Marka & Other Stories i artystka Giorgia Lupi stanęły przed niemałym wyzwaniem: jak nadać zbiorom bezosobowych informacji ludzką twarz? Dzięki specjalnej kolekcji ubrań każda kobieta może opowiedzieć historie trzech wielkich naukowców – matematyczki, konserwatorki przyrody i astronautki – poniekąd ubierając się w wyniki ich badań. 

Giorgia Lupi & Other Stories

Gior­gia Lupi

Znie­wa­la­ją­ce gra­fi­ki autor­stwa Gior­gii Lupi oraz spo­sób, w któ­ry opo­wia­da histo­rie, już daw­no uję­ły mar­kę & Other Sto­ries. Jako pio­nier­ka sztu­ki, nazy­wa­nej huma­ni­zmem danych, pra­cu­je bli­żej ludzi i emo­cji niż wśród sta­ty­styk i liczb. W pro­ce­sie twór­czym Gior­gii, infor­ma­cje są punk­tem wyj­ścia do boga­tych i wie­lo­wy­mia­ro­wych opo­wie­ści – tak powsta­ła kolek­cja spe­cjal­na & Other Sto­ries. Każ­dy z jej dwu­na­stu ele­men­tów pozwa­la na wła­snej skó­rze doświad­czyć osią­gnięć trzech wiel­kich kobiet świa­ta nauki poprzez odręcz­nie ryso­wa­ne nadruki.

 Inspi­ro­wa­łam się trze­ma kobie­ta­mi, któ­re umoż­li­wi­ły innym roz­wój i wej­ście w świat nauki. Ada Love­la­ce jest uzna­wa­na za pierw­szą pro­gra­mist­kę kom­pu­te­ro­wą w histo­rii, Rachel Car­son w swo­jej pra­cy roz­wi­nę­ła ruch eko­lo­gicz­ny, a Mae Jemi­son była pierw­szą czar­no­skó­rą kobie­tą w kosmo­sie. Wyko­rzy­sta­łam ich życio­ry­sy oraz zbio­ry danych doty­czą­ce ich pra­cy nauko­wej. Potrak­to­wa­łam te infor­ma­cje jak two­rzy­wo, któ­re prze­mie­ni­łam w nadru­ki na kolek­cję ubrań. Są nie tyl­ko pięk­ne – mają napraw­dę głę­bo­kie prze­sła­nie!” mówi Gior­gia Lupi.

Giorgia Lupi & Other Stories The Astronaut

Nadru­ki, hafty, kro­je i wykoń­cze­nia pro­duk­tów w kolek­cji nawią­zu­ją do życia i osią­gnięć nauko­wych trzech wyjąt­ko­wych boha­te­rek. Pro­jek­ty zade­dy­ko­wa­ne mate­ma­tycz­ce posia­da­ją man­kie­ty i koł­nie­rze, niczym te noszo­ne przez kobie­ty w poło­wie XIX wie­ku. Seria ubrań poświę­co­nych kon­ser­wa­cji przy­ro­dy łączy siat­ko­wą sukien­kę i body ze wspo­mnie­niem mor­skich głę­bin. Ubra­nia z linii astro­nau­tycz­nej to m.in. odbla­sko­wa kurt­ka-puchów­ka i obszer­na sukien­ka, któ­re budzą sko­ja­rze­nia z prze­strze­nią kosmiczną.

Wyjąt­ko­wa per­spek­ty­wa Gior­gii prze­mie­nia absrak­cyj­ne dane w opo­wieść. Dzię­ki jej sztu­ce licz­by nabie­ra­ją oso­bo­wo­ści, a infor­ma­cje prze­ka­zu­ją wie­lo­wy­mia­ro­we i uni­wer­sal­ne histo­rie o odle­głych ludziach i miej­scach. 

Wspól­na kolek­cja & Other Sto­ries i Gior­gii Lupi pozwa­la nam cie­szyć się wyjąt­ko­wy­mi histo­ria­mi. Dzię­ki nie­spo­ty­ka­ne­mu podej­ściu do danych, Gior­gii uda­ło się w pięk­ny i poetyc­ki spo­sób opo­wie­dzieć o ludziach, wyda­rze­niach i ide­ach. Fan­ta­stycz­nie, że może­my podzie­lić się tym z naszy­mi klient­ka­mi,” mówi Anna Nyrén, sze­fo­wa kolek­cji spe­cjal­nych & Other Stories.

Giorgia Lupi & Other Stories The Conservationist

Giorgia Lupi & Other Stories The Conservationist Giorgia Lupi & Other Stories The Conservationist Giorgia Lupi & Other Stories The Mathematician Giorgia Lupi & Other Stories The Astronaut Giorgia Lupi & Other Stories The Astronaut Giorgia Lupi & Other Stories The Astronaut

Ceny pro­duk­tów wynio­są od 145 zł za t‑shirt, 340 zł za body i 390 zł za swe­ter do 430 zł za sukien­kę i 1100 zł za kurtkę.

Spe­cjal­na kolek­cja Gior­gii Lupi będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach & Other Sto­ries i na stories.com póź­ną jesie­nią 2019 r. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukienki.…
Więcej