FilmKultura

Nowości od Netflix na jesienne wieczory

Jesień i chłodne, deszczowe wieczory sprzyjają odpoczynkowi na kanapie z kubkiem ciepłej herbaty i ulubionym serialem. Tym bardziej, że niektóre z kin, z uwagi na pandemię, nadal są zamknięte. Na nadchodzący wrzesień, ale także cały jesienno – zimowy okres popularna platforma Netflix przygotowała nie tylko kontynuacje Waszych ulubionych serii, ale przede wszystkim mnóstwo nowości. I tak znajdziecie wśród nich seriale pełne akcji, te, które dostarczą Wam mnóstwo wzruszeń, a także dokumenty. Od nowych produkcji, po kolejne sezony – Netflix nie przestaje nas rozpieszczać. Na szczęście dla tych, którzy nałogowo pochłaniają niemal każdy z seriali i nieustannie poszukują czegoś nowego, platforma przygotowała listę nowych seriali oraz wyselekcjonowany wybór filmów dokumentalnych, od których nie będziecie mogli się oderwać. 

Koniecz­nie sprawdź­cie poni­żej (i zapa­mię­taj­cie!) tytu­ły seria­li i pro­gra­mów, któ­re już teraz nale­ży dodać do ocze­ku­ją­cej listy w ser­wi­sie Netflix.

Baby” sezon 3 – wrzesień 2020

Trze­ci, a zara­zem ostat­ni sezon wło­skie­go seria­lu jest kon­ty­nu­acją przy­gód Chia­ry i Ludo­vi­cy. Sezon zapo­wia­da kon­tro­wer­syj­ne hasło: „Żad­na tajem­ni­ca nie trwa wiecz­nie.” Dla­cze­go war­to go obej­rzeć? Mimo kon­tro­wer­syj­ne­go tema­tu, serial Baby zyskał gro­no wier­nych odbior­ców na całym świe­cie. Wszy­scy liczy­my na to, że roz­wią­za­nie seria­lu przy­nie­sie odpo­wiedź na pyta­nie, jak lice­alist­ki uspra­wie­dli­wia­ją swo­je noc­ne zaję­cia, pomi­mo for­tu­ny swo­ich rodzin.

Away” sezon 1 – 4 września 2020

Nowy serial pro­duk­cji Net­flix, któ­ry na warsz­tat bie­rze wszech­świat i przy­bli­ża kosmos. Mię­dzy­na­ro­do­wy zespół astro­nau­tów na trzy lata zosta­je wysła­ny z misją na Mar­sa. Ta podróż wysta­wi ich na nie lada pró­bę. W jed­nej z ról głów­nych – zdo­byw­czy­ni Osca­ra, wybit­na Hila­ry Swank jako mat­ka, któ­ra opusz­cza swo­ją rodzi­nę w klu­czo­wym momen­cie. A w tle nie­sa­mo­wi­ty i intry­gu­ją­cy świat kosmo­su. Dla fanów NASA i moc­nych wrażeń.

Family business” sezon 2 – 11 września 2020

Kolej­na kon­ty­nu­acja zabaw­ne­go, prze­wrot­ne­go seria­lu, w któ­rym po prze­kształ­ce­niu rodzin­ne­go skle­pu mię­sne­go w ogró­dek mari­hu­any, w roli eks­cen­trycz­ne­go Jose­pha, obok Gérar­da Dar­mo­na, Julii Pia­ton i Lilia­ne Rovère, znaj­dzie­my Jona­tha­na Cohe­na. Trzy­dzie­sto­kil­ku­la­tek jest prze­ko­na­ny, że kono­pie indyj­skie mają zostać zale­ga­li­zo­wa­ne we Fran­cji i pro­wa­dzi swo­ją rodzi­nę do nie­zwy­kłe­go, nowe­go i docho­do­we­go biz­ne­su. Cza­ru­ją­ca obsa­da, ujmu­ją­ce posta­cie z dys­funk­cyj­nej rodzi­ny, któ­rych po pro­stu nie da się nie lubić i nie­co­dzien­na, zabaw­na histo­ria fran­cu­skiej rodzi­ny.  

Ratched” sezon 1 – 18 września 2020

Nowy serial Net­flix, stwo­rzo­ny przez Ryana Mur­phy­’e­go i Iana Bren­na­na. To opo­wieść o pie­lę­gniar­ce zatrud­nio­nej w pół­noc­nej Kali­for­nii, w 1947 roku w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym i sady­stycz­nych, sto­so­wa­nych tam meto­dach. Mło­dą kobie­tę – cho­ciaż poboż­ną i sym­pa­tycz­ną, stop­nio­wo ogar­nia ciem­ność, drę­czą­ca ją od wie­lu lat. Histo­ria zain­spi­ro­wa­na fil­mem Milo­sa For­ma­na „Lot nad kukuł­czym gniaz­dem”, wyda­nym w 1975 roku to mrocz­na podróż w głąb ciem­nej stro­ny każ­de­go z nas.

 

emily in paris netflix

Emily in Paris” sezon 1 – jesień 2020

Mło­da Ame­ry­kan­ka prze­pro­wa­dza się do Pary­ża, aby na nowo roz­krę­cić agen­cję mar­ke­tin­go­wą i żyć tak, jak sobie wyma­rzy­ła. Fabu­ła, któ­rą poko­cha­ją wszy­scy fani „Sek­su w wiel­kim mie­ście”. Nowi przy­ja­cie­le, nowa pra­ca i nowe mia­sto, a w tym wszyst­kim Emi­ly, któ­ra szyb­ko będzie musia­ła doro­snąć i nauczyć się balan­so­wać pomię­dzy pra­cą, a życiem oso­bi­stym. War­to obej­rzeć cho­ciaż­by dla prze­pięk­nej i cha­ry­zma­tycz­nej Lily Col­lins i cza­ru­ją­cych wido­ków Paryża.

La Révolution” (The Revolution) sezon 1 – październik 2020

Dla fanów fil­mów, seria­li kostiu­mo­wych i sci-fi. Paryż, 1887 rok – sto­li­ca Fran­cji zosta­je spu­sto­szo­na przez nie­zna­ne­go wro­ga, a w kory­ta­rzach zam­ku groź­ny, nie­prze­wi­dy­wal­ny wirus zara­ża ary­sto­kra­tów, zamie­nia­jąc ich w żąd­ne krwi potwo­ry. Ta nowo­cze­sna wizja fran­cu­skiej rewo­lu­cji, na nowo zmie­ni nasze postrze­ga­nie histo­rii. Wybu­cho­wa mie­szan­ka histo­rii i sci-fi z dresz­czy­kiem, któ­ra pozwa­la jed­no­cze­śnie przy­po­mnieć sobie histo­rię rewo­lu­cji francuskiej.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
FilmKultura

Unorthodox - powody, dla których warto obejrzeć najnowszą limitowaną serię Netflixa

To, że jako spo­łe­czeń­stwo poko­cha­li­śmy Net­flix, było wia­do­me już od daw­na. Jesz­cze bar­dziej poko­cha­li­śmy go wów­czas, gdy zosta­li­śmy w domach w związ­ku z pan­de­mią Covid-19. Mając do wybo­ru set­ki fil­mów, seria­li i doku­men­tów, trud­no jest…
Więcej
FilmKultura

Filmy i seriale, które warto zobaczyć na Netflixie

Dni sta­ją się powo­li coraz dłuż­sze, jed­nak tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz nadal spa­da. Czy może być coś rów­nie relak­su­ją­ce­go, co wie­czór w dre­sie na kana­pie bądź w łóż­ku, z zapa­lo­ny­mi świe­ca­mi, kub­kiem gorą­cej her­ba­ty i ciekawym…
Więcej
Styl życia

NETFLIX: Seriale, które warto obejrzeć

Macie ocho­tę na #Net­fli­xand­chill? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła subiek­tyw­ną listę seria­li Net­fli­xa, na któ­re war­to poświę­cić tro­chę wol­ne­go cza­su. Ostrze­ga­my – nie­któ­re z nich są nie­bez­piecz­nie wcią­ga­ją­ce! Oran­ge is the New Black  Głów­ną bohaterką…
Więcej