Paprocki&Brzozowski jesień – zima 2014 “Glare”

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia:  mate­ria­ły pra­so­we
Kola­że: IVAN TORCHILOV

Без имени-1

Jesień i zima w wyda­niu duetu Paprocki&Brzozowski mają wiel­ko­miej­ski kli­mat! Pod­czas poka­zu naj­now­szej kolek­cji “Gla­re”, któ­ry odbył się 16 maja w gma­chu Teatru Wiel­kie­go w War­sza­wie, pro­jek­tan­ci prze­ko­na­li nas (nie pierw­szy już raz) do swo­jej mody oscy­lu­ją­cej wokół eks­klu­zyw­ne­go kobie­ce­go szy­ku zgod­ne­go z tren­da­mi rodem z naj­więk­szych wybie­gów świa­ta.

W tej kolek­cji szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży zwró­cić na płasz­cze, któ­re otwie­ra­ją nowy etap w twór­czo­ści mar­ki P&B. Po raz pierw­szy w histo­rii tego domu mody poja­wia się kolor czer­wo­ny, wła­śnie w posta­ci kla­sycz­ne­go dłu­gie­go okry­cia wierzch­nie­go prze­wią­za­ne­go gru­bym pasem w talii. Oprócz nie­go uwa­gę skie­ro­wa­li­śmy na bar­dziej sto­no­wa­ny, czar­ny płaszcz z mod­ny­mi cęt­ka­mi, któ­ry­mi pokry­te są ręka­wy i koł­nierz. Nowa­tor­skie i odważ­ne, jak na warun­ki kli­ma­tycz­ne panu­ją­ce w naszym kra­ju, jest połą­cze­nie zimo­wych sty­li­za­cji z odkry­ty­mi san­dał­ka­mi na wyso­kich obca­sach oraz szpil­ka­mi, do któ­rych Paproc­ki i Brzo­zow­ski pro­po­nu­ją zakła­dać skar­pe­ty.

Без имени-11

Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla kolek­cji “Gla­re” są też sztucz­ne futra, a kon­kret­nie wyko­na­ne z nich sze­ro­kie komi­ny pod szy­ję oraz dłu­gie kami­zel­ki. Poły­sku­ją­ce, kró­lew­skie zło­to, miedź oraz futu­ry­stycz­ne sre­bro to naj­moc­niej­sze akcen­ty kolo­ry­stycz­ne kolek­cji, na któ­rą skła­da­ją się spodnie o dłu­go­ści 7/8, gor­se­to­we i sztyw­ne sukien­ki (w duchu poprzed­niej kolek­cji) czy spód­ni­ce midi. Sty­lo­wą pro­po­zy­cją na zimę są przede wszyst­ki kasz­mi­ro­we swe­try, zarów­no te krót­kie, jak i obszer­ne gol­fy z duży­mi koł­nie­rza­mi.

Zmy­sło­we suk­nie, z któ­rych pro­jek­tan­ci sły­ną, będą w nad­cho­dzą­cym sezo­nie nie­co mniej kla­sycz­ne, za to zde­cy­do­wa­nie bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kie i ory­gi­nal­ne. Tak jest z dopa­so­wa­ną kre­acją ską­pa­ną w żywio­ło­wej i lśnią­cej mie­dzi, z cha­rak­te­ry­stycz­nym dekol­tem i asy­me­trycz­ny­mi ramio­na­mi. Inne suk­nie wyróż­nia­ją się nie­re­gu­lar­ną kon­struk­cją, wie­lo­krot­nie odkry­wa­jąc wszyst­kie atu­ty kobie­co­ści. Pokaz zamknę­ła mini­ma­li­stycz­na, tra­dy­cyj­na suk­nia ślub­na. Obo­wiąz­ko­wym dodat­kiem do więk­szo­ści zapre­zen­to­wa­nych sty­li­za­cji były oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne z okrą­gły­mi opraw­ka­mi.

Na linię “Gla­re” skła­da­ją się rów­nież kla­sycz­ne, ale nie mniej wyra­fi­no­wa­ne pro­jek­ty męskie – mary­nar­ki, pro­ste kurt­ki, a nawet srebr­ne i mie­dzia­ne spodnie.

Без имени-31

Naj­bar­dziej sty­lo­wy duet pol­skich pro­jek­tan­tów w dal­szym cią­gu utwier­dza nas prze­ko­na­niu, że pol­ska moda może iść w parze ze świa­to­wy­mi ten­den­cja­mi, nie sko­pio­wa­ny­mi, lecz zin­ter­pre­to­wa­ny­mi w duchu fir­my od ponad 13 lat kon­se­kwent­nie wypra­co­wu­ją­cej ultra kobie­cy styl, któ­re­go nie moż­na pomy­lić z pro­po­zy­cja­mi żad­nej inną pol­skiej mar­ki odzie­żo­wej.

Без имени-2

Oto wybrane sylwetki z pokazu “Glare”

001

002

003

004

005

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
paprockibrzozowski.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy