Paryski klimat w wiosennej kampanii Neuf Bijoux

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

11_resize

Wio­sna w Neuf Bijo­ux prze­bie­ga w sub­tel­nej atmos­fe­rze dziew­czę­cej zwiew­no­ści. Na zdję­ciach z naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki zmy­sło­we kadry prze­ni­ka­ją się z kobie­cym wdzię­kiem i nie­win­ny­mi spoj­rze­nia­mi, a jasne uję­cia let­nie­go poran­ka dopeł­nia­ją bez­tro­sko roze­śmia­ne dziew­czy­ny. Neuf Bijo­ux uda­ło się zna­ko­mi­cie odwzo­ro­wać nie­po­wta­rzal­ny kli­mat, któ­rym pro­jek­tant­ki, Moni­ka Górec­ka oraz Joan­na Otręb­ska, roz­piesz­cza­ją nas od począt­ku ist­nie­nia mar­ki.

4444435

W nowym sezo­nie Neuf Bijo­ux posta­wi­ło na nowe roz­wią­za­nia i oprócz samej sesji zdję­cio­wej zre­ali­zo­wa­ny został film rekla­mu­ją­cy wio­sen­ne nowo­ści. Pary­ski kli­mat, bli­skie deta­le, efe­me­rycz­ne uję­cia z deli­kat­ną muzy­ką w tle – nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści, że to Neuf Bijo­ux! Wśród wio­sen­nych nowo­ści znaj­dzie­my cha­rak­te­ry­stycz­ne dla mar­ki cien­kie sznu­recz­ki z serii Clas­sic. Do wybo­ru cudow­ne zesta­wie­nia trzech zawie­szek: gwiazd­ki, koła i ser­ca z wygod­nym, regu­lo­wa­nym zapię­ciem. Nic więc dziw­ne­go, że bran­so­let­ki sta­ły się fla­go­wym pro­duk­tem mar­ki, któ­ra jako jed­na z pierw­szych zaczę­ła pro­po­no­wać sub­tel­ne wzo­ry zawie­szo­ne na cien­kich nit­kach! Na pozła­ca­nych łań­cusz­kach rów­nież znaj­dzie­cie uro­cze charm­sy lub róż­no­ko­lo­ro­we kamie­nie roz­rzu­co­ne po całej dłu­go­ści bran­so­let­ki. Chcąc posta­wić na naj­mod­niej­sze kolo­ry sezo­nu – chłod­ne i jasne odcie­nie beżu oraz błę­ki­tu – wybierz bran­so­let­kę z zawiesz­ką gwiazd­ką wyko­na­ną z gra­na­tu.

Neuf Bijo­ux przy­go­to­wa­ło tak­że pro­po­zy­cje dla zwo­len­ni­czek lubią­cych łączyć „mini” z „maxi” – odkryj bran­so­let­kę ze szli­fo­wa­nych aga­tów z dodat­kiem cie­niut­kie­go łań­cusz­ka, któ­ra pod­kre­śli cha­rak­ter Two­ich sty­li­za­cji. Do wybo­ru tak­że wer­sja z cien­ką nit­ką – ide­al­na dla mini­ma­li­stek. Ocze­ku­jesz od biżu­te­rii efek­tu „wow”? Postaw na bran­so­let­ki z kolo­ro­wy­mi chwo­sta­mi łączą­ce w sobie topo­wy trend z wybie­gów – boho styl oraz ory­gi­nal­ne wzor­nic­two Neuf Bijo­ux. Do wybo­ru szli­fo­wa­ne labra­do­ry­ty z różo­wym lub sza­rym frędz­lem w roz­mia­rze XXL – w takiej biżu­te­rii nie pozo­sta­niesz nie­zau­wa­żo­na! Dostęp­na tak­że wer­sja z dwo­ma mały­mi chwo­ści­ka­mi – spraw­dzi się ide­al­nie pod­czas codzien­nych obo­wiąz­ków w pra­cy i sub­tel­nie pod­kre­śli, że jesteś na bie­żą­co z aktu­al­ny­mi modo­wy­mi nowin­ka­mi. Począ­tek sezo­nu to ide­al­ny pre­tekst, by zro­bić porząd­ki w szka­tuł­ce z biżu­te­rią – war­to wte­dy przyj­rzeć się temu, co z wio­sen­nych nowo­ści abso­lut­nie powin­no się w niej zna­leźć! Jed­no jest pew­ne – powin­naś posta­wić na let­nią odsło­nę Neuf Bijo­ux, w któ­rej topo­we tren­dy cudow­nie prze­pla­ta­ją się z indy­wi­du­al­nym sty­lem pro­jek­tan­tek.

22_resize 33_resize 44_resize 55_resize 66_resize

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
JAK OPAKOWANIE STAŁO SIĘ SZTUKĄ?
DRESS CODE: JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?
WIOSNA W STYLU BOHO
TOP 10: SREBRNE AKCESORIAKomentarze

komen­ta­rzy