Styl życiaTechnologia

Otto camera – gratka dla fotografów

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: kickstarter.com, gizmag.com

0b5dd8ff1ca700308efcbd98242213b1_large

Jeste­śmy świad­ka­mi histo­rycz­nej chwi­li. Przed­sta­wia­my Wam kame­rę Otto, któ­ra korzy­sta­jąc ze smart­fo­no­wych apli­ka­cji i połą­cze­nia Wi-fi wyko­nu­je zdję­cia w for­ma­cie GIF. Użyt­kow­ni­cy tego nowe­go urzą­dze­nia mogą two­rzyć wła­sne try­by robie­nia zdjęć i kolek­cjo­no­wać je w gale­rii wraz z pozo­sta­ły­mi dostęp­ny­mi w apa­ra­cie funk­cja­mi. To jak „apli­ka­cja w apli­ka­cji”. Nowa­tor­stwo tej kame­ry pole­ga wła­śnie na kre­owa­niu nowych moż­li­wo­ści i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Dzię­ki niej mamy moż­li­wość mody­fi­ko­wa­nia nasy­ce­nia kolo­rów oraz apli­ko­wa­nia zdjęć w Insta­gra­mie, dzię­ki auto­ma­tycz­nej syn­chro­ni­za­cji z telefonem.

d38091b8a42aded711e27ccd57858915_large
Kame­ra prze­cho­wu­je pli­ki o łącz­nej wiel­ko­ści 4 GB. Na począt­ku funk­cjo­nal­na będzie głów­nie dla wła­ści­cie­li iPhone’ów, a spe­cja­li­ści zapew­nia­ją, że jesz­cze pod koniec tego roku będzie­my mogli zamó­wić to nowo­cze­sne urzą­dze­nie w cenie 200 dola­rów. Cze­ka­my z niecierpliwością!

9c3eaf89bad5f01c2d682985a9d9cbe5_large

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Design

  Instagram - architekt naszych czasów?

  Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
  Więcej
  InnaStyl życia

  Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

  Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
  Więcej
  Styl życia

  Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

  Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *