Styl życiaTechnologia

Otto camera – gratka dla fotografów

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: kickstarter.com, gizmag.com

0b5dd8ff1ca700308efcbd98242213b1_large

Jeste­śmy świad­ka­mi histo­rycz­nej chwi­li. Przed­sta­wia­my Wam kame­rę Otto, któ­ra korzy­sta­jąc ze smart­fo­no­wych apli­ka­cji i połą­cze­nia Wi-fi wyko­nu­je zdję­cia w for­ma­cie GIF. Użyt­kow­ni­cy tego nowe­go urzą­dze­nia mogą two­rzyć wła­sne try­by robie­nia zdjęć i kolek­cjo­no­wać je w gale­rii wraz z pozo­sta­ły­mi dostęp­ny­mi w apa­ra­cie funk­cja­mi. To jak „apli­ka­cja w apli­ka­cji”. Nowa­tor­stwo tej kame­ry pole­ga wła­śnie na kre­owa­niu nowych moż­li­wo­ści i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Dzię­ki niej mamy moż­li­wość mody­fi­ko­wa­nia nasy­ce­nia kolo­rów oraz apli­ko­wa­nia zdjęć w Insta­gra­mie, dzię­ki auto­ma­tycz­nej syn­chro­ni­za­cji z tele­fo­nem.

d38091b8a42aded711e27ccd57858915_large
Kame­ra prze­cho­wu­je pli­ki o łącz­nej wiel­ko­ści 4 GB. Na począt­ku funk­cjo­nal­na będzie głów­nie dla wła­ści­cie­li iPhone’ów, a spe­cja­li­ści zapew­nia­ją, że jesz­cze pod koniec tego roku będzie­my mogli zamó­wić to nowo­cze­sne urzą­dze­nie w cenie 200 dola­rów. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią!

9c3eaf89bad5f01c2d682985a9d9cbe5_large

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Styl życia

  Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

  Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
  Więcej
  Styl życia

  5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

  Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, któ­re…
  Więcej
  Styl życiaVers24 Bloguje

  W sidłach Instagrama - sztuka panowania nad social mediami

  Laj­ki, zasię­gi, obser­wu­ją­cy: w ostat­nich latach to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych słów, obok któ­rych w szyb­kim cza­sie poja­wił się nowy, cał­kiem zresz­tą intrat­ny, dum­nie brzmią­cy zawód-influ­en­cer. W naj­bliż­szym oto­cze­niu obec­nie cięż­ko zna­leźć oso­bę, któ­ra co kil­ka…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *