Uroda

Odżywki koloryzujące – jak działają i jak je stosować?

Odżywki koloryzujące w kilka chwil potrafią odmienić wygląd całej fryzury. Polecane są szczególnie dla blondynek, ale ciemnowłose także mogą nimi odświeżyć swój kolor. Nowość to odżywki koloryzujące w odważnych odcieniach różu, fioletu, a nawet niebieskiego. Czy warto je wypróbować?

Odżywki koloryzujące - jak działają i jak je stosować?

Zdję­cia: Kse­nia Polo­vo­do­va z Unsplash

Odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­ce nie tyl­ko pie­lę­gnu­ją wło­sy, ale i zmie­nia­ją ich kolor na kil­ka-kil­ka­na­ście myć. Zawar­ty w nich kolo­ro­wy pig­ment może dać nam na wło­sach efekt, jak po wyj­ściu od fry­zje­ra. 

Jak działają odżywki koloryzujące

Odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­ce są bar­dzo pro­ste do sto­so­wa­nia w domu. Może­my je bez kło­po­tu apli­ko­wać samo­dziel­nie na pasma. A jeśli kolor nam się nie spodo­ba lub pra­gnie­my krót­ko­ter­mi­no­we­go efek­tu – wystar­czy kil­ka razy umyć wło­sy, aby nie było po nich śla­du. W dodat­ku w prze­ci­wień­stwie do per­ma­nent­nych farb, takie odżyw­ki nie nisz­czą wło­sów, a wręcz prze­ciw­nie, odży­wia­ją je i nawil­ża­ją dzię­ki obec­no­ści roślin­nych ole­jów i bra­ku sil­nej che­mii. 

Uzy­ska­ny efekt, a tak­że czas w jakim się utrzy­mu­je zale­ży od kon­dy­cji wło­sów. Im wło­sy są bar­dziej znisz­czo­ne, tym łatwiej się zafar­bu­ją i będą ten kolor utrzy­my­wać. Wyni­ka to z ich poro­wa­to­ści – wło­sy znisz­czo­ne, czy­li wyso­ko poro­wa­te szyb­ko absor­bu­ją kolor. 

Dla kogo są odżywki koloryzujące

Naj­bar­dziej podat­ne na zmia­nę kolo­ru odżyw­ką są wło­sy roz­ja­śnio­ne do jasne­go blon­du. Na takim odcie­niu naj­le­piej wycho­dzą wszel­kie­go rodza­ju jasne, paste­lo­we kolo­ry. Bru­net­ki, jeśli marzą o krót­ko­ter­mi­no­wych różo­wych pasem­kach, czę­sto muszą jed­nak wcze­śniej wło­sy rozjaśnić.

Odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­ce to jed­nak nie tyl­ko zmia­na wło­sów na różo­we na kil­ka myć, to przede wszyst­kim utrzy­ma­nie uzy­ska­ne­go u fry­zje­ra kolo­ru. Blon­dyn­ki nie powin­ny roz­sta­wać się z odżyw­ka­mi w kolo­rze gra­na­tu i fio­le­tu – pomo­gą ochło­dzić blond lub uzy­skać popie­la­ty odcień. Za to per­ło­wy blond pomo­że im osią­gnąć odżyw­ka w kolo­rze różo­wym. Waż­ne jest jed­nak, aby nie prze­kra­czać wska­za­ne­go przez pro­du­cen­ta cza­su sto­so­wa­nia odżyw­ki. Zazwy­czaj utrzy­mu­je­my ją na wło­sach od 3 do 5 minut, aby uzy­skać natu­ral­ny kolor.

Bru­net­ki, któ­rych kolor pło­wie­je mię­dzy far­bo­wa­nia­mi mogą sko­rzy­stać z odży­wek kolo­ry­zu­ją­cych z eks­trak­ta­mi z kakao i orze­chów. Odświe­żą kolor i nada­dzą pasmom natu­ral­ne­go bla­sku. 

Co waż­ne, nie nale­ży prze­sa­dzać nie tyl­ko z cza­sem trzy­ma­nia odżyw­ki na wło­sach, ale i czę­sto­tli­wo­ścią wyko­ny­wa­nia domo­we­go zabie­gu na wło­sy – nakła­da­nie odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­cej raz w tygo­dniu w zupeł­no­ści wystar­czy. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy