Nowa kolekcja CARDIO BUNNY Wild Birds – poczuj się jak niezwykły, kolorowy ptak

Czy istnieją piękniejsze stworzenia niż rajskie ptaki? Są zjawiskowe, dzikie
i bajkowo upierzone. To właśnie one są inspiracją nowej, jesiennej kolekcji Wild Birds. Cudowronki, tak potocznie się je nazywa, symbolizują niezwykłą siłę
i moc, tak jak kobiety CARDIO BUNNY. Stwórz swoją stylizację i bądź jak rajski, wolny ptak.

Głów­ną inspi­ra­cją kolek­cji Wild Birds były nie­zwy­kle pięk­ne, raj­skie pta­ki, któ­rych upie­rze­nie posia­da nie­zli­czo­ną feerię barw. Ich cha­rak­ter i natu­ra koja­rzą się
z wol­no­ścią, siłą i nie­za­leż­no­ścią, a wła­śnie taka jest kobie­ta Car­dio Bun­ny. To kobie­ta, któ­ra dosko­na­le zna swo­ją siłę i wie, jak dążyć do wyzna­czo­ne­go celu.

Aurę tajem­ni­czo­ści wokół raj­skich pta­ków budo­wa­no już w XVI-wiecz­nej Euro­pie. Już wte­dy ich pta­sie pió­ra wzbu­dza­ły zachwyt i zain­te­re­so­wa­nie. Holen­der­ski histo­ryk
i podróż­nik Jan Van Lin­scho­ten pozna­jąc życie tych wspa­nia­łych stwo­rzeń napi­sał: „nikt nigdy nie widział tych pta­ków żywych, ponie­waż całe życie spę­dza­ją
w prze­stwo­rzach, zwra­ca­jąc się ku słoń­cu i nigdy nie spo­czy­wa­jąc na zie­mi, dopó­ki nie umrą”. Wła­śnie cha­ry­zma, ener­gia i bajecz­ne upie­rze­nie cudow­ro­nek sta­no­wi­ło inspi­ra­cję do kolek­cji Wild Birds. Wyjąt­ko­we połą­cze­nie jesien­nych tren­dów
z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią oraz ory­gi­nal­ny­mi dzia­ni­na­mi od euro­pej­skich pro­du­cen­tów stwo­rzy­ło nad­zwy­czaj­ny cha­rak­ter kolek­cji Car­dio Bun­ny.

Wszyst­kie tka­ni­ny wyko­rzy­sta­ne w kolek­cji Wild Birds zosta­ły stwo­rzo­ne i połą­czo­ne w taki spo­sób, aby dawać naj­więk­szy kom­fort i swo­bo­dę pod­czas ruchów. Zosta­ły zasto­so­wa­ne nie tyl­ko ter­mo­ak­tyw­ne dzia­ni­ny, ale rów­nież pła­skie szwy. Wszyst­kie cie­cia mate­ria­łów są dopa­so­wa­ne do wygo­dy i kom­for­tu kobie­ty. Głów­ną dzia­ni­ną zasto­so­wa­ną jest kul­to­wa już tech­no­lo­gia z apre­tu­rą ITOFINISH KELP, któ­ra poma­ga w wal­ce z cel­lu­li­tem. Dodat­ko­wo wszyst­kie topy i bluz­ki posia­da­ją inno­wa­cyj­ne zam­ki bły­ska­wicz­ne, któ­re nie będą krę­po­wać ruchów pod­czas inten­syw­nych ćwi­czeń. Kolo­ry Wild Birds to naj­mod­niej­sze bar­wy jesie­ni: ener­ge­tycz­na fuk­sja, soczy­sta limon­ka
i hip­no­ty­zu­ją­cy gra­nat. W kolek­cji znaj­dzie­my 26 nowych mode­li ubrań, w tym aż 11 mode­li leg­gin­sów. Duża ilość faso­nów i kolo­rów daje nie­ogra­ni­czo­ną moż­li­wość two­rze­nia naj­lep­szych sty­li­za­cji, w któ­rych każ­da kobie­ta poczu­je się wyjąt­ko­wo. ?

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy