Nowe otwarcie w butiku SHE/S A RIOT

Tekst: Yani­na Trapachka/materiały pra­so­we
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

10m

Nie mogło Nas rów­nież zabrak­nąć na nowym otwar­ciu w buti­ku SHE/S A RIOT na Mysia 3. Nowa prze­strzeń otwo­rzy­ła swo­je drzwi dla wszyst­kich miło­śni­ków pięk­na. W jasnym odno­wio­nym buti­ku znaj­dzie­my per­fu­my, wyse­lek­cjo­no­wa­ne maga­zy­ny i książ­ki, pach­ną­ce świe­ce, pro­duk­ty do maki­ja­żu, skó­rza­ne akce­so­ria, bie­li­znę. Wszyst­ko, co nas sty­mu­lu­je zarów­no inte­lek­tu­al­nie, jak i zmy­sło­wo. Tak się zło­ży­ło, że ofi­cjal­ne otwar­cie było połą­czo­ne z uro­dzi­na­mi zało­ży­ciel­ki – Ewe­li­ny Kustry. Był szam­pan, tort i oczy­wi­ście kawa…wszystko co VERS-24 kocha naj­bar­dziej!

16m

06m

01m

02m
03m

04m

07m

08m
12m

13m
14m

Relacja z wydarzenia nadał jest dostępna na Naszym Snapchacie: vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKSKomentarze

komen­ta­rzy