&OTHER STORIES X VANS

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: thisisjanewayne.com

Vans_Stories-1-Kopie

Ostat­nio mar­ki odzie­żo­we czę­ściej zapra­sza­ją do współ­pra­cy model­ki w wie­ku 60+, a co za tym idzie, powsta­je też coraz wię­cej kam­pa­nii modo­wych łączą­cych poko­le­nia. Po pol­skim feno­me­nie – Hele­nie Noro­wicz, któ­ra wzię­ła udział m.in. w kam­pa­nii Boho­bo­co, przy­glą­da­my się naj­now­szej kola­bo­ra­cji & Other Sto­ries i Van­sa.

Dwa kul­to­we mode­le obu­wia mar­ki Vans, czy­li mod­ne ostat­nio coraz bar­dziej Slip-on oraz Old Sko­ol poja­wi­ły się w zupeł­nie nowych odsło­nach. Domi­nu­ją­ca pale­ta kolo­ry­stycz­na w powsta­łych mode­lach obej­mu­je oczy­wi­ście nie­śmier­tel­ne od kil­ku sezo­nów odcie­nie nude oraz ponad­cza­so­wą biel i czerń. Naj­więk­szą uwa­gę przy­cią­ga­ją oczy­wi­ście bia­łe slip-ony w czar­ne roz­my­te krop­ki, spra­wia­ją­ce wra­że­nie dopie­ro co nama­lo­wa­nych akwa­re­lą przez model­kę. Ceny? Od 90 (za slip-ony) do 100 € (za Old Sko­ol).

Vans_Stories-9-Kopie
Współ­pra­ca z Vans była nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ca i eks­cy­tu­ją­ca ze wzglę­du na ich kla­sycz­ny i pro­sty styl obu­wia, któ­ry pozwo­lił nam je zin­ter­pre­to­wać w nasz spo­sób” – mówi Nico­le Wil­son, pro­jek­tant­ka butów dla szwedz­kiej sie­ciów­ki, a mana­ger pro­duk­cji Vans doda­je, że dziew­czy­na według & Other Sto­ries jest podob­na do tej zgod­nej z zało­że­nia­mi mar­ki Vans. Fakt, że do współ­pra­cy zapro­szo­no Daph­ne Sel­fe, świad­czy więc o tym, że dziew­czy­ną moż­na być w każ­dym wie­ku. Nawet jak ma się 83 lata.Vans_Stories-8-Kopie

Vans_Stories-6-Kopie
Vans_Stories-3-Kopie

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
WIOSNA W STYLU BOHO
TOP 10: SREBRNE AKCESORIA
 Komentarze

komen­ta­rzy