Otto camera – gratka dla fotografów

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: kickstarter.com, gizmag.com

0b5dd8ff1ca700308efcbd98242213b1_large

Jeste­śmy świad­ka­mi histo­rycz­nej chwi­li. Przed­sta­wia­my Wam kame­rę Otto, któ­ra korzy­sta­jąc ze smart­fo­no­wych apli­ka­cji i połą­cze­nia Wi-fi wyko­nu­je zdję­cia w for­ma­cie GIF. Użyt­kow­ni­cy tego nowe­go urzą­dze­nia mogą two­rzyć wła­sne try­by robie­nia zdjęć i kolek­cjo­no­wać je w gale­rii wraz z pozo­sta­ły­mi dostęp­ny­mi w apa­ra­cie funk­cja­mi. To jak „apli­ka­cja w apli­ka­cji”. Nowa­tor­stwo tej kame­ry pole­ga wła­śnie na kre­owa­niu nowych moż­li­wo­ści i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Dzię­ki niej mamy moż­li­wość mody­fi­ko­wa­nia nasy­ce­nia kolo­rów oraz apli­ko­wa­nia zdjęć w Insta­gra­mie, dzię­ki auto­ma­tycz­nej syn­chro­ni­za­cji z tele­fo­nem.

d38091b8a42aded711e27ccd57858915_large
Kame­ra prze­cho­wu­je pli­ki o łącz­nej wiel­ko­ści 4 GB. Na począt­ku funk­cjo­nal­na będzie głów­nie dla wła­ści­cie­li iPhone’ów, a spe­cja­li­ści zapew­nia­ją, że jesz­cze pod koniec tego roku będzie­my mogli zamó­wić to nowo­cze­sne urzą­dze­nie w cenie 200 dola­rów. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią!

9c3eaf89bad5f01c2d682985a9d9cbe5_large

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy