Orzeźwiające nowości w Mon Credo

Jakie perfumy sprawią, że poczujemy się rześko i komfortowo? Odpowiedzią jest Bleu Paradis i Fruit Defendu od Terry de Gunzburg.

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: wmagazine.com, mate­ria­ły pra­so­we

terry-de-gunzburg

Słoń­ce, cie­pły, deli­kat­ny wiatr, zwiew­ne ubra­nia – jed­nym sło­wem: lato! Pora roku prze­sy­co­na tysią­cem barw, aro­ma­tów, gorą­cą atmos­fe­rą, od któ­rej potrze­bu­je­my cza­sa­mi lek­kie­go orzeź­wie­nia.  Sub­tel­ny aro­mat wod­ny i zapach świe­żych, soczy­stych owo­ców to ide­al­ne pro­po­zy­cje na upal­ne dni.

W upal­ne, let­nie dni naj­le­piej czu­je­my się w zapa­chach lek­kich. War­to zatem się­gać po esen­cje bazu­ją­ce na nutach kwia­to­wych i owo­co­wych, któ­re zadzia­ła­ją niczym let­ni, orzeź­wia­ją­cy desz­czyk, przy­no­sząc ulgę i pozy­tyw­ną ener­gię. Takie są wła­śnie nowe kom­po­zy­cje od Ter­ry de Gun­zburg. To dwie soczy­ste i rześ­kie mie­szan­ki, opar­te na aro­ma­cie róży, któ­rej pro­jek­tant­ka jest miło­śnicz­ką – mówi Kata­rzy­na Czech, Kie­row­nik Per­fu­me­rii Mon Cre­do

Bleu Para­dis
Pierw­szy z zapa­chów, eks­tre­mal­nie boga­ty i kobie­cy – Blue Para­dis – swo­im kolo­rem koja­rzy się z raj­ski­mi pla­ża­mi i tur­ku­sem oce­anu. Wącha­jąc go prze­nie­sie­my się myśla­mi na tro­pi­kal­ne wyspy Mau­ri­tius, skąd pocho­dzi jeden z głów­nych skład­ni­ków kom­po­zy­cji – kwiat lychee. Łączy się on z róża­mi z Tur­cji, Buł­ga­rii i Fran­cji a w bazie z cedrem, ambrą i bia­łym piż­mem. Jej wod­no-wytraw­ny zapach, przy­wo­dzi na myśl mor­skie podró­że, czy­li wszyst­ko to, cze­go pra­gnie­my o tej porze roku: pla­że, rej­sy i wyciecz­ki po cie­płych kra­jach. * Ter­ry de Gun­zburg – Bleu Para­dis – woda per­fu­mo­wa­na, 100 ml – 589pln

1

Fru­it Defen­du
Dzię­ki dru­giej kom­po­zy­cji prze­nie­sie­my się do ogro­du peł­ne­go owo­ców tro­pi­kal­nych, któ­re swo­ją sło­dy­czą połą­czo­ną z cierp­ko­ścią, przy­nio­są nam orzeź­wie­nie. Zapach w odcie­niu zie­le­ni to mie­szan­ka ber­ga­mot­ki z Włoch z egzo­tycz­ny­mi nuta­mi ana­na­sa i man­go. Aro­ma­ty owo­ców moc­niej pod­kre­śla­ją: turec­ka róża, różo­wy pieprz i bia­łe piż­mo. Bukiet wibru­je niczym kro­plan soku owo­co­we­go na roz­pa­lo­nej słoń­cem skó­rze. Kom­po­zy­cja to jed­no­cze­śnie odzwier­cie­dle­nie kla­sy, doj­rza­ło­ści i mło­dzień­cze­go zapa­łu. Pożą­da­nie stwo­rzo­ne dzię­ki słod­kim nutom, owia­ne sub­tel­ną zapa­cho­wą tajem­ni­cą z piż­ma. * Ter­ry de Gun­zburg – Fru­it Defen­du – woda per­fu­mo­wa­na, 100 ml – 589pln

2

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
moncredo.pl
POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy