NOWY ALBUM IMANY – “THE WRONG KIND OF WAR”

sx

Ima­ny, wła­ści­wie Nad­ia Mla­djao to fran­cu­ska pio­sen­kar­ka uro­dzo­na 5 kwiet­nia 1979 w Mar­ti­gu­es. Począt­ko­wo model­ka w agen­cji Ford Models Euro­pe Agen­cy, a po latach podró­żo­wa­nia i powro­cie do Fran­cji roz­po­czę­ła karie­rę pio­sen­kar­ki. Jej muzy­kę okre­śla­ją jako połą­cze­nie aku­stycz­ne­go fol­ku oraz soulo­we­go blu­esa, a sama artyst­ka wzo­ru­je się na Bil­lim Holi­day, Ninie Simo­nie oraz Tra­cy Chap­man.

Debiu­tanc­ki album Ima­ny został wyda­ny 10 maja 2010 roku i nosił tytuł – The Sha­pe of a Bro­ken Heart i osią­gnął sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty we Fran­cji, Gre­cji oraz potrój­nej pla­ty­no­wej w Pol­sce.

dfd fer fred

Po pię­ciu latach od spek­ta­ku­lar­ne­go debiu­tu Ima­ny powra­ca do nas z nowym fan­ta­stycz­nym albu­mem – “The Wrong Kind Of War”. Kto jesz­cze nie miał oka­zji posłu­chać, gorą­co zachę­cam. Muzy­ka Ima­ny to ory­gi­nal­ne połą­cze­nie melo­dyj­nych pio­se­nek z nie­spo­ty­ka­nym, urze­ka­ją­cym, soulo­wym gło­sem, przez któ­ry prze­ka­zu­je swo­je szcze­re i pro­sto­li­nij­ne podej­ście do muzy­ki.

Pierw­szą pio­sen­kę Ima­ny, któ­rą usły­sza­łam to – Silver lining (Clap Your hands), lecia­ła w poran­nej tele­wi­zji śnia­da­nio­wej na żywo i od razu zako­cha­łam się w tej muzy­ce, a po 5 minu­tach doda­łam Jej cały album do swo­jej play­li­sty na Spo­ty­fi. Nigdy wcze­śniej nie spo­tka­łam się z tą artyst­ką i cie­szę się, że przez przy­pa­dek ją odna­la­złam.

Oprócz nowych kom­po­zy­cji na pły­cie “The Wrong Kind Of War” zna­la­zły się 3 utwo­ry, któ­re pozna­li­śmy przy oka­zji minial­bu­mu „The­re Were Tears”. Poja­wił się tam rów­nież mię­dzy­na­ro­do­wy super­hit „Don’t Be So Shy” w remi­xie moskiew­skich djow Fila­tov & Karas oraz ten sam utwór w aran­ża­cji z 9-oso­bo­wych ban­dem.

Trac­kli­sta:

1. Save Our Soul
2. No Reason No Rhy­me
3. You Don’t Belong To Me
4. I Long For You
5. Nothing To Save
6. The­re Were Tears
7. The Rising Tide
8. Wrong Kind Of War
9. I Used To Cry
10. Late­ly
11. I’m Not Sick But I’m Not well
12. Silver lining (Clap Your hands)
Bonus
13. Don’t Be So shy (Live Ver­sion) / 14. Don’t Be So shy (Fila­tov & Karas remix) Bun­dle Only

Zapra­szam na stro­nę Empi­ku, gdzie może­cie prze­czy­tać recen­zję albu­mu oraz prze­słu­chać poje­dyń­cze kawał­ki, a tak­że co naj­waż­niej­sze kupić pły­tę: http://www.empik.com/the-wrong-kind-of-war-imany,p1127266070,muzyka-p

Na zakoń­cze­nie chcia­ła­bym dodać, że Ima­ny zagra w Pol­sce kon­cert i to nie jeden, a trzy:

13.10.2016 – Gdańsk, Sta­ry Maneż
14.10.2016 – Poznań, Hala nr 2 MTP
15.10.2016 – War­sza­wa, Pro­gre­sja

Tekst: Maja Mali­now­ska
Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy