Oysho Beachwear wiosna-lato 2017

Zwiew­ne mate­ria­ły, mini­ma­lizm, kla­sycz­ne kro­je – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać nową kolek­cję odzie­ży pla­żo­wej Oysho. Look­bo­ok zre­ali­zo­wa­no nad Atlan­ty­kiem, na jed­nej z wul­ka­nicz­nych wysp. Pra­wie cała kolek­cja jest total black, z drob­ny­mi ele­men­ta­mi bia­łe­go lnu i jasne­go deni­mu.  

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy