Uroda

Nowa seria kosmetyków CLEAN BEAUTY od marki Paul Mitchell, czyli roślinna rewolucja w pielęgnacji włosów

Clean Beauty to nowa seria kosmetyków do codziennej pielęgnacji włosów. Powstała nie tylko z myślą o najbardziej wymagających klientkach, ale także w trosce o kondycję naszej planety. Marka John Paul Mitchell to producent profesjonalnych, wegańskich produktów fryzjerskich. Jako pierwsza firma kosmetyczna na świecie przeciwstawiła się testowaniu produktów na zwierzętach.

Nowa seria kosmetyków CLEAN BEAUTY od marki Paul Mitchell, czyli roślinna rewolucja w pielęgnacji włosów

Kolek­cja Cle­an Beau­ty jest natu­ral­na (for­mu­ła opie­ra się na bazie orga­nicz­nych skład­ni­ków roślin­nych), dostęp­na w wybra­nych salo­nach fry­zjer­skich, a jej inno­wa­cyj­ne opa­ko­wa­nia powsta­ły w 90% z bra­zy­lij­skiej trzci­ny cukro­wej (zebra­nej w etycz­ny i zrów­no­wa­żo­ny spo­sób). Trzci­na cukro­wa zasto­so­wa­na w bio­pla­sti­ku kom­pen­su­je dwu­tle­nek węgla, któ­ry przy­czy­nia się do glo­bal­ne­go ocie­ple­nia. Zakręt­ka pro­duk­tu zuży­wa aż o 46% mniej pla­sti­ku niż stan­dar­do­wa zakręt­ka! 

Zale­ży Ci na odży­wie­niu i odbu­do­wie? Nabłysz­cze­niu? Wygła­dze­niu? A może masz pro­blem z puszą­cy­mi się wło­sa­mi? Seria Cle­an Beau­ty podzie­lo­na zosta­ła na czte­ry kate­go­rie (Eve­ry­day, Hydra­te, Smo­oth i Repa­ir), dzię­ki cze­mu każ­dy znaj­dzie w niej pro­duk­ty ide­al­ne dla sie­bie. Kosme­ty­ki obej­mu­ją skład­ni­ki takie jak m.in.: pep­ty­dy, prze­ciw­u­tle­nia­cze, wita­mi­ny i kwas hia­lu­ro­no­wy (kolek­cja Smo­oth). 

Eve­ry­day Sham­poo deli­kat­nie oczysz­cza i doda­je sprę­ży­sto­ści. Olej arga­no­wy i alo­es zawar­te w odżyw­ce Eve­ry­day Con­di­tio­ner inten­syw­nie odży­wia­ją. Z kolei kura­cja bez spłu­ki­wa­nia Eve­ry­day Leave-In Tre­at­ment nabłysz­cza mato­we wło­sy, dzię­ki cze­mu pozo­sta­wia je mięk­kie i uła­twia roz­cze­sy­wa­nie. 

Linia Hydra­te powsta­ła z myślą o wło­sach suchych. Zawar­te w jej skła­dzie oliw­ki i pep­ty­dy owsa odży­wia­ją skó­rę gło­wy i wło­sy poma­ga­jąc im przy­wró­cić rów­no­wa­gę nawilżenia.

Wzbo­ga­co­ne olej­kiem mig­da­ło­wym i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym pro­duk­ty z linii Smo­oth spra­wia­ją, że nie­sfor­ne pasma są łatwiej­sze do uło­że­nia – Anti-Frizz Sham­poo, Anti-Frizz Con­di­tio­ner i Anti-Frizz Leave-In Tre­at­ment wygła­dza­ją bowiem łuski wło­sa niwe­lu­jąc pusze­nie. Głów­nym zada­niem pro­duk­tów z linii REPAIR jest z kolei odbu­do­wa znisz­czo­nych i łam­li­wych wło­sów (zawdzię­cza­my to eks­trak­tom z ama­ran­tu­sa i pro­te­inom z gro­chu). Zapew­nia­ją tak­że ochro­nę wło­sów przed uszkodzeniami.

Asor­ty­ment mar­ki Paul Mit­chell jest wegań­ski (do 2023 roku aż 10 z 12 linii ma być wegań­ska). Dodat­ko­wo za każ­dy zaku­pio­ny szam­pon Paul Mit­chell z linii Tea Tree sadzo­ne jest jed­no drze­wo. Fir­ma pod­ję­ła rów­nież ofi­cjal­ną decy­zję o rezy­gna­cji z pro­duk­cji pla­sti­ko­wych toreb. 

Cle­an Beau­ty od Paul Mit­chell to pięk­no w naj­czyst­szej posta­ci. 

Dbasz o sie­bie? Zadbaj też o pla­ne­tę. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej
Uroda

Paul Mitchell - najlepsze kosmetyki do stylizacji włosów

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów są jed­ny­mi z wie­lu, któ­ry­mi może pochwa­lić się Paul Mit­chell, czy­li jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek na świa­to­wym ryn­ku fry­zjer­skim. Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów mar­ki Paul Mit­chell wyróż­nia­ją się naj­wy­żej jako­ści składnikami,…
Więcej
Uroda

NEURO, czyli trwałe zabezpieczenie przed ciepłem!

Sty­li­za­cja na cie­pło to dla Cie­bie codzien­ność? Two­je wło­sy potrze­bu­ją wspar­cia. Regu­lar­ne pro­sto­wa­nie, mode­lo­wa­nie bądź też susze­nie wło­sów powo­du­je, że Two­je wło­sy są nara­żo­ne na uszko­dze­nia. Koniecz­nie musisz zadbać o ich pra­wi­dło­wą ochro­nę. Obcią­że­nia cieplne…
Więcej