One Teaspoon – ulubione jeansy gwiazd nareszcie w Polsce!

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

oneteaspoon-and-glassons

One Teaspo­on to austra­lij­ska mar­ka, któ­rą w 2000 roku zało­żył Jamie Bla­key. Dziś jest jed­ną z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek modo­wych pro­jek­tu­ją­cych jean­sy oraz kolek­cje denim. Od dziś jest już dostęp­na rów­nież w Pol­sce, wyłącz­nie w war­szaw­skim salo­nie Molie­ra 2.

Pro­jek­ty One Teaspo­on nawią­zu­ją do mody stre­etwe­aro­wej. Są bun­tow­ni­cze oraz lek­ko wyzy­wa­ją­ce, ale zawsze w naj­lep­szym sty­lu. Sam Jamie Bla­key swo­je kolek­cje okre­śla sło­wa­mi listu, któ­ry dostał od fana mar­ki: „FANTASTICALLY REBELLIOUS, SEX-INFUSED OLD SCHOOL ROCK & ROLL GLAMOUR”.

0e904f59c593ff92c6b5c4ae2fa40e16-682x1024

One Teaspo­on to ulu­bio­ne jean­sy gwiazd, m.in..: Bey­on­ce, Ales­san­dry Ambro­sio, Fer­gie, Ken­dall Jen­ner, Jen­ni­fer Lopez.

Kolek­cja One Teaspo­on dołą­czy­ła do innych best­sel­le­ro­wych marek dostęp­nych na Molie­ra 2, m.in.: Valen­ti­no, Gia­nvi­to Ros­si, Isa­bel Marant, Ken­zo. Dostęp­ne mode­le moż­na obej­rzeć na www.Moliera2.com.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy