O firmie

O NAS

VERS-24 to szyb­ko roz­wi­ja­ją­cy się pro­jekt inter­ne­to­wy, któ­ry na bie­żą­co, 24h na dobę 7 dni w tygo­dniu, udo­stęp­nia naj­śwież­sze i selek­tyw­nie dobra­ne tre­ści ze świa­ta mody, uro­dy, kul­tu­ry i tech­no­lo­gii. Infor­mu­je­my ale i edu­ku­je­my kobie­ty – ta misja przy­świe­ca nam od począt­ku dzia­łal­no­ści por­ta­lu.
Por­tal VERS-24 to tak­że nowo­ści i rady z dzia­łu beau­ty i zdro­we­go żywie­nia. Naszym celem jest udo­sko­na­lanie sie­bie, po to, by spro­stać coraz to nowym wyzwa­niom sta­wia­nym przez tech­no­lo­gie.
Udzie­li­ło nam wywia­dów wie­le zna­nych i inte­re­su­ją­cych osób, mię­dzy inny­mi Kasia Tusk, Kata­rzy­na Bon­da, Kasia Warn­ke, Mate­usz Ges­sler.
Marzy­my, aby pora­nek bez nasze­go por­ta­lu, był jak świe­ży cro­is­sant bez kawy.

 

LOVE, VERS-24