& Other Stories prezentuje kolekcje jesień/zima 2017 na Instagramie

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu tygodni mody & Other Stories prezentuje kolekcję jesień/zima 2017 na swoim koncie na Instagramie (@andotherstories). Poprzez zaangażowanie do projektu siedmiu inspirujących kobiet znanych z niezwykle popularnych kont na Instagramie oraz poproszeniu ich o stworzenie autorskich stylizacji podczas paryskiego tygodnia mody, & Other Stories chce podkreślić siłę indywidualizmu. Wszystkie Panie zostały sfotografowane przez jedną z bohaterek projektu, Candice Lake, pionierkę fotografii „street style-owej”.

Obec­nie, tra­dy­cyj­ne poję­cie tren­dów modo­wych ule­gło zmia­nie. & Other Sto­ries wycho­dzi naprze­ciw demo­kra­ty­za­cji mody pre­zen­tu­jąc swo­ją kolek­cję jesień/zima 2017 na Insta­gra­mie. Sie­dem kobiet z nie­zwy­kle popu­lar­ny­mi kon­ta­mi na Insta­gra­mie – Can­di­ce Lake, Lau­ra Bailey, Jan Quam­mie, Sarah Nait, Camil­le Char­ri­ère Labéria­ne Pon­ton oraz Maria Ber­nad zosta­ło zapro­szo­nych do pary­skie­go Ate­lier mar­ki aby poznać nową kolek­cję & Other Sto­ries i stwo­rzyć autor­skie sty­li­za­cje. Wszyst­kie zapro­szo­ne do pro­jek­tu Panie zosta­ły sfo­to­gra­fo­wa­ne przez Can­di­ce Lake, pio­nier­kę foto­gra­fii ”stre­et sty­le”. “Moda ulicz­na pozwa­la wyra­zić swo­je uczu­cia i oso­bo­wość bez zbęd­ne­go tłu­ma­cze­nia. Jako foto­graf­ka postrze­gam ”stre­et sty­le” jako wizu­al­ną eks­plo­zję zmy­słów – jest to jeden z moich ulu­bio­nych tema­tów do foto­gra­fo­wa­nia!”, mówi Can­di­ce Lake Pod­czas pary­skie­go tygo­dnia mody, któ­ry roz­po­czy­na się 26 wrze­śnia i potrwa do 3 paź­dzier­ni­ka, & Other Sto­ries zapre­zen­tu­je na Insta­gra­mie efek­ty współ­pra­cy ze wspo­mnia­ny­mi sied­mio­ma Pania­mi. Każ­da z opo­wie­ści pre­zen­tu­je odmien­ny nastrój i cha­rak­te­ry­stycz­ny dla sie­bie styl, zwra­ca­jąc uwa­gę na poszcze­gól­ne ele­men­ty nowej kolek­cji poprzez indy­wi­du­al­ne podej­ście i wła­sną, nie­po­wta­rzal­ną ich inter­pre­ta­cję.

Ich autor­skie wybo­ry odzwier­cie­dla­ją nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści sty­li­za­cyj­ne ofe­ro­wa­ne przez & Other Sto­ries. Od mister­nych nadru­ków, inten­syw­nych kolo­rów i kobie­cych kro­jów po sztucz­ne futra, mie­nią­ce się akcen­ty i lśnią­ce deta­le. Klien­ci & Other Sto­ries nie będą musie­li cze­kać na zakup pre­zen­to­wa­nych ubrań, wszyst­kie pocho­dzą z obec­nej kolek­cji. Od ich posia­da­nia dzie­li zale­d­wie jed­no klik­nię­cie w Insta­gra­mo­wym „link in bio”.

Kon­ta naszych boha­te­rek, któ­re musisz znać: @candicelake @laurabaileylondon @jan.quammie @sarah_nait @camillecharriere @theblab @maria_bernad

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy