ModaNewsroom

Oficjalne otwarcie flagowego butiku marki KOPI

W czwartek, 8 marca, odbyło się oficjalne otwarcie flagowego butiku popularnej marki biżuterii, KOPI. Wnętrze zostało w całości zaprojektowane przez twórczynię marki, Natalię Kopiszkę, a podczas otwarcia została zaprezentowana również nowa, kapsułowa kolekcja pinów.

Róż od zawsze był obec­ny w moich pro­jek­tach, a odkąd poja­wił się pomysł na wła­sny butik, chcia­łam mieć swo­je wła­sne, różo­we miej­sce” – tak o nowo otwar­tym buti­ku mówi zało­ży­ciel­ka mar­ki KOPI, Nata­lia Kopisz­ka. Uro­cze miej­sce na Nowo­grodz­kiej 40 w War­sza­wie zachwy­ca jesz­cze przed wej­ściem do środ­ka. Na witry­nie może­my podzi­wiać mobi­le zapro­jek­to­wa­ny przez Annę Rulec­ką. Inspi­ra­cją do jego stwo­rze­nia były pra­ce Ale­xan­dra Cal­de­ra, a stwo­rzo­na insta­la­cja odzwier­cie­dla kształ­ty popu­lar­nych mode­li biżu­te­rii KOPI.

Ele­men­tem, któ­ry zwra­ca uwa­gę od same­go pro­gu jest lada wyszpe­ra­na przez pro­jek­tant­kę na pchlim tar­gu. Jak się oka­zu­je, w prze­szło­ści nale­ża­ła ona do skle­pu z wina­mi, miesz­czą­ce­go się w małej miej­sco­wo­ści w Niem­czech. Cały butik KOPI skła­da się z wyjąt­ko­wych ele­men­tów, a w jego wnę­trzu nie ma przy­pad­ko­wo­ści. Biżu­te­ria wyeks­po­no­wa­na jest na aksa­mit­nych pufach, stwo­rzo­nych na spe­cjal­ne zamó­wie­nie.

Na jed­nej ze ścian podzi­wia­my lustro o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie, któ­re jest odwzo­ro­wa­niem jed­ne­go z mode­li kol­czy­ków mar­ki KOPI. Na uwa­gę zasłu­gu­ją tak­że ory­gi­nal­ne lam­py w kolo­rach różu oraz zło­ta.

Pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia mia­ła rów­nież miej­sce pre­mie­ra wyjąt­ko­wej, mini kolek­cji pinów. Tym razem Nata­lia Kopisz­ka na tape­tę wzię­ła sze­ro­ko poję­tą kobie­cość. Dwa piny będą­ce odwzo­ro­wa­niem ele­men­tów kobie­ce­go cia­ła są nie tyl­ko mod­nym dodat­kiem, ale tak­że sil­nym mani­fe­stem prze­ciw­ko ogra­ni­cza­niu praw kobiet. W ten spo­sób pro­jek­tant­ka udo­wad­nia, że moda to nie tyl­ko tren­dy, a prze­my­śla­ne pro­jek­ty to rów­nież sta­no­wi­sko w spra­wach, któ­re w obec­nych cza­sach są pro­ble­ma­mi spo­łe­czeń­stwa. „Chcia­łam poka­zać, że w kobie­co­ści tkwi napraw­dę wyjąt­ko­wa siła, a my, kobie­ty, nie powin­ny­śmy się wsty­dzić tego, jakie jeste­śmy” – tak swo­je pro­jek­ty komen­tu­je Nata­lia Kopisz­ka.

Wszyst­kie pro­jek­ty mar­ki KOPI moż­na teraz kupić w nowo otwar­tym buti­ku, któ­ry już teraz jest jed­nym z naj­bar­dziej insta­gra­mo­wych miejsc na modo­wej mapie War­sza­wy.

Pod­czas otwar­cia na gości cze­kał zdro­wy poczę­stu­nek, przy­go­to­wa­ny przez GOOD START DELI.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy