Olivier Rousteing – król współczesnego baroku

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: thecoveteur.com, fashionweekdaily.com

Balmain_Olivier_Rousteing-25

Dyrek­tor arty­stycz­ny Bal­ma­in, wła­snie skoń­czył 30 lat, od czte­rech pra­cu­je dla legen­dar­ne­go fran­cu­skie­go domu mody. Jego pro­jek­ty zacie­ra­ją gra­ni­cę mie­dzy hau­te coutu­re, a ready-to-wear, z widocz­nym zami­ło­wa­niem do baro­ku w roko­wym, nowo­cze­snym sty­lu. Talent, wraż­li­wość i wie­dza pro­jek­tan­ta spra­wia­ją, że Bal­ma­in w dobie kry­zy­su pod­niósł swo­je zyski o kil­ka­na­ście pro­cent.

Oli­vier to jed­na z tych posta­ci, o któ­rej mówi się w ostat­nim cza­sie bar­dzo dużo. Pro­jek­tant już daw­no pod­bił nasze ser­ca, ale nigdy jesz­cze jego kre­acje nie były tak bli­sko zasię­gu nasze­go port­fe­la. Jego kolek­cja dla H&M wcho­dzi do sprze­da­ży 5 listo­pa­da, ale fan­ki mody i jego pro­jek­tów nie od dziś szy­ku­ją się do zaku­pów, śle­dząc efek­ty kola­bo­ra­cji fran­cu­skie­go domu mody i zna­nej sie­ciów­ki.

Balmain_Olivier_Rousteing-26

Rouste­ing został adop­to­wa­ny kie­dy miał nie­speł­na dwa lata. Miesz­kał w Bor­de­aux, jed­nej z naj­bar­dziej kon­ser­wa­tyw­nych dziel­nic Fran­cji, póki nie roz­po­czął nauki w pre­sti­żo­wej pary­skiej szko­le ESMO, na któ­rą egza­mi­ny wstęp­ne zdał z dwu­let­nim wyprze­dze­niem. Rodzi­ce chcie­li aby został praw­ni­kiem, ale on pozo­stał wier­ny swo­jej pasji. W trak­cie szko­ły wyje­chał do Włoch, by cie­szyć się la dolce vita. Kie­dy po kil­ku mie­sią­cach skoń­czy­ło mu się kie­szon­ko­we, zaczął szu­kać pra­cy. W ten spo­sób tra­fił na prak­ty­ki do Rober­to Cavalli’ego. Oli­vier w wywia­dach wspo­mi­nał, że jego mistrzem był Peter Dun­das, a pra­ca dla wiel­kich wło­skich marek to prak­ty­ka na wszyst­kich płasz­czy­znach – trze­ba umieć robić wszyst­ko: hafto­wać na skó­rze, kro­ić dżin­sy i robić nadru­ki. Pro­jek­tant wspo­mi­na, że jego pra­ca była tak inten­syw­na, że raz zapo­mniał nawet o swo­ich uro­dzi­nach. Po pię­ciu latach pra­cy dla Caval­lie­go, Oli­ver wró­cił do Fran­cji, aby tam roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z Bal­ma­in. Naj­pierw jako asy­stent Cri­sto­phe Decarnin’a, któ­ry zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał mar­kę, ale nie wytrzy­mał pre­sji i odszedł, wte­dy Oli­vier prze­jął jego sta­no­wi­sko. Nie wahał się ani chwi­li, jak sam mówi sze­fo­wie dali mu ogrom­ną szan­sę, odrzu­ce­nie takiej pro­po­zy­cji nie było­by ani mądre, ani grzecz­ne. Rouste­ing nie kopiu­je swo­je­go poprzed­ni­ka, ale kobie­ta Bal­ma­in pozo­sta­ła taka sama: sil­na i pew­na sie­bie.

Balmain_Olivier_Rousteing-29

Jednocześnie został drugim w historii, najmłodszym dyrektorem kreatywnym domu mody, kiedy objął stanowisko miał 25 lat, młodszy był tylko Yves Saint Laurent, który kierował Diorem mając zaledwie 21 lat.

Pro­jek­tant pod­kre­śla, że pro­jek­to­wa­nie mody męskiej i dam­skiej jest dla nie­go tak samo waż­ne – cho­dzi o sek­sa­pil. Roustein’a fascy­nu­je ludz­kie cia­ło. Pro­jek­tu­je tak, żeby oso­ba, któ­ra nosi jego pro­jek­ty czu­ła się sek­sow­nie „możesz mieć w sza­fie luź­ną mary­nar­kę, ale pamię­taj, że do niej powin­naś zało­żyć wąskie spodnie, to pod­kre­śli two­je cia­ło… cho­ciaż tak napraw­dę uwa­żam, że naja­trak­cyj­niej­sza część cia­ła kobie­ty to twarz, ponie­waż sek­sa­pil ukry­ty jest w emo­cjach”. Oli­vier nie lubi wychu­dzo­nych mode­lek, pro­mu­je kobie­ce kształ­ty i dla nich naj­chęt­niej pro­jek­tu­je kre­acje. Stwo­rzył też tzw. armię Bal­ma­in, czy­li gru­pę bar­dzo popu­lar­nych i róż­no­rod­nych etnicz­nie pięk­no­ści. Nale­żą do nich Ken­dall Jen­ner, Gigi Hadid, Adria­na Lima, Joan Smalls, Jour­dan Dunn oraz Rosie Hun­ting­ton-Whi­tley. Zain­spi­ro­wał się lata­mi 90. oraz feno­me­nem super­mo­de­lek takich jak Naomi Camp­bell, Clau­dia Schif­fer, Car­la Bru­ni oraz Lin­da Evan­ge­li­sta.

Balmain_Olivier_Rousteing-28

Oli­vier Rouste­ing jest mistrzem nie tyl­ko sty­lu, ale też mediów spo­łecz­no­ścio­wych, na któ­rych pro­mu­je swo­ją mar­kę. Na insta­gra­mie śle­dzi go pół­to­ra milio­na osób, a on sam chęt­nie publi­ku­je zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce jego życie, a tak­że licz­ne sel­fie wraz ze sław­ny­mi przy­ja­ciół­mi. Pierw­szą muzą pro­jek­tan­ta była Rihan­na, to ona wystą­pi­ła w kam­pa­nii wio­sna-lato 2014. Obec­nie pro­jek­tant przy­jaź­ni się z Kim Kar­da­shian i jej rodzi­ną, a Ken­dall Jen­ner jest nie­od­łącz­ną gwiaz­dą każ­de­go poka­zu.

[EXCLUSIVE] CR FASHION BOOK ISSUE N.5 LAUNCH PARTY BY CARINE ROITFELD AND STEPHEN GAN

Oli­vier Rouste­ing to nazwi­sko, któ­re zna­czy w modzie bar­dzo dużo. Ener­gicz­ny, pro­fe­sjo­nal­ny i uśmiech­nię­ty, choć na jego gło­wie spo­czy­wa ogrom­na odpo­wie­dzial­ność, jest pew­ny sie­bie i opa­no­wa­ny. Sam ubie­ra model­ki, bo uwa­ża, że nikt nie zro­bi tego tak dobrze jak on. Pra­cu­je w zespo­le, mło­dych i kre­atyw­nych osób, pro­wa­dząc jed­ną z naj­star­szych marek na świe­cie, a klien­tek zafa­scy­no­wa­nych jego pro­jek­ta­mi przy­by­wa z sezo­nu na sezon. Oli­vier to nie­kwe­stio­no­wa­ny król współ­cze­sne­go baro­ku w roc­ko­wym sty­lu.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
10 FAKTÓW KTÓRYCH NIE WIESZ O MARCE BALMAINKomentarze

komen­ta­rzy