Odrodzenie pastelu w warszawskim Muzeum Narodowym

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Józef Rapacki_w_kawiarni_ziemianska_ok.1926_

Józef Rapac­ki – W kawiar­ni “Zie­miań­ska”

Zbio­ry udo­stęp­nio­ne publicz­no­ści 29 paź­dzier­ni­ka 2015 roku w war­szaw­skim Muzeum Naro­do­wym sta­no­wi­ły do tej pory mate­riał prak­tycz­nie nie naru­sza­ny, ze wzglę­du na wyjąt­ko­wą wraż­li­wość obra­zów na wie­le czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Malar­stwo paste­lo­we, bo wła­śnie jemu poświę­co­na jest naj­now­sza wysta­wa muze­al­na, jest bar­dzo podat­ne na świa­tło, a obra­zy wyko­na­ne tą tech­ni­ką wła­ści­wie nie powin­ny wisieć w pozy­cji pio­no­wej dłu­żej niż trzy mie­sią­ce. – Ze wzglę­du na wyjąt­ko­wą mate­rial­ną deli­kat­ność tych dzieł nie są one z zasa­dy wypo­ży­cza­ne na wysta­wy poza Muzeum i sta­ra­my się ich nie prze­miesz­czać i nie poru­szać, jeśli to nie jest koniecz­ne – mówi Dyrek­tor MNW Agniesz­ka Mora­wiń­ska. Zapre­zen­to­wa­na tech­ni­ka malar­ska jest genial­nym two­rem czło­wie­ka oraz sztu­ki. Obra­zy nama­lo­wa­ne paste­la­mi spra­wia­ją nie­jed­no­krot­nie wra­że­nie jak­by wyko­na­ne zosta­ły tra­dy­cyj­ną far­bą olej­ną. Malar­stwo paste­lo­we prze­ży­wa­ło swo­je zło­te okre­sy, po raz pierw­szy w XVIII wie­ku, gdy tech­ni­ką tą posłu­gi­wa­no się głów­nie w związ­ku ze sztu­ką dwor­ską (mistrza­mi tego gatun­ku byli wów­czas: Mau­ri­ce Quen­tin de La Tour czy Louis Fran­co­is Mar­te­au oraz Anna Rajec­ka), po raz kolej­ny zaś w dru­giej poło­wie XIX wie­ku, kie­dy two­rzył Sta­ni­sław Wyspiań­ski i Leon Wyczół­kow­ski.
Rysun­ki malo­wa­ne paste­la­mi mają wie­le oblicz. Z jed­nej stro­ny tech­ni­ka ta koja­rzy się z sub­tel­no­ścią, zwiew­no­ścią, kobie­co­ścią (ludz­kie syl­wet­ki są zaró­żo­wio­ne, lek­kie), a z dru­giej sta­ły się środ­kiem eks­pre­sji bólu i brzy­do­ty, cho­ciaż­by w wyko­na­niu Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza, któ­ry obok uro­czych (choć oczy­wi­ście nie bez wyjąt­ków) syl­we­tek dam, pre­zen­tu­je kary­ka­tu­ral­ne, dia­bo­licz­ne wręcz obli­cza męż­czyzn.

Eks­po­zy­cja w MNW obej­mu­je dzie­ła od począt­ków XVI wie­ku do pierw­szej poło­wy wie­ku XX. Mimo iż zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły pra­ce wie­lu róż­nych twór­ców, tak­że tych zagra­nicz­nych, to szcze­gól­ną uwa­gę przy­wią­za­no do twór­czo­ści arty­stów pol­skich: Teo­do­ra Axen­to­wi­cza, Wit­ka­ce­go, Leona Wyczół­kow­skie­go, Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, Emi­lii Duk­szyń­skiej – Dukszty (pre­kur­sor­ki wśród kobiet arty­stek tej tech­ni­ki malar­skiej w War­sza­wie u schył­ku XIX wie­ku), Olgi Boznań­skiej, Witol­da Prusz­kow­skie­go, Kazi­mie­rza Mor­da­sie­wi­cza czy Leona Kauf­man­na.

Pra­ce mistrzów paste­lu dostęp­ne będą zwie­dza­ją­cym do 31 stycz­nia 2016 roku. Wysta­wie towa­rzy­szyć będą atrak­cje, takie jak cho­ciaż­by warsz­ta­ty two­rze­nia paste­lo­wych obra­zów, wykła­dy z histo­rii malar­stwa paste­lo­we­go oraz przed­sta­wie­nie syl­we­tek arty­stów naj­waż­niej­szych dla tego nur­tu.

Kura­tor­ki wysta­wy: Anna Gro­cha­la, Joan­na Sikor­ska.

013_k_mordasiewicz_portret_lukasza_dobrzanskiego_

K. Mor­da­sie­wicz – por­tret Łuka­sza Dobrzań­skie­go, 1903.

Jan Rembowski_banki_mydlane_

Jan Rem­bow­ski – Bań­ki mydla­ne, 1918.

Józef Janowski_krajobraz_z_tecza_

Józef Janow­ski – Kra­jo­braz z tęczą

Kazimierz Stabrowski_widok_taorminy_ok.1924_

Kazi­mierz Sta­brow­ski – Widok Tao­r­mi­ny, ok.1924.

mistrzowie_pastelu_t_axentowicz_portret_dziewczyny_wiejskiej_1909_mnw_5,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQ

Teo­dor Axen­to­wicz – Por­tret dziew­czy­ny wiejskiej,1909.

nieokreslony_pastelista_scena_we_wnetrzu_

Stanislaw_Wyspianski_-_dziewczynka_w_ludowym_stroju,

Sta­ni­slaw Wyspian­ski – Dziew­czyn­ka w ludo­wym stro­ju, 1901.

Teodor Axentowicz_portret_dziewczyny_wiejskiej_

Teo­dor Axen­to­wicz – Por­tret dziew­czy­ny wiej­skiej, 1909.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy