Nowy trend w polskiej modzie

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Ubra­nia od pol­skich pro­jek­tan­tów cie­szą się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem- dzi­siaj od met­ki waż­niej­sza jest ory­gi­nal­ność.

PLAKAT-A4

Sze­ro­kie gro­no klien­tów przy­zna­je, że ofer­ta sie­ció­wek nie jest wystar­cza­ją­ca, dla okre­śle­nia i two­rze­nia wła­sne­go sty­lu. Tu otwie­ra­ją się drzwi dla mło­dych, nie­do­ce­nio­nych jesz­cze twór­ców. Wie­lu z nich dosko­na­le budu­je wize­ru­nek swo­ich marek.

Roz­wią­za­nia, któ­re pro­po­nu­ją to „coś nowe­go”, praw­dzi­we pereł­ki, dosto­so­wa­ne bez­po­śred­nio do oso­bi­stych ocze­ki­wań klien­ta. Poza ory­gi­nal­nym kro­jem na uzna­nie zasłu­gu­je rów­nież wyso­ka jakość pro­duk­tów. Ubra­nia szy­te są z naj­lep­szych mate­ria­łów, w nie­wiel­kich ilo­ściach. Dzię­ki temu są solid­niej­sze i nie nisz­czą się tak szyb­ko jak ich sie­ciów­ko­we odpo­wied­ni­ki. Ich zale­tą jest rów­nież wie­lo­se­zo­no­wość. Nie nudzą się nigdy, a uni­kal­ne połą­cze­nia i zesta­wy przy­cią­ga­ją wzrok.

Wie­lu pro­jek­tan­tów moż­na spo­tkać na coraz bar­dziej popu­lar­nych tar­gach mody nie­za­leż­nej. Odwie­dza­ją­cy mają nie­po­wta­rzal­ną oka­zję, by przy­mie­rzyć, skon­sul­to­wać, a przede wszyst­kim kupić ubra­nia bez­po­śred­nio od ich twór­ców. Z dru­giej stro­ny dla pro­jek­tan­tów kon­takt z klien­tem jest nie­zwy­kle waż­ny. Mają wów­czas oka­zję poznać ocze­ki­wa­nia ze stro­ny kon­su­men­tów, a przez to lepiej dosto­so­wać swo­je pro­duk­ty do ich potrzeb.

Skie­ro­wa­ne są do wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją odmia­ny, chcą wyróż­nić się z tłu­mu. Kupo­wa­nie u pol­skich pro­jek­tan­tów wspie­ra lokal­nych przed­się­bior­ców: szwal­nie, fabry­ki tka­nin, dru­kar­nie jak i inne fir­my, w któ­rych odby­wa się cały pro­ces. Sko­ja­rze­nia mają zatem cha­rak­ter o wie­le bar­dziej pozy­tyw­ny, niż gdy sły­szy się o ubra­niach typu „made in Chi­na”- wyzysk, „byle­ja­kość”, tania siła robo­cza…

            Już w ostat­ni week­end kalen­da­rzo­wej zimy w War­sza­wie pla­no­wa­ne są wio­sen­ne tar­gi mody War­saw Fashion Sto­re. W dniach 19–20 mar­ca 2016r. na PGE Naro­do­wym zago­ści 200 wyse­lek­cjo­no­wa­nych marek modo­wych, podzie­lo­nych na spe­cjal­ne stre­fy tema­tycz­ne. WFS na dwa dni sta­nie się naj­więk­szym skle­pem ze sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ny­mi pol­ski­mi mar­ka­mi nie­za­leż­nej bran­ży odzie­żo­wej. W ofer­cie znaj­dą się ubio­ry, dodat­ki, biżu­te­ria, akce­so­ria, buty, kosme­ty­ki i wie­le innych nie­spo­dzia­nek z zakre­su mody, sty­lu życia i tren­dów żywie­nio­wych. Dodat­ko­wo będzie moż­na sko­rzy­stać z dar­mo­wych porad sty­li­stów, smacz­nie zjeść i spę­dzić miło czas z rodzi­ną.

           Celem orga­ni­za­to­rów jest stwo­rze­nie kom­for­to­we­go miej­sca do zaku­pów mody nie­za­leż­nej. WFS nie będzie odbie­gał orga­ni­za­cją i ele­gan­cją od naj­lep­szych wzor­ców han­dlo­wych, a sta­nie się rów­nież plat­for­mą wymia­ny infor­ma­cji o tren­dach. Rów­nie waż­nym zada­niem jest pro­mo­cja pol­skich pro­jek­tan­tów, arty­stów i pro­du­cen­tów. Tar­gi są odpo­wie­dzią na brak imprez o wyso­kim pozio­mie orga­ni­za­cyj­nym, któ­re jed­no­cze­śnie będą dostęp­ne dla sze­ro­kie­go gro­na wystaw­ców. Zadba­no rów­nież o to, aby przy zaofe­ro­wa­niu wyso­kiej jako­ści obsłu­gi na WFS poja­wi­li się wystaw­cy z każ­de­go pozio­mu ceno­we­go. Zda­niem twór­ców pro­jek­tu nale­ży speł­nić ocze­ki­wa­nia, aby każ­dy odwie­dza­ją­cy mógł zna­leźć pro­dukt odpo­wied­ni do zasob­no­ści jego port­fe­la. Orga­ni­za­to­rzy sta­wia­ją na sze­ro­ki dostęp pro­du­cen­tów do klien­ta doce­lo­we­go. War­saw Fashion Sto­re ma ambi­cje stać się cyklicz­nym wyda­rze­niem, na trwa­łe wpi­sa­nym w kalen­darz wyda­rzeń z zakre­su mody na tere­nie War­sza­wy.

           To dosko­na­ła oka­zja do roz­po­czę­cia przy­go­dy z pol­ską modą nie­za­leż­ną. Redak­cja VERS-24 rów­nież tam będzie! O szcze­gó­łach dowie­cie się w naj­bliż­szym cza­sie.

Wię­cej infor­ma­cji: www.warsawfashionstore.com 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
BUTY BLOCK HEEL – MUST HAVE NA WIOSNĘ!Komentarze

komen­ta­rzy