Nowy sezon 4F Junior – Sportowa radość w kolekcji SS18

Kolekcja wiosna/lato marki 4F Junior nawiązuje do stylu lat 90., retro sportów i szkolnych gier drużynowych. Drugą młodość przeżywają zapomniane zabawy takie jak ping-pong, badminton, skakanka czy hula-hop. Oprócz stylu vintage, w kolekcji wiosennej widoczne są inspiracje kulturą skateboardingu, zarówno w linii dedykowanej dziewczętom jak i chłopcom. Oprócz jazdy na desce i charakterystycznych dla tej kultury czapek z prostym daszkiem oraz spodni z obniżonym krokiem, pokazywane są również bluzy bomberki, spódnice z koła i wysokie skarpety idealne na wrotki. W sezonie letnim motywem przewodnim stają się lasy tropikalne i egzotyczne plaże widoczne w kolorach, nadrukach oraz materiałach. Dla fanów aktywności wodnej pojawia się kolekcja inspirowana surfingiem oraz dwustronne stroje kąpielowe w energetycznych barwach. Kolekcję SS18 można kupić w wybranych sklepach stacjonarnych 4F oraz w sklepie internetowym.

Wiosna/lato mar­ki 4F Junior to dwie pod­sta­wo­we linie: sport oraz eve­ry­day dedy­ko­wa­ne dziew­czę­tom i chłop­com. Każ­da linia zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o młod­szych (3–7 lat) oraz star­szych (8–15 lat) dzie­ciach.

Tech­no­lo­gie na mia­rę potrzeb dziec­ka

Pro­jek­tan­ci 4F Junior dba­ją nie tyl­ko o wygląd, ale rów­nież o funk­cjo­nal­ność i kom­fort użyt­ko­wa­nia pro­duk­tów. Dla­te­go w kolek­cjach tre­nin­go­wych uży­to wyso­ko­skręt­nych polie­strów pokry­tych powło­ką quick dry. Dzię­ki nim mate­riał szyb­ko odpro­wa­dza wil­goć na zewnątrz, a jego spe­cjal­na struk­tu­ra zapew­nia opty­mal­ną cyr­ku­la­cję powie­trza – zwięk­sza to kom­fort nawet w cza­sie inten­syw­ne­go tre­nin­gu. Poza tym wszyst­kie kurt­ki z kolek­cji SS18 posia­da­ją wodo­od­por­ną powło­kę DWR, któ­ra chro­ni dziec­ko przed prze­mok­nię­ciem. Nato­miast w kolek­cji eve­ry­day zasto­so­wa­no baweł­nę cze­san­ko­wą z domiesz­ka­mi. Baweł­na spra­wia, że ubra­nie jest przy­jem­ne w doty­ku oraz zapew­nia cia­łu odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę, jed­no­cze­śnie pozwa­la­jąc skó­rze oddy­chać.

Dla każ­de­go coś inne­go

Pośród róż­no­rod­nych pro­duk­tów kolek­cji SS18, każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie, nie tyl­ko w kwe­stii mate­ria­łów, ale tak­że kolo­rów. Pale­ta barw jest napraw­dę impo­nu­ją­ca. Sezon roz­po­czy­na­ją czer­nie, ciem­ne gra­na­ty, sza­ro­ści, któ­re wraz ze zmie­nia­ją­cą się pogo­dą, prze­cho­dzą w odcie­nie czer­wie­ni i zie­le­ni. Gdy za oknem poja­wi się lato, kolek­cja prze­peł­nio­na będzie błę­ki­ta­mi, sło­necz­ną żół­cią, tra­wia­stą zie­le­nią oraz neo­no­wym różem. W kolek­cji 4F Junior nie zabrak­nie wie­lo­barw­nych wzo­rów, a nie­stan­dar­do­we nadru­ki poja­wią się na wie­lu pro­duk­tach – leg­gin­sach, blu­zach, t-shir­tach, ale rów­nież akce­so­riach – w port­fe­lach i ple­ca­kach.

W dru­ży­nie siła

Pra­ca zespo­ło­wa, wspól­nie spę­dzo­ny czas na boisku, przy­jaź­nie trwa­ją­ce przez lata – wszyst­ko to sta­ło się inspi­ra­cją do wio­sen­nej kolek­cji dedy­ko­wa­nej chłop­com. Spor­ty dru­ży­no­we, na przy­kład pił­ka noż­na widocz­na jest zarów­no w prin­tach jak i kolo­rach. Naro­do­wa pale­ta kolo­ry­stycz­na, a więc biel i czer­wień, zosta­ły prze­ła­ma­ne i wzmoc­nio­ne nasy­co­nym nie­bie­skim. Kolo­ry­sty­kę uzu­peł­nia sza­ry melanż i srebr­ne ele­men­ty odbla­sko­we. Dzię­ki nim dzie­ci będą widocz­ne nawet gdy się ściem­ni. Kolek­cja inspi­ro­wa­na koszy­ków­ką i kli­ma­tem lat 90. utrzy­ma­na jest nato­miast w żywych kolo­rach – tra­wia­sta zie­leń i poma­rań­czo­wy neon zesta­wio­ne są z kolo­ra­mi mono­chro­ma­tycz­ny­mi. W nadru­kach wystę­pu­je głów­nie typo­gra­fia. Linia dziew­czę­ca wyróż­nia się geo­me­trycz­ny­mi iko­na­mi wywo­dzą­cy­mi się z rysun­ków etnicz­nych. W nadru­kach poja­wia­ją się geo­me­trycz­ne zwie­rzę­ta. Linię wyróż­nia sto­no­wa­na pale­ta kolo­ry­stycz­na – biel, sza­re melan­że, deli­kat­ny róż prze­ła­ma­ny mod­ny­mi w tym sezo­nie nadru­ka­mi w kolo­rze różo­we­go zło­ta.

Kolek­cja let­nia inspi­ro­wa­na waka­cja­mi

Two­rząc pro­jek­ty let­nie pro­jek­tan­ci 4F Junior inspi­ro­wa­li się lasa­mi tro­pi­kal­ny­mi i egzo­tycz­ny­mi pla­ża­mi – w linii dziew­czę­cej widocz­ne zarów­no na pozio­mie kolo­rów (feria barw – błę­kit z dodat­kiem neo­no­we­go różu, bie­li oraz sza­re­go melan­żu) jak i prin­tów (raj­skie pta­ki, egzo­tycz­ne kwia­ty). Let­nia linia skie­ro­wa­na do chłop­ców inspi­ro­wa­na jest sur­fin­giem. Pale­ta błę­ki­tów z dodat­kiem bie­li i żół­ci prze­ła­ma­na jest sza­rym melan­żem. Wyróż­ni­kiem linii są tonal­ne nadru­ki z efek­tem roz­pik­se­lo­wa­nia.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy