Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Najnowsza, rewitalizująca linia z serii Body marki Nuxe Rêve de thé dzięki kompleksowej pielęgnacji pozwoli odzyskać wewnętrzną harmonię nie tylko ciału, ale i zmysłom. Ta wyjątkowa pielęgnacja o ultrazmysłowej konsystencji chociaż na chwilę pozwoli zapomnieć o codziennych obowiązkach: a wszystko dzięki niemal natychmiastowemu efektowi nawilżenia oraz zniewalającemu zapachowi zielonej herbaty, dzięki czemu produkty udoskonalają wygląd skóry nadając jej idealną gładkość.

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

 

Sekret Rêve de thé nie­wąt­pli­wie tkwi w 100% natu­ral­nym eks­trak­cie z liści zie­lo­nej her­ba­ty, któ­re od ponad 5 000 lat zna­ne są ze swo­ich nawil­ża­ją­cych, anty­ok­sy­da­cyj­nych i rewi­ta­li­zu­ją­cych wła­ści­wo­ści. Wyse­lek­cjo­no­wa­ny przez Nuxe eks­trakt, uży­ty w recep­tu­rach naj­now­szej linii mar­ki pozy­ski­wa­ny jest w przy­ja­znym dla śro­do­wi­ska pro­ce­sie bio­tech­no­lo­gicz­nym stwo­rzo­nym we Fran­cji, gdzie komór­ki bota­nicz­ne wzbo­ga­co­ne aktyw­ny­mi czą­stecz­ka­mi namna­ża­ne są z nie­wiel­kie­go frag­men­tu rośli­ny. Następ­nie, roz­drab­nia­ne, sta­no­wią naj­bo­gat­szą for­mę natyw­nych aktyw­nych czą­ste­czek, któ­re wzmac­nia­ją struk­tu­rę skó­ry, przy­wra­ca­ją­cej jej peł­ne i trwa­łe nawil­że­nie. Prócz wyjąt­ko­wych, zba­wien­nych dla naszej skó­ry wła­ści­wo­ści, każ­dy pro­dukt z linii Rêve de thé znie­wa­la zapa­chem, zapew­nia­jąc zmy­sło­we chwi­le i pozwa­la­ją odzy­skać harmonię.

Nuxe Body Rêve de thé to pro­duk­ty, któ­re nie tyl­ko nawil­ża­ją, ale sil­nie odna­wia­ją i rewi­ta­li­zu­ją skó­rę. W codzien­nej pie­lę­gna­cji świet­nia spraw­dzi się Rewi­ta­li­zu­ją­ce mlecz­ko nawil­ża­ją­ce 24 o lek­kiej, świe­żej kon­sy­sten­cji, któ­ra szyb­ko się wchła­nia – jej zapach pozo­sta­je za to na skó­rze przez dłu­gi czas, pobu­dza­jąc zmy­sły. Toni­zu­ją­cy krem ujędr­nia­ją­cy o deli­kat­nym zapa­chu łączy zaś w sobie eks­trak­ty z zie­lo­nej her­ba­ty i żyta, a jego rów­nie orzeź­wia­ją­ca kon­sy­sten­cja o chło­dzą­cych wła­ści­wo­ściach zapew­nia natych­mia­sto­we uczu­cie toni­zo­wa­nia i ujędr­nie­nia skó­ry. Har­mo­nij­ny, dobry począ­tek dnia, a może wie­czor­ne uko­je­nie? Wszyst­ko to zapew­ni Rewi­ta­li­zu­ją­cy żel pod prysz­nic, do sto­so­wa­nia rano i wie­czo­rem, któ­ry w kon­tak­cie ze skó­rą zmie­nia swo­ją kon­sy­sten­cję z gala­ret­ki na deli­kat­ną, oczysz­cza­ją­cą pian­kę. Jego for­mu­ła skła­da­ją­ca się z roślin­nej bazy myją­cej i wycią­gu z zie­lo­nej her­ba­ty pozo­sta­wia skó­rę mięk­ką i wygła­dzo­ną. Po prysz­ni­cu war­to zadbać o odpo­wied­nie złusz­cze­nie mar­twe­go naskór­ka. Wów­czas świet­nie spraw­dzi się Rewi­ta­li­zu­ją­cy peeling do cia­ła w posta­ci gra­ni­ty – ten ultra­świe­ży kok­tajl łączy w sobie eks­trakt z zie­lo­nej her­ba­ty ze złusz­cza­ją­cy­mi ziar­na­mi bam­bu­sa w 2 uzu­peł­nia­ją­cych się roz­mia­rach, a jego nie­zwy­kle świe­ża, ziar­ni­sta kon­sy­sten­cja i wyjąt­ko­wy zapach two­rzą rewe­la­cyj­ny duet pie­lę­gna­cyj­ny. Wma­so­wa­ny w wil­got­ną skó­rę pozwa­la uko­ić zmy­sły, pozo­sta­wia­jąc skó­rę odży­wio­ną i odno­wio­ną. 

Dla dopeł­nie­nia codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry Nuxe zadba­ła, aby w linii Rêve de thé zna­lazł się Dez­odo­rant 24-godzin­na świe­żość, któ­ry wyko­rzy­stu­jąc „inte­li­gent­ną” tech­no­lo­gię: trio skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re dosto­so­wu­ją się do potrzeb skó­ry i regu­lu­ją mikro­flo­rę, sku­tecz­nie zapo­bie­ga powsta­wa­niu nie­przy­jem­nych zapa­chów aż przez 24 godzi­ny. Co waż­ne, nie pozo­sta­wia smug na ubra­niach, a jego płyn­na i lek­ka for­mu­ła z rewi­ta­li­zu­ją­cy­mi nuta­mi zie­lo­nej her­ba­ty gwa­ran­tu­je dłu­go­trwa­łe uczu­cie odświe­że­nia. Zastrzyk dobrej ener­gii na cały dzień gwa­ran­tu­je Zachwy­ca­ją­ca woda zapa­cho­wa o trwa­łym zapa­chu, któ­ra dzia­ła ener­ge­ty­zu­ją­co i rewi­ta­li­zu­ją­co, jed­no­cze­śnie pobu­dza­jąc zmy­sły swo­im uza­leż­nia­ją­cym zapa­chem rabar­ba­ru, zie­lo­nej her­ba­ty i piż­ma. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Apli­ka­cja tych dwóch pro­duk­tów zaj­mu­je tyl­ko minu­tę. Naj­pierw skó­ra jest wygła­dzo­na, wypeł­nio­na i roz­świe­tlo­na dzię­ki NUXE Super Serum [10]. Następ­nie krem z gamy NUXE Merve­il­lan­ce LIFT zapew­nia jej natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i napię­cia. Natu­ral­ne dba­nie o piękno…
Więcej
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej