Uroda

Odbudowa włosów z Paul Mitchell

Masz szorstkie włosy, które ciężko rozczesać? A może rozdwojone końcówki i suche, zniszczone włosy? Każda z nas boryka się z podobnymi problemami. A przecież piękne, lśniące oraz miłe w dotyku pasma są na wyciągnięcie dłoni – wystarczy użyć odpowiedniej maski do włosów. Poprzez systematyczną pielęgnację włosów odpowiednimi kosmetykami, jesteśmy w stanie znacząco poprawić kondycję naszych pasm oraz skóry głowy. Poza stosowaniem odpowiedniego szamponu i odżywki, należy również zainwestować w odpowiednią maskę do włosów. Paul Mitchell słynie z wysokiej jakości, naturalnych produktów, które zapewniają dogłębną regenerację oraz pielęgnację włosów. Przedstawiamy TOP 5 produktów do włosów marki Paul Mitchell, które naszym zdaniem w sposób błyskawiczny zregenerują włosy, a także zapewnią im maksymalne wzmocnienie.

maski do włosów Paul Mitchell

 

Na samym wstęp­nie war­to zazna­czyć, iż mar­ka Paul Mit­chell od same­go począt­ku swo­je­go ist­nie­nia, sta­wia na eko­lo­gię oraz śro­do­wi­sko, dla­te­go wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki są cru­el­ty free.  Nigdy nie były testo­wa­ne na zwie­rzę­tach i nigdy nie będą. W obec­nych cza­sach każ­dy z nas, jesz­cze bar­dziej ceni sobie bli­ski kon­takt z natu­rą, z zie­le­nią i ze wszyst­kim, co nie przy­no­si szkód w śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu. Od 40 lat Paul Mit­chell kie­ru­je się eto­sem czy­nie­nia dobra dla ludzi, zwie­rząt i pla­ne­ty. Mar­ka Paul Mit­chell dokła­da wszel­kich sta­rań, aby wszyst­kie dzia­ła­nia były czyst­sze i bar­dziej eko­lo­gicz­ne, dla­te­go więc Paul Mit­chell w swo­jej ofer­cie ma rów­nież wegań­skie kosme­ty­ki. Wła­śnie z tą ideą stwo­rzo­na jest więk­szość pro­duk­tów mar­ki Paul Mit­chell. Jak wspo­mnie­li­śmy powy­żej, za dobrą kon­dy­cję wło­sów odpo­wia­da dobrze dobra­na maska do wło­sów. Z mar­ki Paul Mit­chell wyróż­nić może­my maski do wło­sów, któ­re naszym zda­niem, ucho­dzą za naj­le­piej rege­ne­ru­ją­ce, jak i nawil­ża­ją­ce pro­duk­ty do włosów.

  • Maska Awa­pu­hi Wild Gin­ger Kera­tin Inten­si­ve Tre­at­ment – jest to maska do wło­sów, któ­ra inten­syw­nie nawil­ża oraz rege­ne­ru­je wło­sy. Skon­cen­tro­wa­na mie­szan­ka pro­te­ino­wa dogłęb­nie rege­ne­ru­je i chro­ni wraż­li­we, znisz­czo­ne wło­sy. Zawar­ty w masce do wło­sów kom­pleks Kera­Tri­plex uzu­peł­nia ubyt­ki we wło­sie i chro­ni go przed kolej­ny­mi uszko­dze­nia­mi. Eks­trakt z dzi­kie­go imbi­ru doda­je pasmom bla­sku i poma­ga w ich roz­cze­sy­wa­niu. Jeśli masz znisz­czo­ne wło­sy, maska Awa­pu­hi Wild Gin­ger Kera­tin Inten­si­ve Tre­at­ment przy­nie­sie uko­je­nie, jak i inten­syw­ną rege­ne­ra­cję Two­im włosom.
  • Maska Maru­la­Oil Rare Oil Inten­si­ve – jest to głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca maska do wło­sów suchych oraz sła­bych. Pro­dukt wzbo­ga­co­ny jest o ole­jek maru­la, któ­ry zawie­ra, aż 50% wię­cej anty­ok­sy­dan­tów niż ole­jek arga­no­wy. Wyso­ka zawar­tość kwa­sów ole­ino­wych poma­ga nawil­żyć oraz wzmoc­nić wło­sy od wewnątrz. Tło­czo­ny na zim­no olej maru­la dogłęb­nie rege­ne­ru­je, wygła­dza oraz zmięk­cza suche i gru­be włosy.
  • Maska Super-Char­ged Moistu­ri­zer – wyobraź sobie wło­sy, któ­re są w 99% podat­ne na sty­li­za­cję oraz mają zwięk­szo­ny blask do maxi­mum, brzmi świet­nie, praw­da? Wła­śnie taki efekt zapew­nia maska do wło­sów Super-Char­ged Moistu­ri­zer. Poprzez zawar­tość pan­te­no­lu, pro­te­in sojo­wych oraz wita­mi­ny E, Two­je wło­sy zosta­ną dogłęb­nie nawil­żo­ne i odświe­żo­ne. Kom­pleks z alo­esu oraz jojo­by zapew­ni Ci nie­sa­mo­wi­ty połysk, a wło­sy pozo­sta­ną w bar­dziej ela­stycz­ne i zdrowsze.
  • Maska Neu­ro Liqu­id Repa­ir – maska, któ­ra zapew­nia wyjąt­ko­wą ochro­nę ter­micz­ną przed szko­dli­wym dzia­ła­niem sty­li­za­cji na cie­pło. Poprzez zawar­tość eks­klu­zyw­nej tech­no­lo­gii HeatC­TRL zmniej­sza­na jest szyb­kość prze­no­sze­nia cie­pła pod­czas uży­wa­nia narzę­dzi do sty­li­za­cji ter­micz­nej. Po zasto­so­wa­niu maski na wło­sy, Two­je pasma zosta­ną nawil­żo­ne, odży­wio­ne oraz zmięk­czo­ne. Szorst­kie wło­sy odej­dą w zapo­mnie­nie, a mięk­kość zago­ści na zawsze!
  • Maska Cle­an Beau­ty Anti-Frizz Leave-In Tre­at­ment -  wegań­ska maska, któ­ra kon­tro­lu­je pusze­nie się wło­sów i chro­ni je przed wil­go­cią. Po jej zasto­so­wa­niu pasma sta­ją się nie­sa­mo­wi­cie mięk­kie, łatwiej się ukła­da­ją oraz roz­cze­su­ją. Szorst­kie wło­sy zamie­nia­ją się w jedwab. Poprzez zawar­tość olej­ku mig­da­ło­we­go i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, Two­je wło­sy zosta­ną wygła­dzo­ne oraz ujarz­mio­ne. W skła­dzie maski znaj­du­je się, aż 83% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, więc masz pew­ność, że nakła­dasz na swo­je wło­sy pro­dukt w 100% wegań­ski i naturalny.

Jak może­my zauwa­żyć, Paul Mit­chell może pochwa­lić się dość spo­rą licz­bą pro­fe­sjo­nal­nych pro­duk­tów do wło­sów, któ­re dogłęb­nie zre­ge­ne­ru­ją, jak i nawil­żą Two­je szorst­kie, znisz­czo­ne wło­sy. Pamię­taj, że za pra­wi­dło­wą kon­dy­cję wło­sów nie odpo­wia­da tyl­ko dobrze dobra­ny szam­pon, ale rów­nież maska do wło­sów. Poprzez sys­te­ma­tycz­ną pie­lę­gna­cję swo­ich wło­sów, jesteś w sta­nie osią­gnąć wyma­rzo­ny wygląd pasm ora uwy­dat­nić ich natu­ral­ny blask, jak i zdro­wy look.

Zmień swoje włosy już dziś z Paul Mitchell!

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mit­chell nad­cho­dzi z nową, natu­ral­ną linią do sty­li­za­cji wło­sów – Cle­an Beau­ty Sty­le. Cle­an Beau­ty to seria wegań­ska, co ma ogrom­ne zna­cze­nie, ponie­waż już ponad 20% Pola­ków rezy­gnu­je z jedze­nia mię­sa oraz korzy­sta­nia z wyrobów…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej