Odliczamy dni do OPENER FESTIVAL 2014

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Źró­dło: mate­ria­ły prasowe/opener.pl
Zdję­cia: opener.pl, style.com, wtripie.pl

of

Obo­wiąz­ko­wy przy­sta­nek dla fanów dobrej muzy­ki, mody i naj­lep­szej zaba­wy. OPENER FESTIVAL roz­po­czy­na się już w następ­nym tygo­dniu w Gdy­ni, potrwa czte­ry dni (od 2 do 5 lip­ca), a jego boga­ty pro­gram zaspo­koi wyso­kie ocze­ki­wa­nia wiel­bi­cie­li muzy­ki i nie tyl­ko!

Na sied­miu sce­nach swo­je umie­jęt­no­ści wokal­no – muzycz­ne zapre­zen­tu­ją zespo­ły takie jak Black Keys, The Foster People, Fair Weather Friends, Haim. Dru­gie­go dnia festi­wal uświet­nią swo­im wystę­pem gru­py Pearl Jam, Rudi­men­tal, Pink Freud, Jagwar Ma czy Kuba Soj­ka. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my też na piąt­ko­wy występ lau­re­at­ki nagro­dy Pasz­port Poli­ty­ki oraz Fry­de­ry­ka w kate­go­rii debiut roku, Misi Fur­tak. Poza nią tego dnia na sce­nie poja­wią się rów­nież Robert Pio­tro­wicz, uta­len­to­wa­na Mela Kote­luk, pio­sen­kar­ka Lyk­ke Li (pol­scy fani usły­szą utwo­ry z jej naj­śwież­sze­go albu­mu „I Never Learn”) oraz zespo­ły Banks i Wild Beasts.

Wresz­cie ostat­ni dzień festi­wa­lu to wystę­py sce­nicz­ne Artu­ra Roj­ka, Kari, Danie­la Spa­le­nia­ka, Pusha T (jego pły­ta „My Name Is My Name” zosta­ła uzna­na za jeden z naj­lep­szych hip hopo­wych albu­mów muzycz­nych tego roku) oraz grup The Dum­plings, Pho­enix czy The Hor­rors.

Jak wspo­mi­na­li­śmy, orga­ni­za­to­rzy festi­wa­lu zadba­li o to, aby oprócz muzycz­nych atrak­cji w pro­gra­mie zna­la­zły się wyda­rze­nia z pogra­ni­cza sztu­ki, a nawet mody. W tym roku na teatral­nej sce­nie zoba­czy­my jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych inter­pre­ta­cji sce­nicz­nych mija­ją­ce­go sezo­nu – „Podróż zimo­wą” Mai Kle­czew­skiej oraz „Dzia­dy” w reży­se­rii Rado­sła­wa Rych­ci­ka.

Mnó­stwo atrak­cji cze­ka jed­nak przede wszyst­kim na miło­śni­ków mody. Tego­rocz­na edy­cja obfi­to­wać będzie w poka­zy mło­dych pro­jek­tan­tów, m.in. Damia­na Koniecz­ne­go, Moni­ki Gro­ma­dziń­skiej, duetu Sowik Maty­ga, marek modo­wych Pta­szek, LOUS, Dzky (nale­żą­cej do fina­li­sty pro­gra­mu „Pro­ject Run­way” Macie­ja Sie­radz­kie­go).

Nowo­ścią będzie w tym roku obec­ność orga­ni­za­to­rów War­saw Fashion Film Festi­val, jedy­ne­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go poświę­co­ne­go wyłącz­nie modo­wym pro­duk­cjom. Fani fil­mu modo­we­go będą mie­li oka­zję zapo­zna­nia się z etiu­da­mi kon­kur­so­wy­mi mło­dych pol­skich twór­ców, wyświe­tla­nych pod­czas dotych­cza­so­wych trzech edy­cji wyda­rze­nia.

Na pew­no waż­ne:

  • Teren festi­wa­lu otwar­ty będzie w godzi­nach 16.00 – 4.00;
  • Bile­ty jed­no­dnio­we oraz kar­ne­ty dwu­dnio­we i czte­ro­dnio­we pod­le­ga­ją wymia­nie na iden­ty­fi­ka­to­ry w for­mie opa­ski. Oso­by z kar­ne­ta­mi dwu­dnio­wy­mi mogą wymie­niać je od piąt­ku 4 lip­ca, tj. w pierw­szym dniu ich obo­wią­zy­wa­nia;
  • Pamię­taj, że pierw­sze­go dnia festi­wa­lu więk­szość osób wymie­nia bilet na opa­skę. Zachę­ca­my więc do przy­jeż­dża­nia na teren festi­wa­lu na oko­ło 2 godzi­ny przed upa­trzo­nym kon­cer­tem;

Jeśli jesz­cze nie kupi­łeś bile­tu:

Ceny bile­tów:
Kar­net 4 dni – 550 PLN
Kar­net 4 dni z polem namio­to­wym – 550 PLN + 80PLN > 630 PLN
Kar­net week­en­do­wy, 2 dni (pią­tek, sobo­ta) – 350 PLN
Bile­ty jed­no­dnio­we – 207 PLN
Kar­net SKM – 30 PLN

festival kol1

W co się ubrać?

Pamię­taj o kla­sycz­nym festi­wa­lo­wym look’u, na któ­ry skła­da­ją się przede wszyst­kim odpor­ne na nie­po­go­dę kalo­sze (nie­za­stą­pio­ne Hun­te­ry!), wygod­ne, roc­ko­we biker boot­sy lub tramp­ki, naj­le­piej te w ciem­nych kolo­rach. Sty­li­za­cje z roc­ko­wym pazu­rem zapew­nią nam skó­rza­ne ramo­ne­ski oraz spodnie z tego same­go mate­ria­łu. Weź pod uwa­gę ory­gi­nal­ne festi­wa­lo­we akce­so­ria – kolo­ro­we, lustrza­ne oku­la­ry, czap­ki bejs­bo­lów­ki, nie­sztam­po­we mode­le ple­ca­ków, naj­le­piej z naj­mod­niej­szy­mi ostat­ni­mi cza­sy frędz­la­mi.

Zain­spi­ruj się festi­wa­lo­wy­mi sty­li­za­cja­mi gwiazd, cho­ciaż­by z wyda­rze­nia muzycz­ne­go, jakim jest odby­wa­ją­cy się w Kali­for­nii Coachel­la Festi­val. Poza świet­ną muzy­ką wyda­rze­nie to sły­nie z ory­gi­nal­nych kre­acji cele­bry­tek i zna­nych top mode­lek. Na czas trwa­nia impre­zy gwiaz­dy wybie­ra­ją let­nie sty­li­za­cje – zwiew­ne sukien­ki boho, zesta­wy skła­da­ją­ce się z krót­kich crop topów i szor­tów z wyso­kim sta­nem; obo­wią­zu­ją tren­dy wybie­go­we – moty­wy flo­ry­stycz­ne, geo­me­trycz­ne nadru­ki, róż­no­rod­ne typy kape­lu­szy. Nie­za­wod­ny oka­zu­je się rów­nież ponad­cza­so­wy dżins, kobie­ce sukien­ki typu vin­ta­ge, a nawet szy­kow­ne gar­ni­tu­ry.

Zain­spi­ruj się sty­lem wybra­nej trend­set­ter­ki pamię­ta­jąc o tym, że odpo­wied­ni strój to taki, w któ­rym będziesz czu­ła się sobą, bo do gustów modo­wych, podob­nie jak tych muzycz­nych, musisz sama się prze­ko­nać. Do zoba­cze­nia za tydzień!

kolarz 1

Top­shop top, Stylebop.com sun­glas­ses, J Brand jeans, Saint Lau­rent bag, Zara san­dals

kolarz 2

Jen’s Pira­te Booty top, Chloe shorts, Dolce & Gab­ba­na bra­se­lets, Bir­ken­stock sho­es

kolarz 3

T by Ale­xan­der Wang top, Miss Sel­frid­ge shorts, Oysho hat, Pro­en­za Scho­uler bag, Oysho sho­es

kolarz 4

Nordstom.com t-shirt, Guess bra­ce­let, Ale­xan­der Mcqu­een skirt, Your Foil Maje­sty sho­es

kolarz 5

Pro­en­za Scho­uler jac­ket, The Row sun­glas­ses, BAND OF OUTSIDERS maxi dress, Miss Sel­frid­ge bra­ce­lets, Valen­ti­no sho­es

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy