Uroda

Oda do nocy, czyli nowy, intensywny zapach Sisley Paris – Izia La Nuit 

Zapach tak intensywny, jak wyznanie miłości, oferujący pełny wachlarz emocji: od ekscytacji, zachwytu, aż po rozkwit, spełnienie i wieczność. To prawdziwa podróż, doświadczenie, a jednocześnie odkrycie i spotkanie olfaktoryczne złożone ze wszystkich tych emocji, na które zabiera nas marka Sisley Paris.

nowy, intensywny zapach Sisley Paris - Izia La Nuit 

Izia La Nuit to nowy zapach o zwięk­szo­nej inten­syw­no­ści Izi, stwo­rzo­nej już w 2017 roku przez Isa­bel­le d’Ornano, powsta­ły w hoł­dzie dla dla wyjąt­ko­wej, tajem­ni­czej róży, któ­ra rośnie w Jej ogro­dzie i kwit­nie krót­ko tyl­ko raz w roku. Zami­ło­wa­nie Isa­bel­le d’Ornano do tego kwia­tu oraz jego ory­gi­nal­nych nut zapa­cho­wych sta­ło się fun­da­men­tem dla Izi -  świe­że­go, kwia­to­we­go i kobie­ce­go zapa­chu, sku­pio­ne­go wokół cha­rak­te­ry­stycz­nej woni bukie­tu róż, któ­ry został pre­cy­zyj­nie i kunsz­tow­nie odtwo­rzo­ny przez kre­ator­kę zapa­chów Aman­di­ne Clerc-Marie.

Kil­ka lat póź­niej, róża Izia uwal­nia nową sen­su­al­ność, roz­wi­ja­jąc emo­cjo­nal­ne dozna­nia dzię­ki nowe­mu, uza­leż­nia­ją­ce­mu zapa­cho­wi o nutach kwia­to­wych, drzew­nych i szy­pro­wych. I cho­ciaż wciąż sil­nie wyczu­wal­ne pozo­sta­ją inten­syw­ne nuty kwia­to­we, odmia­na zapa­chu Izia – La Nuit zosta­ła tym razem otu­lo­na w nuty drzew­ne, skó­rza­ne oraz szczyp­tę wani­lii. Skom­po­no­wa­ny z naj­lep­szych esen­cji, zapra­sza do prze­ży­cia emo­cji zachwy­tu, speł­nie­nia i spo­ko­ju, doświad­cza­nych pod­czas miło­snych podró­ży, przy­wo­łu­jąc na myśl spo­tka­nie, któ­re pobu­dza nie­świa­do­mość i oży­wia zmy­sły. Głę­bo­kie, inten­syw­ne, a jed­no­cze­śnie zmy­sło­we nuty zapa­cho­we two­rzą osza­ła­mia­ją­ce wra­że­nie, któ­re w mia­rę jak zapach roz­wi­ja się, ewo­lu­uje i prze­kształ­ca, przy­wo­łu­jąc na myśl meta­fo­rę licz­nych aspek­tów miłości.

Pierw­sze, wyczu­wal­ne nuty są świe­że i eks­cy­tu­ją­ce: w nucie gło­wy Ber­ga­mot­ka łączy się bowiem ze słod­ko-owo­co­wy­mi nuta­mi Man­da­ryn­ki i soczy­stej Czar­nej Porzecz­ki. Cha­rak­ter korzen­no – drzew­ny doda­je zaś zapa­cho­wi nie­zwy­kłość Kar­da­mo­nu. W tęt­nią­cych nutach ser­ca, róża Izia wyda­je się bar­dziej pro­mien­na niż kie­dy­kol­wiek – a wszyst­ko to dzię­ki świe­tli­stym, lśnią­cym nutom Fre­zji i Magno­lii. Zmy­sło­wy, drzew­ny i cie­pły ślad zapa­chu jest olśnie­wa­ją­cym zakoń­cze­niem, niczym leni­wy, wiecz­ny uścisk. Wyra­fi­no­wa­ny duet Lab­da­num i Paczu­li nada­je skó­rza­ne­go akcen­tu Mcho­wi Dębo­we­mu, któ­ry dopeł­nia całość nowo­cze­sną, szy­pro­wą struk­tu­rą Izia La Nuit, pod­czas, gdy deli­kat­ny Ambrox uwal­nia cie­płe, ele­ganc­kie i inten­syw­ne aro­ma­ty, a szczyp­ta drzew­nej, mlecz­nej Wani­lii zamy­ka kom­po­zy­cję, wydłu­ża­jąc ślad zapachu.

Dopeł­nie­niem znie­wa­la­ją­ce­go zapa­chu nocy jest wyrzeź­bio­ny przez Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa fla­kon, zapro­jek­to­wa­ny dla Izi w 2017 roku. Ele­ganc­kie, szla­chet­ne szkło pokry­te jest głę­bo­kim, tajem­ni­czym, poły­sku­ją­cym czar­nym lakie­rem, kon­tra­stu­ją­cym z deli­kat­nym zło­tym woalem, uka­zu­ją­cym świe­tli­sty cha­rak­ter zapa­chu. Nazwa „Izia La Nuit” zosta­ła napi­sa­na ręcz­nie przez samą Isa­bel­le d’Ornano i wygra­we­ro­wa­ną na zło­tym płat­ku, umiesz­czo­nym na gra­na­to­wym opa­ko­wa­niu ozdo­bio­nym gwiaz­da­mi. Zawie­ra sło­wo Izia – zdrob­nie­nie imie­nia Iza­be­la w języ­ku pol­skim – co nada­je zapa­cho­wi nie­zwy­kle oso­bi­sty, intym­ny cha­rak­ter. 

To jed­nak nie koniec nie­spo­dzia­nek: tajem­ni­czy fla­kon skry­wa się bowiem w opa­ko­wa­niu, któ­re­go wnę­trze ujaw­nia sur­re­ali­stycz­ny kolaż bry­tyj­skiej artyst­ki Quen­tin Jones, któ­ra inter­pre­tu­je ideę patrze­nia mozai­ką oczu, któ­re wypeł­nia­ją etui wraz ze zło­ty­mi krop­ka­mi. Co wię­cej, w wyjąt­ko­wej, tajem­ni­czej kam­pa­nii zapa­chu Izia La Nuit odkry­je­my eks­cy­tu­ją­cą, osza­ła­mia­ją­cą opo­wieść o miło­ści. W fil­mie wystę­pu­je Sonia Vase­na – sio­strze­ni­ca Isa­bel­le d’Ornano, będą­ca dosko­na­łym wcie­le­niem kobie­ty Sisley Paris.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

Piękno nagiej cery - Sisley Paris Phyto - Teint Nude

Sub­tel­ne, saty­no­we wykoń­cze­nie i efekt nagiej skó­ry? Teraz to moż­li­we. Naj­now­szy pod­kład mar­ki Sisley Paris to obiet­ni­ca maki­ja­żu tak lek­kie­go i nie­do­strze­gal­ne­go, że skó­ra zda­je się być naga. Wszyst­ko to dzię­ki wyjąt­ko­wej kon­sy­sten­cji na bazie…
Więcej
ModaUroda

Gdy ciepło podkreśla piękno włosów - odbudowujący i termoochronny The Cream 230 Hair Rituel by Sisley Paris

A gdy­by tak cie­pło rege­ne­ro­wa­ło wło­sy? Naj­now­sza wyjąt­ko­wa, inno­wa­cyj­na for­mu­ła wzmac­nia­ją­cą Sisley Paris jest prze­zna­czo­na nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Hair Ritu­el by Sisley The Cre­am 230, dzia­ła­jąc pod wpły­wem cie­pła chro­ni i odbu­do­wu­je wło­sy. Obecnie…
Więcej
Styl życia

Pomysły na wyjątkowe prezenty dla każdego w ostaniej chwili

Z pew­no­ścią wśród naszych Czy­tel­ni­ków są oso­by, któ­re zaku­py świą­tecz­nych pre­zen­tów odkła­da­ją na ostat­nią chwi­lę. Z pew­no­ścią też mamy w swo­im gro­nie taką rodzi­nę czy przy­ja­ciół, któ­rzy pre­zen­ty trak­tu­ją dość nie­kon­wen­cjo­nal­nie i cięż­ko ich zaskoczyć.…
Więcej