Ogród zdrowia” według Gucci

Hortus Sanitatis, co po łacinie oznacza „Ogród zdrowia” to wymowna nazwa najnowszej, limitowanej edycji książki domu mody Gucci! Swoją nazwę zawdzięcza pierwszej niemieckiej encyklopedii natury opublikowanej w 1435 roku. Opatrzona piękną blado niebieską okładką ze złotym wizerunkiem… słońca-kota, które nawiązuje do egipskiej mitologii i kultu zwierząt, na swoich kartach przedstawia serię czarno białych fotografii wraz z kolorowymi obrazami autorstwa Dereka Ridgersa, prezentującymi jesienno-zimową kolekcję marki, które zrealizowano w historycznych miejscach Rzymu.

Derek Rid­gers zna­ny głów­nie ze swo­jej boga­tej doku­men­ta­cji, któ­ra obej­mu­je prze­chwy­ty­wa­nie i utrwa­la­nie sub­kul­tur takich sce­na punk czy kul­to­we zespo­ły The Ramo­nes czy Siu­ouxie. Spe­cjal­nie dla Guc­ci sfo­to­gra­fo­wał wspól­nie wybra­ne, naj­lep­sze kawał­ki kolek­cji stwo­rzo­nych przez dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go Ales­san­dro Miche­le, któ­re fani mar­ki dobrze już pozna­li zna­ją i któ­re poko­cha­li. I tak obok ubrań i akce­so­riów z żywy­mi nadru­ka­mi zwie­rząt, towa­rzy­szą im… żywe, mię­dzy inny­mi koty i węże!

Książ­ka wyda­na w limi­to­wa­nym nakła­dzie 1000 egzem­pla­rzy, skry­ta w czer­wo­nej, baweł­nia­nej toreb­ce ozdo­bio­nej czasz­ką i skrzy­żo­wa­ny­mi paska­mi to nie lada grat­ka dla fanów świę­cą­ce­go try­um­fy od kil­ku sezo­nów wło­skie­go domu mody! Ofi­cjal­na pre­mie­ra odbę­dzie się już 5 lip­ca w Dover Stre­et Mar­ket w Lon­dy­nie. Euro­pej­scy miło­śni­cy mody znaj­dą album tak­że w pary­skim Colet­te lub COMME des GARÇONS Tra­ding Museum. Już teraz war­to się przy­go­to­wać, bo album kosz­tu­je jedy­nie (!) 75 fun­tów, czy­li oko­ło 95 dola­rów, a lista ocze­ku­ją­cych z pew­no­ścią jest bar­dzo dłu­ga.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy