& Other Stories wprowadza linię kosmetyków do włosów ‘hair care range’ inspirowaną Los Angeles

& Other Sto­ries ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać zupeł­nie nowy­kon­cept w ramach swo­je­go ulu­bio­ne­go asor­ty­men­tu­ko­sme­tycz­ne­go: linię do pie­lę­gna­cji wło­sów z sze­ro­kim wybo­rem nie­zwy­kle wydaj­nych pro­duk­tów. Znaj­du­ją się w niej zarów­no kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne, takie jak szam­pon, odżyw­ka i peeling do skó­ry gło­wy, jak i sty­li­zu­ją­ce: pre­pa­rat nada­ją­cy wło­som obję­tość, puder zapew­nia­ją­cy gęstość typo­wą dla zdro­wych wło­sów czy spray nada­ją­cy pla­żo­wy efekt. Kolek­cja ofe­ru­je coś dla każ­de­go, bez wzglę­du na rodzaj i potrze­by wło­sów. Kolek­cja będzie dostęp­na w sprze­da­ży od 16 sierp­nia w skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz onli­ne.

 

Nowa linia kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów zosta­ła opra­co­wa­na przez zespół & Other Sto­ries we współ­pra­cy z Kylee Heath, rezy­du­ją­cą w LA sty­list­ką fry­zur gwiazd i eks­pert­ką w zakre­sie ukła­da­nia wło­sów na wiel­kie oka­zje oraz wcha­rak­te­ry­stycz­nym sty­lu Los Ange­les.

Moją rolą jako współ­twór­czy­ni nowej kolek­cji pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów “hair care ran­ge” & Other Sto­ries, było­do­da­nie do tego pro­ce­su punk­tu widze­nia pro­fe­sjo­nal­nej­sty­list­ki fry­zur z wyraź­ną per­spek­ty­wą LA. Testo­wa­łam każ­dy pro­dukt na sobie oraz razem z moimi klient­ka­mi, aby upew­nić się, że każ­dy z nich jest ide­al­ny. Naszym celem było opra­co­wa­nie wyso­ko­wy­daj­nych pro­duk­tów myją­cych isty­li­za­cyj­nych i jestem dum­na, że mogłam uczest­ni­czyć w każ­dym kro­ku tego pro­ce­su”, mówi Kylee Heath, sty­list­ka­gwiazd.

 

Wspól­nie z Kylee Heath zaczerp­nę­li­śmy wie­le inspi­ra­cji z życia w LA i wspól­nie prze­ana­li­zo­wa­li­śmy jaki rodzaj pie­lę­gna­cji wło­sów wykro­czy poza tra­dy­cyj­ny podział – od “poran­ku na pla­ży”, przez “dzień w pra­cy”, po “wie­czor­ne wyj­ście”. Dla­te­go podzie­li­li­śmy kolek­cję na trzy serie:Restore, Uni­ver­sal i Ful­l­ness. Kolek­cja ta pozwa­la nastwo­rze­nie naj­bar­dziej pożą­da­ne­go efek­tu fry­zu­ry ‑sprę­ży­sto­ści, bry­ły, fak­tu­ry, nie­ła­du, fal, poły­sku lub gład­ko­ści. Wszyst­ko to przy dobrze zrów­no­wa­żo­nym zapa­chu, któ­ry pozo­sta­nie trwa­ły przez cały dzień”, mówi Fri­da Fager­holm, Dyrek­tor Dzia­łu Uro­dy w & Other Sto­ries.

Wybór kosme­ty­ków z serii Resto­re zapew­nia peł­ne odży­wie­nie i pie­lę­gna­cję, poma­ga­jąc wło­som zyskać zdrow­szy, bar­dziej błysz­czą­cy i moc­niej­szy wygląd. To ide­al­ny zestaw do codzien­ne­go użyt­ku. Linia zosta­ła stwo­rzo­na z nawil­ża­ją­cej kera­ty­ny roślin­nej i eks­trak­tu z hibi­sku­sa, któ­ry wypeł­nia włók­na wło­sa, nada­jąc wło­som mięk­ki i dobrze odży­wio­ny wygląd. Mie­szan­ka ole­jów koko­so­we­go, jojo­ba i awo­ka­do chro­ni i przy­wra­ca do zdro­wia uszko­dzo­ne wło­sy, zapew­nia­jąc im jed­no­cze­śnie gład­ki, odży­wio­ny i błysz­czą­cy efekt. Asor­ty­ment Resto­re obej­mu­je nastę­pu­ją­ce pro­duk­ty: peeling do skó­ry gło­wy, inten­syw­ną masecz­kę, serum do wło­sów, maskę odży­wia­ją­cą do wło­sów, szam­pon i odżyw­kę.

 

Linia Uni­ver­sal zosta­ła stwo­rzo­na na każ­dą oka­zję i obej­mu­je pro­duk­ty, któ­re zapew­nia­ją sku­tecz­ność począw­szy od przy­go­to­wa­nia do sty­li­za­cji, po stwo­rze­nie pla­żo­wych fal czy burzy loków. Linia zosta­ła opra­co­wa­na z udzia­łem sta­ran­nie dobra­nych skład­ni­ków, takich jak kar­czoch, morin­ga i komo­sa­ry­żo­wa, ze wzglę­du na ich wszech­stron­ne wła­ści­wo­ści oraz zdol­ność do zwięk­sza­nia odpor­no­ści i wital­no­ści wło­sów. Pro­duk­ty do sty­li­za­cji zapew­nia­ją ochro­nę przed cie­płem i wil­go­cią, a do tego zapo­bie­ga­ją elek­try­zo­wa­niu i skrę­ca­niu się wło­sów. W ofer­cie Uni­ver­sal znaj­du­ją się nastę­pu­ją­ce­pro­duk­ty: spray nada­ją­cy pla­żo­wy wygląd, bal­sam zwięk­sza­ją­cy obję­tość, spray do wło­sów, suchy szam­pon, spray ochron­ny, szam­pon i odżyw­ka.

 

Linia Ful­l­ness to coś dla osób, któ­re pra­gną zauwa­żal­nie więk­szej obję­to­ści wło­sów, przy zacho­wa­niu ich ela­stycz­no­ści, lek­ko­ści i przy­jem­ne­go doty­ku. Pro­duk­ty zawie­ra­ją eks­trak­ty z gro­chu, liścia łusko­wa­te­go i wodo­ro­stów mor­skich. To kom­bi­na­cja skład­ni­ków wybra­nych ze wzglę­du na ich moczwięk­sza­nia obję­to­ści przy jed­no­cze­snym utrzy­ma­niu nawil­że­nia, któ­re nie obcią­ża wło­sów. W ofer­cie Ful­l­ness znaj­du­ją się nastę­pu­ją­ce pro­duk­ty: puder doda­ją­cy obję­to­ści, krem zagęsz­cza­ją­cy, spray tek­stu­ru­ją­cy, suchy szam­pon, szam­pon i odżyw­ka.

 

& Other Sto­ries zachę­ca do odkry­wa­nia i mie­sza­nia pro­duk­tów pocho­dzą­cych z róż­nych linii w celu odna­le­zie­nia swo­ich fawo­ry­tów – w opar­ciu o ich wydaj­ność i wła­sne ocze­ki­wa­nia. War­to dodać, że każ­da z trzech serii ma rów­nież swój wła­sny zapach, któ­ry został opra­co­wa­ny przez dłu­go­let­nie­gow­spół­pra­cow­ni­ka mar­ki, per­fu­mia­rza Jêro­me­’a Epi­net­te­’a w taki spo­sób, aby wza­jem­nie uzu­peł­niać się z pozo­sta­ły­mi. Ponad­to każ­dy z pro­duk­tów nada­je się do wszyst­kich rodza­jów wło­sów i jest bez­piecz­ny w uży­ciu tak­że w przy­pad­ku wło­sów far­bo­wa­ny­chlub ukła­da­nych che­micz­nie.

Aby zapre­zen­to­wać dzia­ła­nie jed­ne­go z głów­nych pro­duk­tów w akcji, mar­ka & Other Sto­ries połą­czy­ła siły ze swo­ją przy­ja­ciół­ką Nico­le Huisman i stwo­rzy­ła spe­cjal­ny fry­zjer­ski­tu­to­rial.

Zobacz, jak Nico­le Huisman uży­wa pudru doda­ją­ce­go obję­to­ści z serii Ful­l­ness, aby nadać tek­stu­rę i roz­miar fry­zu­rze, dopro­wa­dza­jąc wło­sy do praw­dzi­wej świet­no­ści.

Linia kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów & Other Sto­ries będzie dostęp­na od 16 sierp­nia w skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz onli­ne na stro­nie stories.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy