Uroda

Nowa seria kosmetyków CLEAN BEAUTY od marki Paul Mitchell, czyli roślinna rewolucja w pielęgnacji włosów

Clean Beauty to nowa seria kosmetyków do codziennej pielęgnacji włosów. Powstała nie tylko z myślą o najbardziej wymagających klientkach, ale także w trosce o kondycję naszej planety. Marka John Paul Mitchell to producent profesjonalnych, wegańskich produktów fryzjerskich. Jako pierwsza firma kosmetyczna na świecie przeciwstawiła się testowaniu produktów na zwierzętach.

Nowa seria kosmetyków CLEAN BEAUTY od marki Paul Mitchell, czyli roślinna rewolucja w pielęgnacji włosów

Kolek­cja Cle­an Beau­ty jest natu­ral­na (for­mu­ła opie­ra się na bazie orga­nicz­nych skład­ni­ków roślin­nych), dostęp­na w wybra­nych salo­nach fry­zjer­skich, a jej inno­wa­cyj­ne opa­ko­wa­nia powsta­ły w 90% z bra­zy­lij­skiej trzci­ny cukro­wej (zebra­nej w etycz­ny i zrów­no­wa­żo­ny spo­sób). Trzci­na cukro­wa zasto­so­wa­na w bio­pla­sti­ku kom­pen­su­je dwu­tle­nek węgla, któ­ry przy­czy­nia się do glo­bal­ne­go ocie­ple­nia. Zakręt­ka pro­duk­tu zuży­wa aż o 46% mniej pla­sti­ku niż stan­dar­do­wa zakręt­ka! 

Zale­ży Ci na odży­wie­niu i odbu­do­wie? Nabłysz­cze­niu? Wygła­dze­niu? A może masz pro­blem z puszą­cy­mi się wło­sa­mi? Seria Cle­an Beau­ty podzie­lo­na zosta­ła na czte­ry kate­go­rie (Eve­ry­day, Hydra­te, Smo­oth i Repa­ir), dzię­ki cze­mu każ­dy znaj­dzie w niej pro­duk­ty ide­al­ne dla sie­bie. Kosme­ty­ki obej­mu­ją skład­ni­ki takie jak m.in.: pep­ty­dy, prze­ciw­u­tle­nia­cze, wita­mi­ny i kwas hia­lu­ro­no­wy (kolek­cja Smo­oth). 

Eve­ry­day Sham­poo deli­kat­nie oczysz­cza i doda­je sprę­ży­sto­ści. Olej arga­no­wy i alo­es zawar­te w odżyw­ce Eve­ry­day Con­di­tio­ner inten­syw­nie odży­wia­ją. Z kolei kura­cja bez spłu­ki­wa­nia Eve­ry­day Leave-In Tre­at­ment nabłysz­cza mato­we wło­sy, dzię­ki cze­mu pozo­sta­wia je mięk­kie i uła­twia roz­cze­sy­wa­nie. 

Linia Hydra­te powsta­ła z myślą o wło­sach suchych. Zawar­te w jej skła­dzie oliw­ki i pep­ty­dy owsa odży­wia­ją skó­rę gło­wy i wło­sy poma­ga­jąc im przy­wró­cić rów­no­wa­gę nawil­że­nia.

Wzbo­ga­co­ne olej­kiem mig­da­ło­wym i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym pro­duk­ty z linii Smo­oth spra­wia­ją, że nie­sfor­ne pasma są łatwiej­sze do uło­że­nia – Anti-Frizz Sham­poo, Anti-Frizz Con­di­tio­ner i Anti-Frizz Leave-In Tre­at­ment wygła­dza­ją bowiem łuski wło­sa niwe­lu­jąc pusze­nie. Głów­nym zada­niem pro­duk­tów z linii REPAIR jest z kolei odbu­do­wa znisz­czo­nych i łam­li­wych wło­sów (zawdzię­cza­my to eks­trak­tom z ama­ran­tu­sa i pro­te­inom z gro­chu). Zapew­nia­ją tak­że ochro­nę wło­sów przed uszko­dze­nia­mi.

Asor­ty­ment mar­ki Paul Mit­chell jest wegań­ski (do 2023 roku aż 10 z 12 linii ma być wegań­ska). Dodat­ko­wo za każ­dy zaku­pio­ny szam­pon Paul Mit­chell z linii Tea Tree sadzo­ne jest jed­no drze­wo. Fir­ma pod­ję­ła rów­nież ofi­cjal­ną decy­zję o rezy­gna­cji z pro­duk­cji pla­sti­ko­wych toreb. 

Cle­an Beau­ty od Paul Mit­chell to pięk­no w naj­czyst­szej posta­ci. 

Dbasz o sie­bie? Zadbaj też o pla­ne­tę. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Dzień Ziemi z Paul Mitchell!

Mat­ka Zie­mia daje nam wszyst­ko, cze­go potrze­bu­je­my dla­te­go tak waż­ne jest, aby z jej darów korzy­stać odpo­wie­dzial­nie i pod­cho­dzić do niej z tro­ską. Dzień 22 kwiet­nia, jest Świa­to­wym Dniem Zie­mi. Jest to wspa­nia­ła oka­zja, aby…
Więcej
Uroda

Odbudowa włosów z Paul Mitchell

Masz szorst­kie wło­sy, któ­re cięż­ko roz­cze­sać? A może roz­dwo­jo­ne koń­ców­ki i suche, znisz­czo­ne wło­sy? Każ­da z nas bory­ka się z podob­ny­mi pro­ble­ma­mi. A prze­cież pięk­ne, lśnią­ce oraz miłe w doty­ku pasma są na wycią­gnię­cie dło­ni…
Więcej
Włosy

Jak zapobiec wypadaniu włosów?

Nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów jest pro­ble­mem, z któ­rym bory­ka się wie­le kobiet – i to w róż­nym wie­ku. W jaki spo­sób radzić sobie z tego typu dole­gli­wo­ścia­mi i spra­wić, aby nasze wło­sy były pięk­ne, gęste i…
Więcej