ModaMust have

Nowa Polska it-bag – poznajcie Almond bag marki Mandel 

Mandel to Polska, nowoczesna marka odpowiadająca potrzebom współczesnych kobiet, powstała gdzieś między Zurichem a Kopenhagą. Każda z tych niezwykłych torebek jest uniwersalna i idealnie sprawdza się zarówno na co dzień do pary jeansów, jak i na wielkie, eleganckie wyjścia. Praktycznie, a jednocześnie szykowne – pomieszczą absolutnie wszystko, czego potrzebujesz i bez czego nie wyjdziesz z domu. 

Almond bag marki Mandel 

Almond bag mar­ki Mandel

Wszyst­kie toreb­ki są w 100% wyko­ny­wa­ne ręcz­nie przez doświad­czo­nych, pol­skich kalet­ni­ków, a ich zale­tą jest to, że nie są per­fek­cyj­ne, a każ­dy poje­dyn­czy egzem­plarz jest na swój spo­sób wyjąt­ko­wy. Co wię­cej, wraz z upły­wem cza­su skó­ra zmie­nia się -  sta­rze­je się, marsz­czy i ciem­nie­je co jest ozna­ką praw­dzi­we­go, natu­ral­ne­go piękna.

Naj­now­sza Pol­ska  it-bag to model Man­del – Almond bag. Ele­ganc­ka toreb­ka z kla­pą, któ­ra jest rów­nie funk­cjo­nal­na, co model Flap Bag Mini i Man­del Bag. Co jest w niej takie­go wyjąt­ko­we­go? Alomnd bag to nie tyl­ko kla­sa i ele­gan­cja, ale przede wszyst­kim usztyw­nio­na for­ma i znacz­nie udo­sko­na­lo­ne wnę­trze. Toreb­ka – kame­le­on – dopa­su­je się i zmie­ni w zależ­no­ści od tego, jaki dobie­rzesz do niej doda­tek. Almond bag znaj­dzie­cie w kil­ku wer­sjach: z „bursz­ty­no­wym” koł­kiem, wbu­do­wa­ną skó­rza­ną rącz­ką bądź pozba­wio­ną gór­ne­go uchwy­tu oraz w dwóch roz­mia­rach: midi i mini. Ta i inne toreb­ki Man­del dostęp­ne są onli­ne na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki: https://mandel-store.com/ oraz sta­cjo­nar­nie m.in.  w buti­ku na Nowo­grodz­kiej 18A w Warszawie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Pocałunek z Akwitanii  – Mandel Wiosna/Lato 2021

Naj­now­sza kolek­cja Man­del to odpo­wiedź na potrze­by współ­cze­snych kobiet: ma być mod­nie, pięk­nie, ale i prak­tycz­nie. Każ­dy pro­jekt jest niczym zre­ali­zo­wa­ne marze­nie o toreb­kach ide­al­nie wpa­so­wu­ją­cych się w nasz aktu­al­ny styl życia – takich, które…
Więcej
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej
ModaNewsroom

Lato pełne pasteli według Mandel Store 

Pol­ska mar­ka Man­del powsta­ła gdzieś mię­dzy Zuri­chem a Kopen­ha­gą, to toreb­ki w któ­rych funk­cjo­nal­ność spo­ty­ka się ze sztu­ką i posza­no­wa­niem two­rze­nia w duchu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Latem Man­del zabie­ra nas do bez­tro­skie­go świa­ta prze­peł­nio­ne­go paste­lo­wy­mi kolorami,…
Więcej