Olivia Palermo projektuje obuwie

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cie: vogue.com.au
Film: youtube.com

32217-1_l

Zna­my już kuli­sy nowej modo­wej kola­bo­ra­cji. Popu­lar­na w bran­ży ame­ry­kań­ska cele­bryt­ka i blo­ger­ka modo­wa Oli­via Paler­mo współ­two­rzy­ła naj­now­szą kolek­cję i kam­pa­nię rekla­mo­wą słyn­nej mar­ki obuw­ni­czej Aqu­azur­ra. Z jej wła­ści­cie­lem i głów­nym pro­jek­tan­tem Edgar­do Osso­rio Paler­mo uda­ła się w podróż do Flo­ren­cji oraz wło­skich pra­cow­ni fir­my, gdzie pozo­wa­ła do zdjęć rekla­mu­ją­cych linię obu­wia. Wła­śnie uka­zał się krót­ki film pre­zen­tu­ją­cy kuli­sy współ­pra­cy Paler­mo z mar­ką Aqu­azur­ra. Poza zdję­cia­mi ze sło­necz­nej Ita­lii widać w nim rów­nież uję­cia w wiel­ko­miej­skim antu­ra­żu Nowe­go Jor­ku.

Kolek­cja dostęp­na będzie w sprze­da­ży w nowo­jor­skim The Cor­ner Shop już we wrze­śniu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy