Nowa kolekcja Le Songe na sezon wiosna – lato 2017/2018

Lnia­ne koszu­le, sukien­ki o dziew­czę­cym kro­ju, kom­ple­ty w paski i prin­ty. Przede wszyst­kim prze­wiew­ne, natu­ral­ne mate­ria­ły. LE SONGE w tym sezo­nie pro­po­nu­je home­we­ar, któ­ry w let­nim wyda­niu głów­ną rolę odgry­wa pod­czas waka­cyj­nych podró­ży, upal­nych dni w mie­ście i week­en­do­wych wypa­dów.

Naj­now­sza kolek­cja od LE SONGE powsta­ła z myślą o let­nim sezo­nie peł­nym słoń­ca. Ta for­ma home­we­aru zapew­ne świet­nie spraw­dzi się nie tyl­ko w domu, ale tak­że w podró­ży.

Kolek­cja zawie­ra kolej­ną por­cję kom­ple­tów, w któ­rych każ­da kobie­ta będzie się czu­ła swo­bod­nie. Nie zabrak­nie dobrze zna­nych i uwiel­bia­nych koszul Le Son­ge, któ­re poja­wia­ją się po raz pierw­szy w lnia­nej odsło­nie. W ofer­cie mar­ki znaj­dą się rów­nież inne nowo­ści zaczy­na­jąc od sukie­nek z dodat­kiem dziew­czę­cych fal­ba­nek, z sze­ro­ki­mi wią­za­ny­mi ramiącz­ka­mi po sty­lo­wą piża­mę, któ­ra może sta­no­wić goto­wą sty­li­za­cję. Sil­ny­mi akcen­ta­mi kolek­cji są paski, a dużym atu­tem moż­li­wość two­rze­nia kom­ple­tów z tym co każ­da z nas posia­da już w swo­jej sza­fie. Kolek­cja jest zróż­ni­co­wa­na, a co za tym idzie uni­wer­sal­na i z pew­no­ścią tra­fi w gusta kobiet w róż­nym wie­ku.

Ener­gicz­ną sesję uchwy­cił Maciej Nowak, a przed obiek­ty­wem sta­nę­ła Kami­la Iro­bi. Sty­li­za­cją sesji zajął się Bar­tek Indy­ka, make up wyko­na­ła Karo­li­na Kuro­wic­ka.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy