Oscary 2015

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: dube­at.com, filmweb.pl

Osiem­dzie­sią­ta siód­ma cere­mo­nia wrę­cze­nia Osca­rów coraz bli­żej. Lau­re­atów naj­waż­niej­szych nagród fil­mo­wych pozna­my w nocy z nie­dzie­li na ponie­dzia­łek (cza­su pol­skie­go). Zobacz­cie co będzie się dzia­ło.

ida

Ida”

Zacznie­my nie­skrom­nie, bo od nasze­go kraju­ w tym roku Pola­cy mają szan­sę na aż pięć sta­tu­etek, nomi­no­wa­ne zosta­ły trzy fil­my: „Ida” (w kate­go­rii Naj­lep­szy Film Nie­an­glo­ję­zycz­ny) oraz „Nasza klą­twa” i „Joan­na” (oba fil­my w kate­go­rii Krót­ko­me­tra­żo­wy Doku­ment). Rekor­dy nie­wąt­pli­wie biją jed­nak dwa zagra­nicz­ne fil­my: „Bird­man” (pro­duk­cja: USA) oraz „Grand Buda­pest Hotel” (pro­duk­cja: Niem­cy, USA, Wiel­ka Bryt­nia)­ mają aż po dzie­więć nomi­na­cji.

birdman

Bird­man”

Pomi­mo, że Osca­ry to nagro­dy fil­mo­we, na cere­mo­nii nie brak tak­że wystę­pów woka­li­stów, naj­czę­ściej są to gwiaz­dy wyko­nu­ją­ce utwo­ry z sound­trac­ków fil­mo­wych. Kto zaśpie­wa w tym roku? Na pew­no Rita Ora, John Legend oraz Adam Levine­ woka­li­sta zespo­łu Maro­on 5, któ­ry w fil­mie „Zacznij­my od nowa” wcie­lił się w rolę Dave’a i wystą­pił u boku zna­ko­mi­tej Keiry Kni­gh­tley.

Cere­mo­nię odby­wa­ją­cą się w sie­dzi­bie Dolby The­atre popro­wa­dzi Neil Patrick Har­ris, a trans­mi­sję na żywo może­cie obej­rzeć w Canal+.

grand budapest hotel

Grand Buda­pest Hotel”

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy