& Other Stories prezentuje kampanię Black Friday

Z oka­zji Black Fri­day, & Other Sto­ries przed­sta­wia pre­mie­rę nowej kam­pa­nii. To fil­mo­wa histo­ria peł­na pasji do mody i znie­wa­la­ją­cych zaku­pów. W tym dniu mar­ka ofe­ru­je klien­tom sko­rzy­sta­nie z 20% zniż­kiw skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz na stories.com.

Black Fri­day budzi wie­le emo­cji, w tym peł­ne napię­cia ocze­ki­wa­nie na wyjąt­ko­we oka­zje. W związ­ku z tym Other Sto­ries przed­sta­wia kam­pa­nię Black Fri­day à la Film Noir. Wraz z tą kam­pa­nią mar­ka wyko­rzy­sta­ła oka­zję do prze­kształ­ce­nia tra­dy­cyj­ne­go Black Fri­day w coś bar­dziej kon­cep­tu­al­ne­go i aspi­ru­ją­ce­go. Zgod­nie z zami­ło­wa­niem mar­ki do opo­wia­da­nia wyjąt­ko­wych histo­rii o kobie­tach, powsta­ła czar­no-bia­ła seria por­tre­tów, któ­re przy­wo­łu­ją pełen eks­cy­ta­cji kli­mat hol­ly­wo­odz­kie­go kina lat 40. i 50.

Kam­pa­nia „Film Noir” zosta­ła zre­ali­zo­wa­na przez szwedz­kie­go foto­gra­fa Pete­ra Gehr­ke. Model­ka Lila Car­do­na pre­zen­tu­jąc kolek­cję & Other Sto­ries prze­kształ­ci­ła swo­je wewnętrz­ne cechy kobie­ty fem­me fata­le w kla­sycz­ny hol­ly­wodz­ki styl.

Szcze­gó­ły ofer­ty:

  • Exc­lu­si­ve pre-offer: 22 listo­pa­da od godzi­ny 18:00 (ofer­ta tyl­ko dla sub­skry­ben­tów new­slet­te­ra) – 20% zniż­ki na wszyst­ko w skle­pie onli­ne na stories.com;
  • Black Fri­day: 23–24 listo­pa­da, 20% zniż­ki na wszyst­ko w skle­pie sta­cjo­nar­nym i na stories.com;
  • Cyber Mon­day: 26 listo­pa­da od godzi­ny 9:00 – 50% zniż­ki na wybra­ne pro­duk­ty (wyłącz­nie na stories.com).

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy