Nowości kosmetyczne na jesień w kolekcji H&M

Piękne rewolucje – jesień z H&M Jesienią H&M Beauty wprowadza nowe kolory, tekstury i innowacyjne produkty, dając nam nieskończone możliwości wyrażania swojego unikalnego stylu. W tym sezonie piękno nie rządzi się żadnymi regułami!

To sezon, w któ­rym wszyst­ko jest moż­li­we. Maki­jaż sta­je się jesz­cze bar­dziej eks­pre­syj­ny – to eks­cy­tu­ją­cy czas dla eks­pe­ry­men­tów z kolo­rem. Cie­szy­my się, że może­my dostar­czyć barw, tek­stur i narzę­dzi, tak, aby wyko­na­nie maki­ja­żu było jesz­cze bar­dziej kre­atyw­ne”- mówi Sara Wal­lan­der, Con­cept Desi­gner w H&M Beau­ty.

KLUCZOWE TRENDY SEZONU

Roz­świe­tlo­na skó­ra będzie naj­więk­szym sty­le sta­te­ment tego sezo­nu. W kolek­cji H&M znaj­dzie­cie nowe pro­duk­ty, któ­re pozwo­lą stwo­rzyć wygląd per­fek­cyj­nie pro­mie­ni­stej skó­ry. Doda­jąc Custom Colo­ur Drops do pod­kła­du lub kre­mu nawil­ża­ją­ce­go, uzy­skasz ide­al­ną bazę pod maki­jaż dokład­nie dopa­so­wa­ną do kolo­ru Two­jej skó­ry. Nowe Illu­mi­ni­sing Drops doda­dzą skó­rze pro­mien­ne­go, nie­ska­zi­tel­ne­go bla­sku. Do ide­al­ne­go wykoń­cze­nia użyj Double-Ended Stick z korek­to­rem i roz­świe­tla­czem.

W maki­ja­żu ust oraz oczu wciąż obo­wią­zu­ją neu­tral­ne kolo­ry, ale nad­cho­dzi sil­ny trend w posta­ci inten­syw­nych barw inspi­ro­wa­nych klej­no­ta­mi. Szma­rag­do­wa zie­leń, czer­wień gra­na­tu, topa­zo­wa żółć i ame­ty­sto­wa lila – te odcie­nie będą uży­wa­ne do maki­ja­żu oczu. Smo­key eyes zyska­ją nową odsło­nę – moc­ne kolo­ry zosta­ną roz­pro­wa­dzo­ne aż do brwi przy uży­ciu mato­wych, meta­licz­nych lub per­ło­wych odcie­ni. W kolek­cji znaj­dzie się rów­nież pro­po­zy­cja nowych kolo­rów cie­ni do powiek o udo­sko­na­lo­nej for­mu­le, któ­re zosta­ną doda­ne do naszych 9-kolo­ro­wych pale­tek cie­ni.

Jeśli cho­dzi o maki­jaż ust, w tym sezo­nie będzie z cze­go wybie­rać. Odcie­nie czer­wie­ni, brą­zu, różu czy jago­do­we­go fio­le­tu z pew­no­ścią zro­bią wra­że­nie. Tek­stu­ra będzie rów­nie waż­na jak odcień – w naj­now­szej kolek­cji znaj­dzie­cie super-mat, super-błysk i wszyst­ko, co jest pomię­dzy.

Ultra błysz­czą­ce paznok­cie oraz sub­tel­ne wzo­ry to w tym sezo­nie 2 sil­ne tren­dy. H&M wpro­wa­dza 19 nowych, inten­syw­nych kolo­rów do kolek­cji Gel Stu­dio. Ponad­to, 8 pięk­nych kolo­rów lakie­rów Oil Fusion zosta­ło wzbo­ga­co­nych ole­jem awo­ka­do i eks­trak­tem z cytry­ny, któ­re odży­wia­ją i roz­ja­śnia­ją paznok­cie.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy