Odrobina relaksu w Szanghaju

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: retaildesignblog.net

650Mercato-restaurant-by-Neri-Hu-Shanghai-07

Przed­sta­wia­my Wam jed­ną z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych kuli­nar­nych desty­na­cji w naj­więk­szej chiń­skiej metro­po­lii. Oto restau­ra­cja Mer­ca­to, znaj­du­ją­ca się w pre­sti­żo­wej, arty­stycz­nej prze­strze­ni Three on the Bund w Szan­gha­ju.

650Mercato-restaurant-by-Neri-Hu-Shanghai-04

Pro­jekt Neri & Hu nawią­zu­je do rusty­kal­nej prze­strze­ni wło­skiej kuch­ni, a tak­że prze­szło­ści histo­rycz­nej miej­sca, któ­re na począt­ku XX wie­ku było ośrod­kiem prze­my­sło­wym. Three on the Bund był pierw­szym sta­lo­wym budyn­kiem w Szan­gha­ju, dla­te­go pro­jek­tan­ci wnę­trza świa­do­mie odsło­ni­li naj­bar­dziej zabyt­ko­we jego czę­ści, czy­li wykoń­cze­nia, takie jak sta­lo­we kolum­ny. Restau­ra­cja zachwy­ca róż­no­rod­no­ścią ele­men­tów: wik­to­riań­ski­mi sufi­ta­mi, zada­sze­nia­mi wyko­na­ny­mi z mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, zbio­rem barw­nych szkla­nych żaró­wek czy suro­wy­mi frag­men­ta­mi sta­lo­wych ram.

650Mercato-restaurant-by-Neri-Hu-Shanghai
Na 1000 m kw. funk­cjo­nu­ją m.in. pry­wat­ne jadal­nie, bar oraz restau­ra­cja ser­wu­ją­ca zna­ko­mi­tą wło­ską piz­zę. Szkla­ne pane­le, pod­świe­tla­ne ścia­ny oraz prze­su­wa­ne drzwi pomię­dzy pry­wat­ny­mi jadal­nia­mi wpły­wa­ją na bez­po­śred­ni kon­takt sze­fa tutej­szej kuch­ni, Jean’a-Georges Vongerichten’a z gość­mi restau­ra­cji.

650Mercato-restaurant-by-Neri-Hu-Shanghai-01
Atmos­fe­ra wiel­ko­miej­skie­go kli­ma­tu i intym­nej prze­strze­ni, prze­my­sło­wych roz­wią­zań archi­tek­to­nicz­nych oraz nawią­zań do śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, skła­da się na ogrom­ną prze­strzeń, w któ­rej każ­dy poczu­je się bez­piecz­nie i kom­for­to­wo.

650Mercato-restaurant-by-Neri-Hu-Shanghai-03

Fors Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy