Nowości w TK Maxx

W TK Maxx poja­wi­ła się kawa oraz sze­ro­ka gama ręcz­nie robio­nych pro­duk­tów dla domu. Ta wyjąt­ko­wa dosta­wa jest czę­ścią ini­cja­ty­wy mają­cej na celu wzrost docho­dów lokal­nych spo­łecz­no­ści. Wszyst­ko, by umoż­li­wić ugan­dyj­skim dzie­ciom edu­ka­cję i szczę­śli­we dzie­ciń­stwo!

TK Maxx już od 2008 r. poma­ga lokal­nym spo­łecz­no­ściom regio­nu Rwen­zo­ri w zwięk­sza­niu docho­dów pły­ną­cych z upra­wy nagra­dza­nej kawy i kakao oraz z wyro­bu ręko­dzie­ła. Dotych­czas, dzię­ki tym dzia­ła­niom, aż 10 000 dzie­ci sko­rzy­sta­ło z szan­sy pój­ścia do szko­ły, a współ­czyn­nik osób, któ­re ukoń­czy­ły szko­łę wzrósł z 53% do 94%.

Każ­dy ręcz­nie wyko­na­ny pro­dukt z met­ką Rwen­zo­ri Tra­ding Com­pa­ny przy­czy­nia się do osią­gnię­cia dłu­go­fa­lo­wej popra­wy życia miesz­kań­ców Ugan­dy.

 

Dosta­wa dostęp­na w skle­pach TK Maxx już od 3 kwiet­nia!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy