Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Marka COS od samego początku projektuje nowoczesne ubrania, łączące klasykę z innowacją, skupiając wokół kolekcji nie tylko projektantów i konstruktorów, ale także architektów, sprzedawców czy specjalistów od marketingu.

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie nawią­zu­je do idei mar­ki, a inspi­ra­cją do jej stwo­rze­nia sta­ło się obser­wa­cja nowych tech­no­lo­gii ule­ga­ją­cych pra­wom przy­ro­dy. To połą­cze­nie śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i śro­do­wi­ska stwo­rzo­ne­go przez czło­wie­ka. Znaj­dzie­my tu więc mnó­stwo inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań prze­pla­ta­ją­cych się z tra­dy­cyj­ną tech­ni­ką, ponad­cza­so­wych, a jed­no­cze­śnie awan­gar­do­wych.

Jak powsta­je eko­lo­gicz­na moda? Odpo­wie­dzial­ne pozy­ski­wa­nie tka­nin  przez COS w tro­sce o Pla­ne­tę powo­du­je, że z pla­sti­ku powsta­je nylo­no­wa tka­ni­na, a z bute­lek i sie­ci rybac­kich – gład­ka przę­dza łączo­ną z suro­wym lnem i włók­na­mi orga­nicz­ne­go papie­ru. A wszyst­ko to w neu­tral­nych odcie­niach beżu czy sza­ro­ści, gdzie­nie­gdzie prze­bi­ja się jed­nak błę­kit, wie­sioł­ko­wy róż, cie­pły oranż czy sosno­wa zie­leń. Mar­ka, któ­ra odzna­cza się pro­sto­tą, ale przede wszyst­kim cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi, nie­oczy­wi­sty­mi kon­struk­cja­mi w sezo­nie jesień – zima posta­wi­ła na kla­sycz­ne gar­ni­tu­ry w połą­cze­niu z leją­cy­mi dra­pe­ria­mi spód­nic, a dekol­ty i linie ramion ule­ga­ją  zaś asy­me­trycz­nym prze­obra­że­niom. Te kon­struk­cje, stwo­rzo­ne na bazie tka­nin o boga­tych tek­stu­rach wspól­nie z tka­ni­na­mi o boga­tych tek­stu­rach two­rzą zupeł­nie nowe, zaska­ku­ją­ce for­my.  Obok natu­ral­nych odcie­ni i kla­sycz­nych kro­jów, tech­nicz­ną, nowo­cze­sną stro­nę kolek­cji odzwier­cie­dla czu­ły na tem­pe­ra­tu­rę mate­riał, któ­ry pod wpły­wem niskiej tem­pe­ra­tu­ry ujaw­nia abs­trak­cyj­ny wzór. 

Od lat kolek­cje męskie w COS to zaba­wa tra­dy­cyj­ną bia­łą koszu­lą. Dzię­ki archi­tek­tu­rze i per­spek­ty­wie, nie­ustan­nie zmie­nia ona swo­je obli­cze, a w połą­cze­niu z przej­rzy­stym poma­rań­czo­wym topem z odzy­ska­ne­go nylo­nu, nabie­ra zupeł­nie nowe­go wyra­zu, two­rząc nowo­cze­sną modę na mia­rę XXI wie­ku. Weł­nia­ny, dopa­so­wa­ny płaszcz z prze­two­rzo­ne­go nylo­nu  uzu­peł­nia­ją nie­mal jedy­nie funk­cjo­nal­ne kie­sze­nie – a wszyst­ko po to, by zapew­nić jak naj­więk­szy kom­fort nosze­nia. Nie zabra­kło tak­że nie­oczy­wi­stych pro­jek­tów, takich jak cho­ciaż­by lilio­wa, skó­rza­na blu­za czy płaszcz over­si­ze z szorst­kiej weł­ny, a dotych­czas znie­na­wi­dzo­ne i sta­ro­mod­ne sztruk­sy zyska­ły sznur­ko­wy ścią­gacz, któ­ry doda­je im  spor­to­we­go sty­lu.

Kolek­cja COS jesień – zima 2020 to tak­że eklek­tycz­ne akce­so­ria, a wśród nich koper­tów­ki zapro­jek­to­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nej tech­ni­ki skła­da­nia skó­ry. Piko­wa­ne mode­le toreb uzu­peł­nia lina z recy­klin­gu, odzy­ska­ny nylon posłu­żył do pro­duk­cji lek­kich, mini­ma­li­stycz­nych sasze­tek, a ponad­cza­so­we szty­ble­ty odtwo­rzo­no z eko­lo­gicz­nie gar­bo­wa­nej, bez­chro­mo­wej skó­ry. Tak­że w biżu­te­rii nie zabra­kło pozy­ska­nych z recy­klin­gu surow­ców -  sre­bro i kwarc z odzy­sku two­rzą bowiem kolek­cję kla­sycz­nej biżu­te­rii o wyraź­nych, ale mięk­kich for­mach.

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020 kolekcja COS jesien zima 2020 kolekcja COS jesien zima 2020 nowa kolekcja COS nowa kolekcja COS nowa kolekcja COS ubrania COS sklep ubrania COS sklep ubrania COS sklep ubrania COS sklep ubrania COS sklep COS torebka COS torebka COS torebka COS marynarka COS ubrania COS ubrania COS koszula

 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej