Nowa kolekcja kapsułowa & Other Stories rzuca światło na wyjątkowy styl szwedzkiej aktorki i wokalistki Sandry Andreis. Na swoim nowym albumie Sandra reinterpretuje pięć klasycznych przebojów i odświeża m.in. „The Lady is a Tramp” Franka Sinatry. Wyjątkowa seria ubrań zachęca kobiety do tego samego – kwestionowania norm, zmiany dawnych standartów i bezkompromisowego bycia sobą. 

Sandry Andreis i & other stories

Jesien­na play­li­sta & Other Sto­ries będzie peł­na naj­bar­dziej zna­nych i lubia­nych pio­se­nek w histo­rii – w nowych wer­sjach autor­stwa San­dry Andre­is. Moder­ni­zu­je ona kla­sycz­ne utwo­ry i spra­wia, że daw­ne prze­bo­je mogą wzmac­niać i moty­wo­wać współ­cze­sne kobie­ty. San­dra i mar­ka & Other Sto­ries stwo­rzy­ły kolek­cję, któ­rej ele­men­ty powsta­ły w cał­kiem podob­ny spo­sób: deli­kat­ne mody­fi­ka­cje stan­dar­do­wych ubrań pozwa­la­ją im być dokład­nie w Two­im stylu.

W tytu­le pio­sen­ki Sina­try zmie­ni­łam sło­wo «tramp» na «champ» – włó­czę­gę prze­mie­ni­łam w mistrzy­nię. Kobie­tę, któ­ra to któ­ra ma odwa­gę być sobą, wspie­ra inne kobie­ty i robi to, co kocha,” mówi San­dra Andre­is. „Mój pro­jekt nie pole­ga na wyrzu­ca­niu kla­sycz­nej muzy­ki do kosza – cho­dzi o kwe­stio­no­wa­nie utar­tych norm i odwa­gę do wypo­wia­da­nia wła­sne­go zda­nia. Chcę zachę­cić kobie­ty, by cie­szy­ły się każ­dym wymia­rem samych sie­bie. Były tym, kim są, i wyglą­da­ły jak­kol­wiek sobie życzą”.

Mój pro­jekt nie polega
na wyrzu­ca­niu kla­sy­ki do kosza
– cho­dzi o kwe­stio­no­wa­nie norm i wypo­wia­da­nie wła­sne­go zdania”

Sandry Andreis i & other stories

Kolek­cja two­rzy kom­plet­ną czter­na­sto ele­men­to­wą gar­de­ro­bę: od ory­gi­nal­nych sukie­nek o prze­strzen­nych for­mach po nowo­cze­sny gar­ni­tur. Dzię­ki grze pro­por­cji pomię­dzy męskim a kobie­cym sty­lem, ubra­nia pozwa­la­ją łączyć się w róż­no­rod­ne i prze­wrot­ne stroje.

W skład kolek­cji wcho­dzi sukien­ka (390 zł), spodnie (390 zł), a tak­że koszu­la (590 zł), płaszcz (850 zł) i wie­le innych pro­duk­tów. Będą dostęp­ne w wybra­nych skle­pach & Other Sto­ries i na stories.com od 5 wrze­śnia 2019 r. 

O San­drze Andreis

Zna­na z pra­cy jako aktor­ka – m.in. w nagro­dzo­nym na festi­wa­lu w Wene­cji fil­mie „Zjazd absol­wen­tów” i seria­lu „Mor­der­stwa w San­dhamn” – szwedz­ka artyst­ka od zawsze roz­wi­ja­ła tak­że swój talent muzycz­ny i wystę­po­wa­ła na szto­khom­skich sce­nach. Rów­no­le­głe z kolek­cją San­dry dla & Other Sto­ries pre­mie­rę ma jej debiu­tanc­ki minial­bum „Raising My Stan­dards”, stwo­rzo­ny z pro­du­cen­tem i auto­rem pio­se­nek Hen­ri­kiem Jon­zo­nem. Wydaw­nic­two zawie­ra odmie­nio­ne wer­sje naj­bar­dziej popu­lar­nych prze­bo­jów naszych czasów.

marka & other stories marynarka & other stories ubrania & other stories sukienka &other stories sukienka &other stories sukienka &other stories sukienka &other stories sukienka &other stories marynarka &other stories koszula &other stories

San­dra Andre­is EP ”Raising my Stan­drads” 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…
Więcej
ModaNewsroom

Eklektyczna i eteryczna kolekcja kapsułowa & Other Stories

Pierw­sze let­nie dłu­gie dni i cie­płe wie­czo­ry – z myślą o nich & Other Sto­ries stwo­rzy­ło praw­dzi­wie wio­sen­no – let­nią, eks­klu­zyw­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, skła­da­ją­cą się z sied­miu sukie­nek, jed­ne­go zesta­wu i kobie­cej mary­nar­ko – sukienki.…
Więcej