Nowa linia mebli BoConcept fusion

Japoń­ska este­ty­ka + duń­ski funk­cjo­na­lizm

Tekst: Nata­lia Pfont/materiały pra­so­we
Zdję­cia: boconcept.com

boconcept-ligne-nendo

Nowa kolek­cja fusion zapro­jek­to­wa­na zosta­ła dla BoCon­cept przez Nen­do – szczę­śli­wy zwią­zek dwóch kul­tur desi­gnu. Jej inspi­ra­cją jest ori­ga­mi i dąże­nie do łącze­nia róż­nych ele­men­tów w celu uzy­ska­nia nowej for­my. Wynik? Wyjąt­ko­wa kolek­cja o ide­al­nym zgra­niu duń­skiej funk­cjo­nal­no­ści, japoń­skiej este­ty­ki i cha­rak­te­ry­stycz­nej cechy Nen­do – szczyp­ty humo­ru, któ­ra two­rzy małe chwi­le w naszym codzien­nym życiu.
W skład kolek­cji fusion wcho­dzi sofa, fotel, regał, sto­lik kawo­wy oraz róż­ne dodat­ki.

PicMonkey Collage

frPicMonkey Collage2

Nazwa stu­dia pro­jek­to­we­go Nen­do pocho­dzi z języ­ka japoń­skie­go, któ­ra ozna­cza “mode­li­na” – sło­wo, któ­re dosko­na­le opi­su­je filo­zo­fię kształ­to­wa­nia inte­rak­cji ludzi z przed­mio­ta­mi codzien­ne­go użyt­ku poprzez two­rze­nie małych chwil w życiu codzien­nym. Przy­wo­łu­ją one uśmiech na naszych twa­rzach.

Główny Projektant Oki Sato mówi o współpracy: “To zadziwiające jak wiele podobieństw można znaleźć w duńskim i japońskim designie.

For Vers-24 , War­saw

_____

WIĘCEJ:
boconcept.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy