Oscar De La Renta na NYFW

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: style.com

De-La-Renta-RF15-3345

To był pierw­szy pokaz od śmier­ci Osca­ra de la Ren­ty, ale świat mody z pew­no­ścią dłu­go o nim nie zapo­mni, bo do gry wkra­cza dyrek­tor kre­atyw­ny mar­ki- Peter Cop­ping. Kolek­cja na sezon jesień 2015 zapre­zen­to­wa­na pod­czas tego­rocz­ne­go New York Fashion Week ma iden­tycz­ny cha­rak­ter jak te, któ­re przez lata wycho­dzi­ły pro­sto spod ręki de la Ren­ty.

Oscar de la Ren­ta to iko­na – przez 40 lat swo­jej pra­cy w świe­cie mody z powo­dze­niem pro­mo­wał wize­ru­nek świa­do­mej swo­je­go sty­lu, pew­nej sie­bie, ele­ganc­kiej kobie­ty. Ubie­rał Car­rie Brad­shaw z „Sek­su w wiel­kim mie­ście”, a na mniej niż dwa mie­sią­ce przed śmier­cią zapro­jek­to­wał ślub­ną kre­ację dla Amal Ala­mud­din (obec­nie już Amal Clo­oney)- żony George’a Clooney’a. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że był mistrzem w swej dzie­dzi­nie. Wyda­wać by się mogło, że po śmier­ci Osca­ra de la Ren­ty żad­na kolek­cja nie będzie już tak per­fek­cyj­na jak te, któ­re two­rzył. Wszyst­kich jed­nak cze­ka­ło ogrom­ne zasko­cze­nie, gdy na NYFW poja­wi­ła się nowa, stwo­rzo­na pod czuj­nym okiem jego następ­cy.

Zło­żo­na z 55 syl­we­tek kolek­cja sta­no­wi pla­stycz­ne połą­cze­nie cha­rak­te­ry­stycz­ne­go sty­lu de la Ren­ty z drob­ny­mi zmia­na­mi wpro­wa­dzo­ny­mi przez Pete­ra Cop­pin­ga. Kre­acje zosta­ły uroz­ma­ico­ne m.in. głę­bo­ki­mi kie­sze­nia­mi i dodat­ko­wy­mi tka­ni­na­mi. Zmie­nio­no tak­że dłu­gość- poja­wia się wię­cej suk­ni w dłu­go­ści mini i midi. Nie bra­ku­je jed­nak tych kla­sycz­nych, dopa­so­wa­nych na górze, z roz­ło­ży­stym dołem w dłu­go­ści maxi. W kolek­cji fall 2015 domi­nu­ją sto­no­wa­ne bar­wy- beże, czerń i zga­szo­ne odcie­nie czer­wie­ni, jed­nak znaj­dzie­my nawią­za­nie do tren­dów z sezo­nu wiosna/lato 2015- gdzie­nie­gdzie poja­wia się żółć czy róż. W spo­rych ilo­ściach wystę­pu­je też futro – nosi­my wyko­na­ne z nie­go płasz­cze i spód­ni­ce.  Jesie­nią kobie­ta de la Ren­ty jest więc natu­ral­nie ele­ganc­ka- pod­kre­śla stro­jem figu­rę i uro­dę w sub­tel­ny, nie­wy­mu­szo­ny spo­sób, czy­li tak jak lubi­my naj­bar­dziej.

New folder4 New folder3 New folder2 New folder1 New folder

[portfolio_slideshow id=23329]

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy