Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Marka COS od samego początku projektuje nowoczesne ubrania, łączące klasykę z innowacją, skupiając wokół kolekcji nie tylko projektantów i konstruktorów, ale także architektów, sprzedawców czy specjalistów od marketingu.

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie nawią­zu­je do idei mar­ki, a inspi­ra­cją do jej stwo­rze­nia sta­ło się obser­wa­cja nowych tech­no­lo­gii ule­ga­ją­cych pra­wom przy­ro­dy. To połą­cze­nie śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i śro­do­wi­ska stwo­rzo­ne­go przez czło­wie­ka. Znaj­dzie­my tu więc mnó­stwo inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań prze­pla­ta­ją­cych się z tra­dy­cyj­ną tech­ni­ką, ponad­cza­so­wych, a jed­no­cze­śnie awangardowych.

Jak powsta­je eko­lo­gicz­na moda? Odpo­wie­dzial­ne pozy­ski­wa­nie tka­nin  przez COS w tro­sce o Pla­ne­tę powo­du­je, że z pla­sti­ku powsta­je nylo­no­wa tka­ni­na, a z bute­lek i sie­ci rybac­kich – gład­ka przę­dza łączo­ną z suro­wym lnem i włók­na­mi orga­nicz­ne­go papie­ru. A wszyst­ko to w neu­tral­nych odcie­niach beżu czy sza­ro­ści, gdzie­nie­gdzie prze­bi­ja się jed­nak błę­kit, wie­sioł­ko­wy róż, cie­pły oranż czy sosno­wa zie­leń. Mar­ka, któ­ra odzna­cza się pro­sto­tą, ale przede wszyst­kim cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi, nie­oczy­wi­sty­mi kon­struk­cja­mi w sezo­nie jesień – zima posta­wi­ła na kla­sycz­ne gar­ni­tu­ry w połą­cze­niu z leją­cy­mi dra­pe­ria­mi spód­nic, a dekol­ty i linie ramion ule­ga­ją  zaś asy­me­trycz­nym prze­obra­że­niom. Te kon­struk­cje, stwo­rzo­ne na bazie tka­nin o boga­tych tek­stu­rach wspól­nie z tka­ni­na­mi o boga­tych tek­stu­rach two­rzą zupeł­nie nowe, zaska­ku­ją­ce for­my.  Obok natu­ral­nych odcie­ni i kla­sycz­nych kro­jów, tech­nicz­ną, nowo­cze­sną stro­nę kolek­cji odzwier­cie­dla czu­ły na tem­pe­ra­tu­rę mate­riał, któ­ry pod wpły­wem niskiej tem­pe­ra­tu­ry ujaw­nia abs­trak­cyj­ny wzór. 

Od lat kolek­cje męskie w COS to zaba­wa tra­dy­cyj­ną bia­łą koszu­lą. Dzię­ki archi­tek­tu­rze i per­spek­ty­wie, nie­ustan­nie zmie­nia ona swo­je obli­cze, a w połą­cze­niu z przej­rzy­stym poma­rań­czo­wym topem z odzy­ska­ne­go nylo­nu, nabie­ra zupeł­nie nowe­go wyra­zu, two­rząc nowo­cze­sną modę na mia­rę XXI wie­ku. Weł­nia­ny, dopa­so­wa­ny płaszcz z prze­two­rzo­ne­go nylo­nu  uzu­peł­nia­ją nie­mal jedy­nie funk­cjo­nal­ne kie­sze­nie – a wszyst­ko po to, by zapew­nić jak naj­więk­szy kom­fort nosze­nia. Nie zabra­kło tak­że nie­oczy­wi­stych pro­jek­tów, takich jak cho­ciaż­by lilio­wa, skó­rza­na blu­za czy płaszcz over­si­ze z szorst­kiej weł­ny, a dotych­czas znie­na­wi­dzo­ne i sta­ro­mod­ne sztruk­sy zyska­ły sznur­ko­wy ścią­gacz, któ­ry doda­je im  spor­to­we­go stylu.

Kolek­cja COS jesień – zima 2020 to tak­że eklek­tycz­ne akce­so­ria, a wśród nich koper­tów­ki zapro­jek­to­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nej tech­ni­ki skła­da­nia skó­ry. Piko­wa­ne mode­le toreb uzu­peł­nia lina z recy­klin­gu, odzy­ska­ny nylon posłu­żył do pro­duk­cji lek­kich, mini­ma­li­stycz­nych sasze­tek, a ponad­cza­so­we szty­ble­ty odtwo­rzo­no z eko­lo­gicz­nie gar­bo­wa­nej, bez­chro­mo­wej skó­ry. Tak­że w biżu­te­rii nie zabra­kło pozy­ska­nych z recy­klin­gu surow­ców -  sre­bro i kwarc z odzy­sku two­rzą bowiem kolek­cję kla­sycz­nej biżu­te­rii o wyraź­nych, ale mięk­kich formach.

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020 kolekcja COS jesien zima 2020 kolekcja COS jesien zima 2020 nowa kolekcja COS nowa kolekcja COS nowa kolekcja COS ubrania COS sklep ubrania COS sklep ubrania COS sklep ubrania COS sklep ubrania COS sklep COS torebka COS torebka COS torebka COS marynarka COS ubrania COS ubrania COS koszula

 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej