Obchody 20-lecia Muraspec w Polsce

20-lecie istnienia na polskim rynku obchodzi marka Muraspec – światowej sławy producent oklein ściennych. Z tej okazji 21 września 2017 r. firma organizuje przyjęcie jubileuszowe, które odbędzie się w przestrzeni Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie i rozpocznie się o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Na jubi­le­uszo­we obcho­dy 20-lecia w Pol­sce fir­ma Mura­spec zapra­sza part­ne­rów biz­ne­so­wych, archi­tek­tów i pro­jek­tan­tów wnętrz, przed­sta­wi­cie­li świa­ta desi­gnu oraz mediów. Prze­wi­dzia­ne są mię­dzy inny­mi pre­zen­ta­cje, któ­re popro­wa­dzą Goście Spe­cjal­ni Ewa Mie­rze­jew­ska, redak­tor naczel­na cza­so­pi­sma Dom & Wnę­trze, prof. Radek Achra­mo­wicz, współ­za­ło­ży­ciel mar­ki Puff-Buff oraz Joan­na Zna­mi­row­ska-Pał­ka. Fir­ma przy­go­to­wa­ła też kon­kurs dla pro­jek­tan­tów na lam­pę inspi­ro­wa­ną pro­duk­ta­mi Mura­spec, któ­ry zapo­wie człon­ki­ni jury,  archi­tekt Mag­da­le­na Fede­ro­wicz-Boule z pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nej Tre­mend. Spo­tka­nie popro­wa­dzi zna­na wnę­trzar­ska blo­ger­ka Dag­ma­ra Jakub­czak. Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzie­li rów­nież sze­reg atrak­cji, takich jak pokaz sushi, kon­cert mło­dej woka­list­ki Kin­gi Ziel­skiej oraz kon­kurs z cen­ny­mi nagro­da­mi. O pod­nie­bie­nia gości zadba Hal­ka Restau­ra­cja po pol­sku. Part­ne­ra­mi wyda­rze­nia zosta­li: BoCon­cept, Prom Kul­tu­ry Saska Kępa, Spec­tra Ligh­ting, Sushi Bar Plac Unii 1, Volks­wa­gen, Porsche Połczyń­ska, Wish­bo­ne oraz Hal­ka Restau­ra­cja po pol­sku. Patro­nat medial­ny nad wyda­rze­niem obję­ły: Ewa&Wnętrze, Dom&Wnętrze, Mono­gram, Czas na Wnę­trze, Archi­tek­tu­ra & Biz­nes, Wnę­trze, Czte­ry Kąty, Hote­larz, Meblar­stwo, Nowy Maga­zyn, Impe­rium Kobiet, Law Busi­ness Quali­ty, Budu­je­my Dom, Deko­ra­dy, Meble.pl, W Budo­wie, Vers, Budnet.pl, Eks­pert Budow­la­ny, Arch­net, Domi­de­co, Designteka.pl, Miesz­ka­nie z Pomy­słem, Maga­zif.

Tape­ty kon­trak­to­we i okle­iny ścien­ne mar­ki Mura­spec (www.muraspec.pl) od ponad 125 lat moż­na zna­leźć w naj­lep­szych hote­lach, biu­rach, szpi­ta­lach, skle­pach oraz luk­su­so­wych rezy­den­cjach na całym świe­cie. Ofer­ta obej­mu­je tysią­ce wzo­rów i kolo­rów, a tak­że duży wybór róż­nych ich gra­ma­tur i sze­ro­ko­ści. Fir­ma Mura­spec zna­na jest z naj­wyż­szej jako­ści dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów, choć w asor­ty­men­cie mar­ki znaj­dzie­my roz­wią­za­nia na każ­dą kie­szeń. Jako jed­na z nie­wie­lu firm, jest w sta­nie przy­go­to­wać na swo­ich pro­duk­tach nadru­ki cyfro­we speł­nia­ją­ce wszel­kie potrzeb­ne ate­sty i cer­ty­fi­ka­ty. Wszyst­kie okła­dzi­ny ścien­ne posia­da­ją znak CE oraz kla­sy­fi­ka­cję ognio­wą wraz z EPD. Ponad­to fir­ma ofe­ru­je wyróż­nia­ją­ce się wykoń­cze­nia w posta­ci rzeź­bio­nych pane­li 3D, deko­ra­cyj­nych pane­li żywicz­nych Lumi­cor i lami­na­tu Stra­ta­flex o nie­mal nie­ogra­ni­czo­nym zakre­sie wnę­trzar­skich roz­wią­zań deko­ra­cyj­nych. Dzię­ki wła­sne­mu zespo­ło­wi pro­jek­to­we­mu i zaple­czu pro­duk­cyj­ne­mu Mura­spec jest rów­nież w sta­nie reali­zo­wać pro­jek­ty na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie. Ponad 125 lat dzie­dzic­twa bry­tyj­skie­go na całym świe­cie jest gwa­ran­cją spraw­dzo­nej, naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów. W Pol­sce przed­sta­wi­ciel­stwo fir­my ist­nie­je od 20 lat, a obec­nie mie­ści się w War­sza­wie przy ul. Połczyń­skiej. Wię­cej: www.muraspec.pl.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy