrze­bu­ją odświeżeni,a nanieś na wło­sy nie­wiel­ką ilość pro­duk­tu, twi­stuj wło­sy, a następ­nie wyko­rzy­staj suszar­kę z dyfu­zo­rem i goto­we. Two­je loki sta­ną się sprę­ży­ste i peł­ne bla­sku.” – Patry­cja Grzem­pow­ska – Edu­ka­tor mar­ki Paul Mitchell

Paul Mitchell Twirl Around ® – pozytywnie zakręcona stylizacja włosów kręconych

Paul Mit­chell Twirl Aro­und ® – pozy­tyw­nie zakrę­co­na sty­li­za­cja wło­sów kręconych

Sprawdź, gdzie możesz kupić oryginalne kosmetyki do stylizacji włosów Paul Mitchell – https://paul-mitchell.pl/1,113,0,0,gdzie-kupic

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mit­chell nad­cho­dzi z nową, natu­ral­ną linią do sty­li­za­cji wło­sów – Cle­an Beau­ty Sty­le. Cle­an Beau­ty to seria wegań­ska, co ma ogrom­ne zna­cze­nie, ponie­waż już ponad 20% Pola­ków rezy­gnu­je z jedze­nia mię­sa oraz korzy­sta­nia z wyrobów…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej