Uroda

Nowa seria kosmetyków CLEAN BEAUTY od marki Paul Mitchell, czyli roślinna rewolucja w pielęgnacji włosów

Clean Beauty to nowa seria kosmetyków do codziennej pielęgnacji włosów. Powstała nie tylko z myślą o najbardziej wymagających klientkach, ale także w trosce o kondycję naszej planety. Marka John Paul Mitchell to producent profesjonalnych, wegańskich produktów fryzjerskich. Jako pierwsza firma kosmetyczna na świecie przeciwstawiła się testowaniu produktów na zwierzętach.

Nowa seria kosmetyków CLEAN BEAUTY od marki Paul Mitchell, czyli roślinna rewolucja w pielęgnacji włosów

Kolek­cja Cle­an Beau­ty jest natu­ral­na (for­mu­ła opie­ra się na bazie orga­nicz­nych skład­ni­ków roślin­nych), dostęp­na w wybra­nych salo­nach fry­zjer­skich, a jej inno­wa­cyj­ne opa­ko­wa­nia powsta­ły w 90% z bra­zy­lij­skiej trzci­ny cukro­wej (zebra­nej w etycz­ny i zrów­no­wa­żo­ny spo­sób). Trzci­na cukro­wa zasto­so­wa­na w bio­pla­sti­ku kom­pen­su­je dwu­tle­nek węgla, któ­ry przy­czy­nia się do glo­bal­ne­go ocie­ple­nia. Zakręt­ka pro­duk­tu zuży­wa aż o 46% mniej pla­sti­ku niż stan­dar­do­wa zakręt­ka! 

Zale­ży Ci na odży­wie­niu i odbu­do­wie? Nabłysz­cze­niu? Wygła­dze­niu? A może masz pro­blem z puszą­cy­mi się wło­sa­mi? Seria Cle­an Beau­ty podzie­lo­na zosta­ła na czte­ry kate­go­rie (Eve­ry­day, Hydra­te, Smo­oth i Repa­ir), dzię­ki cze­mu każ­dy znaj­dzie w niej pro­duk­ty ide­al­ne dla sie­bie. Kosme­ty­ki obej­mu­ją skład­ni­ki takie jak m.in.: pep­ty­dy, prze­ciw­u­tle­nia­cze, wita­mi­ny i kwas hia­lu­ro­no­wy (kolek­cja Smo­oth). 

Eve­ry­day Sham­poo deli­kat­nie oczysz­cza i doda­je sprę­ży­sto­ści. Olej arga­no­wy i alo­es zawar­te w odżyw­ce Eve­ry­day Con­di­tio­ner inten­syw­nie odży­wia­ją. Z kolei kura­cja bez spłu­ki­wa­nia Eve­ry­day Leave-In Tre­at­ment nabłysz­cza mato­we wło­sy, dzię­ki cze­mu pozo­sta­wia je mięk­kie i uła­twia roz­cze­sy­wa­nie. 

Linia Hydra­te powsta­ła z myślą o wło­sach suchych. Zawar­te w jej skła­dzie oliw­ki i pep­ty­dy owsa odży­wia­ją skó­rę gło­wy i wło­sy poma­ga­jąc im przy­wró­cić rów­no­wa­gę nawilżenia.

Wzbo­ga­co­ne olej­kiem mig­da­ło­wym i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym pro­duk­ty z linii Smo­oth spra­wia­ją, że nie­sfor­ne pasma są łatwiej­sze do uło­że­nia – Anti-Frizz Sham­poo, Anti-Frizz Con­di­tio­ner i Anti-Frizz Leave-In Tre­at­ment wygła­dza­ją bowiem łuski wło­sa niwe­lu­jąc pusze­nie. Głów­nym zada­niem pro­duk­tów z linii REPAIR jest z kolei odbu­do­wa znisz­czo­nych i łam­li­wych wło­sów (zawdzię­cza­my to eks­trak­tom z ama­ran­tu­sa i pro­te­inom z gro­chu). Zapew­nia­ją tak­że ochro­nę wło­sów przed uszkodzeniami.

Asor­ty­ment mar­ki Paul Mit­chell jest wegań­ski (do 2023 roku aż 10 z 12 linii ma być wegań­ska). Dodat­ko­wo za każ­dy zaku­pio­ny szam­pon Paul Mit­chell z linii Tea Tree sadzo­ne jest jed­no drze­wo. Fir­ma pod­ję­ła rów­nież ofi­cjal­ną decy­zję o rezy­gna­cji z pro­duk­cji pla­sti­ko­wych toreb. 

Cle­an Beau­ty od Paul Mit­chell to pięk­no w naj­czyst­szej posta­ci. 

Dbasz o sie­bie? Zadbaj też o pla­ne­tę. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

NOWA LINIA PAUL MITCHELL CLEAN BEAUTY STYLE

Paul Mit­chell nad­cho­dzi z nową, natu­ral­ną linią do sty­li­za­cji wło­sów – Cle­an Beau­ty Sty­le. Cle­an Beau­ty to seria wegań­ska, co ma ogrom­ne zna­cze­nie, ponie­waż już ponad 20% Pola­ków rezy­gnu­je z jedze­nia mię­sa oraz korzy­sta­nia z wyrobów…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej