Pastelowe włosy. Trend, który nie znika!

Zdję­cia: PINTEREST
Kola­że: Vers-24

Paste­le na wło­sach poja­wi­ły się już w ubie­głym roku! Jed­nak 2015 to praw­dzi­wa eks­plo­zja tego tren­du. Naj­mod­niej­sze kolo­ry to pla­ty­no­wy blond, sza­ry i rudo­ści a tak­że paste­lo­we odcie­nie fio­le­tu, różu oraz zie­le­ni. Nie zależ­nie od dłu­go­ści wło­sów te nie­zwy­kle ete­rycz­ne bar­wy poja­wia­ją się rów­nież u gwiazd takich jak Nico­le Richie, Kel­ly Osbo­ur­ne czy Kylie Jen­ner już od daw­na lan­su­ją modę na paste­lo­we kolo­ry wło­sów. Ostat­nio ta moda rusza rów­nież na pol­skie salo­ny, parę dni temu na swo­im insta­gra­mie taką meta­mor­fo­zą pochwa­li­ła się Mar­ga­ret!

Kolo­ro­we wło­sy zdo­by­ły czer­wo­ne dywa­ny i wybie­gi mode­lek. Czy Ty odwa­ży­ła byś się na taką zmia­nę? Dla kogo paste­le? Nie wyobra­ża­my sobie aby na takie sza­leń­stwo mogła sobie pozwo­lić Pani w ban­ku (nie­ste­ty). Czy  jest to trend zare­zer­wo­wa­ny dla bez­tro­skich nasto­la­tek i arty­stów? Poży­je­my zoba­czy­my!

kolo­ro­we wło­sy
pastelowe włosy

pastelowe włosy

f2cb8e6d74ff5109e0c2c5265954fb6c

pastelowe włosy

pastelowe włosy

 

pastelowe włosy

 

3608d4e0f332134337742bbd76614f76

 

13bbc97e4e88bbe9549c3ea87121c60d kopia

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy