& Other Stories obchodzi 5 urodziny

W Dzień Kobiet & Other Sto­ries skła­da hołd wszyst­kim mądrym, odważ­nym i wyjąt­ko­wym kobie­tom, któ­re zna­my i kocha­my.

Popro­si­li­śmy sie­dem wyjąt­ko­wych kobiet z Pary­ża, Sztok­hol­mu i Los Ange­les o wybór ulu­bio­nych ubrań i akce­so­riów mar­ki & Other Sto­ries oraz odpo­wiedź na pyta­nie, co dla nich zna­czy bycie kobie­tą.

Bycie kobie­tą to bycie pew­nym sie­bie i czuć się kom­for­to­wo we wła­snej skó­rze” Moni­ca Galan, ska­te­bo­ar­dzist­ka, Los Ange­les

Cią­gła moż­li­wość zmia­ny, miłość i soli­dar­ność kobiet” Maria Mont­ti, sty­list­ka, Sztok­holm.

Bie­rze­my udział w kobie­cej rewo­lu­cji dają­cej począ­tek nowej erze” Eli­nor Nystedt, dorad­ca kre­atyw­ny, Sztok­holm.

Samot­nie wycho­wu­ją­ca mnie mat­ka pomo­gła mi w zro­zu­mie­niu jak mało jest rze­czy, któ­rych my kobie­ty, nie może­my prze­zwy­cię­żyć.” Jar­di­ne Ham­mond, sty­list­ka, Los Ange­les.

Bycie kobie­tą to brak ogra­ni­czeń, możesz osią­gnąć wszyst­ko, cze­go tyl­ko pra­gniesz” Ines Melia, artyst­ka & DJ-ka, Paryż.

Nasze umy­sły pra­cu­ją w wyjąt­ko­wy spo­sób i mamy nie­zwy­kłą moc” Ade­li­ne Mai, foto­graf­ka, Paryż.

Soli­dar­ność kobiet to sieć sil­nych wię­zi” Amie Bram­me Sey, pre­zen­ter­ka tele­wi­zyj­na, Sztok­holm.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy