& Other Stories kolekcja jesień/zima 17 z Paryża i Sztokholmu

Ate­lier w Pary­żu

Kolek­cja prze­zna­czo­na jest dla kobiet, któ­re kocha­ją bawić się modą, łączyć kolo­ry i wzo­ry.” – Geo­r­gi­ne Le Toqu­eux, pro­jek­tant­ka, & Other Sto­ries

Ozdob­na Deka­den­cja

Sezon jesień/zima 2017 z Pary­skie­go Ate­lier to eklek­tycz­na i kobie­ca kolek­cja, przy­wo­łu­ją­ca na myśl lata 60. Wyróż­nia­ją­ce się kwi­to­wy­mi wzo­ra­mi oraz paska­mi syl­wet­ki, na nowo defi­niu­ją łącze­nie i mie­sza­nie z pozo­ru nie pasu­ją­cych do sie­bie wzo­rów i kolo­rów. Opo­wieść tego sezo­nu to romans ozdob­nej mini z ponad­cza­so­wą bluz­ką w paski i kurt­ki z kap­tu­rem. W całej kolek­cji prze­wi­ja­ją się nastro­jo­we kolo­ry takie jak bur­gund, czer­wień oraz gra­nat ze zło­ty­mi ele­men­ta­mi. Boga­ty duch bohe­my & Other Sto­ries odna­leźć moż­na rów­nież w akce­so­riach takich jak opa­ski a la tur­ban, wyszu­ka­na biżu­te­ria i obu­wiu wyszy­wa­nym pereł­ka­mi.

Ate­lier w Sztok­hol­mie

Ten sezon to dyna­micz­na gra kon­tra­stów, ulot­na rów­no­wa­ga pomię­dzy nie­wy­mu­szo­nym, a współ­cze­snym sty­lem” – Beh­naz Aram, pro­jek­tant­ka, & Other Sto­ries

Kolek­cja jesień/zima 2017 z Sztok­holm­skie­go Ate­lier peł­na jest kon­tra­stu­ją­cych ze sobą ele­men­tów inspi­ro­wa­nych rosyj­ską retro atle­ty­ką oraz gotyc­kim pięk­nem. Ogrom­ne wra­że­nie robią kolo­ry – nasy­co­na czer­wień, bur­gund, beż i fio­let.

W kolek­cji znaj­dzie­my: wie­lo­funk­cyj­ną kurt­kę z kap­tu­rem z koł­nie­rzem, sukien­kę na ramiącz­kach oraz świet­nie skro­jo­ny płaszcz odważ­nie zesta­wio­ny z błysz­czą­cą czap­ką, pucha­tym sza­lem, skó­rza­ny­mi ręka­wicz­ka­mi oraz koza­ka­mi za kola­no. Wszyst­ko razem two­rzy współ­cze­sną syl­wet­kę, odkry­wa­jąc przy tym tajem­ni­czą stro­nę & Other Sto­ries.

Kolek­cja jesień/zima 2017 dostęp­na będzie w buti­kach & Other Sto­ries oraz onli­ne na stro­nie Stories.com.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy