Od Topshop do Givenchy

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, thetrenddiaries.com, radarmagazine.se, fashion­fa­de­ma­ga­zi­ne

c4b24714d450ab28c8f49ab54a7d1cbf

Hit ostat­nich sezo­nów – obu­wie na pła­skiej pode­szwie. Od cza­sów kie­dy blo­ger­ki oraz redak­tor­ki naj­słyn­niej­szych maga­zy­nów zamie­ni­ły obca­sy na tramp­ki, w naszych gar­de­ro­bach zaczę­ło poja­wiać się coraz wię­cej spor­to­we­go obu­wia. Pierw­sze buty „slip on” zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne przez fir­mę VANS w latach 60-tych. Dzi­siaj pro­jek­tan­ci pro­po­nu­ją nam duży wybór.
new-looks-slip-on-8Saint Lau­rent zapro­jek­to­wał slip on w srebr­nym kolo­rze na wyso­kiej bia­łej pode­szwie, Ste­ve Mad­den w popu­lar­nym wzo­rze leopard-owym, Marc by Marc Jacobs dziew­czę­ce różo­we tramp­ki z gra­fi­ka­mi.

Pro­po­nu­je­my nosić slip on na każ­da oka­zję: do pra­cy albo na spa­cer, do kina albo na zaku­py, do dżin­sów i bia­łych koszul, do krót­kich szor­tów oraz lek­kich sukie­nek.

Wybraliśmy dla Was 15 najlepszych sliponów tego sezonu:

 

Snikers

For Ves-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy