Nowy dyrektor kreatywny Gucci!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk

holding-gucci-creative-director

Po tym jak Fri­da Gian­ni­ni zre­zy­gno­wa­ła ze sta­no­wi­ska dyrek­tor kre­atyw­nej wło­skie­go domu mody, w inter­ne­cie zawrza­ło od spe­ku­la­cji, kto zastą­pi pro­jek­tant­kę, któ­ra przez 9 lat z pasją pia­sto­wa­ła to sta­no­wi­sko. Dodat­ko­wo oka­za­ła się, że ode­szła wcze­śniej niż było to pla­no­wa­ne, dokład­nie kil­ka­na­ście dni przed pre­mie­ra męskiej kolek­cji, któ­ra mia­ła być jej ostat­nim pro­jek­tem dla Guc­ci. Jej miej­sce zajął wie­lo­let­ni przy­ja­ciel i współ­pra­cow­nik Ales­san­dro Miche­le, któ­ry pra­cu­je w fir­mie od 2002 roku, a w 2011 prze­jął funk­cję głów­ne­go pro­jek­tan­ta dodat­ków: butów, galan­te­rii skó­rza­nej i biżu­te­rii. 42-let­ni absol­went pre­sti­żo­wej Acca­de­mia de Costu­me e di Moda sta­nął przed nie­ma­łym wyzwa­niem. Musiał zmie­nić pro­jek­ty, któ­re były czę­ścio­wo goto­we oraz dopra­co­wać kolek­cję, któ­ra zosta­ła jego nie­ofi­cjal­nym debiu­tem.

Po przemyślanej i dokładnej selekcji, Alessandro Michele został wybrany do objęcia funkcji dyrektora kreatywnego Gucci, jego projekty są w pełni dostosowane do nowej, współczesnej wizji marki.”- powiedział w oświadczeniu prezes Gucci- Marco Bizzarri.

26 lute­go w Medio­la­nie odbę­dzie się pokaz dam­skiej kolek­cji na sezon jasień- zima 2015/2016, z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my, co nowe­go wnie­sie do legen­dar­ne­go domu mody, wcze­śnie zna­ny tyl­ko nie­licz­nym wło­ski pro­jek­tant.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy